Презентация на тему Infrastruktura transportu

Презентация на тему Презентация на тему Infrastruktura transportu, предмет презентации: Менеджмент. Этот материал содержит 61 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

Infrastruktura transportu


Слайд 2
Текст слайда:

Definicja ogólna infrastruktury

Infrastruktura złożenie dwóch słów infra (łac.) – w złożeniach: pod, poniżej, dolny i struktura (łac. od structura – budowa, konstrukcja, struktura; od struere – układać jedno na drugim, wznosić, budować)[1].
Infrastruktura to urządzenia (np. w dziedzinie transportu, komunikacji) i instytucje (np. w dziedzinie oświaty, ochrony zdrowia) niezbędne do zapewnienia należytego funkcjonowania produkcyjnych działów gospodarki i społeczeństwa; ułatwia i warunkuje działalność gospodarczą i społeczną[2].
Zgodnie z powyższą definicją można mówić o infrastrukturze społecznej, niezbędnej do zaspokajania potrzeb społecznych (szkoły, szpitale, kina, budynki administracji) oraz infrastrukturze technicznej. Infrastruktura techniczna - obiekty w oparciu, o które świadczone są usługi dla mieszkańców określonego obszaru (osiedla, miasta, kraju) w zakresie energetyki, dostarczania ciepła, wody, usuwania ścieków i odpadów, transportu.

[1] Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wydanie XVII rozszerzone, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989, s. 229 i 483.
[2] Encyklopedia popularna PWN, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 318.


Слайд 3
Текст слайда:

Z transportem i komunikacją związane są pojęcia:
infrastruktura – drogi transportowe, wiadukty, mosty i inne;
suprastruktura – środki transportowe, zaplecze techniczne.
Omówienie infrastruktury transportowej należy przeprowadzić po wyróżnieniu jej dwóch składników:
infrastruktura liniowa,
infrastruktura punktowa[1].
Do infrastruktury liniowej zaliczamy istniejącą na danym obszarze sieć: dróg samochodowych, linii kolejowych, dróg wodnych oraz linii lotniczych wraz z leżącymi w ich ciągu obiektami technicznymi.
Infrastrukturę punktową stanowią np. wyodrębnione przestrzennie obiekty, wykorzystywane do stacjonarnej obsługi pasażerów i ładunków.

[1] Praca zbiorowa pod redakcją Fechnera I., Szyszki G.: Logistyka w Polsce Raport 2005, Biblioteka Logistyka, Poznań 2006, s. 21.


Слайд 4
Текст слайда:

Rys.1. Klasyfikacja transportu ze względu na cechy
Na podstawie Piątkiewicz A. i Sobolski R. „Dźwignice”


Слайд 5
Текст слайда:

Pozioma klasyfikacja transportu:


1. Według kryterium przedmiotu przewozu:
transport osób,
transport ładunków.

2. Według kryterium formy własności:
transport prywatny,
transport komunalny,
transport publiczny,
transport państwowy.


Слайд 6
Текст слайда:

3. Według kryterium geograficznego:
transport krajowy,
transport międzynarodowy.

Pozioma klasyfikacja transportu:

4.Według organizacji przewozów:
transport regularny,
transport nieregularny.


Слайд 7
Текст слайда:

Rys.2. Klasyfikacja pionowa transportu
Na podstawie Piskozub A.: Ekonomika transportu – podstawy metodologiczne, WKŁ, Warszawa 1975, str. 43.


Kryterium podziału


Podział
według
stosunku środka
przewozu do
drogi przewozu


Podział
według
środowiska
transportowegoPodział
według
gałęzi
transportuСлайд 8
Текст слайда:

Struktura systemu transportowego

Rys. Schemat strukturalno-organizacyjny systemu transportowego
Grzywacz W., Brnewicz J.: Ekonomika transportu, WKŁ, Warszawa 1989r.

Ujęcie systemu transportowego od strony powiązań organizacyjnych


Слайд 9
Текст слайда:

Struktura systemu transportowego

Rys.1 Cechy i rodzaje systemów transportowych
Grzywacz W., Brnewicz J.: Ekonomika transportu, WKŁ, Warszawa 1989r.

Ujęcie systemu transportowego od strony przemieszczanego „przedmiotu”


Слайд 10
Текст слайда:

Opis formalny systemu transportowego

Systemem transportowym nazywamy zbiór elementów oraz zbiór relacji zachodzących pomiędzy tymi elementami i zbiór procesów, które przetwarzają strumień ładunków i pasażerów określany popytem na usługi transportowe w strumień wyjścia z tego systemu.
ST=(W;Ł;PT)
gdzie:
W - jest zbiorem wierzchołków grafu, odpowiadającym
węzłom sieci transportowej,
Ł - jest zbiorem łuków grafu, czyli możliwych połączeń
węzłów,
PT - relacje zachodzące w systemie (procesy transportowe).


Слайд 11
Текст слайда:

Wśród parametrów, które charakteryzują sieć transportową można wymienić:
 
        I.      Łączną długość relacji transportowych wyrażonych przez:
Długość dróg samochodowych z podziałem na poszczególne kategorie,
Długość linii kolejowych z podziałem na poszczególne kategorie,
Długość użytkowanych dróg wodnych śródlądowych (kanały, rzeki, jeziora)’
Długość połączeń lotniczych.

     II.      Gęstość sieci poszczególnych gałęzi transportu – liczona:

np.
długość linii kolejowych
powierzchnia kraju
 
 
W pewnym stopniu infrastrukturę charakteryzują poniższe wskaźniki
    III.     Popularność gałęzi transportu
liczba podróżnych rocznie
liczba mieszkańców
 
  IV.   Liczba przewiezionych pasażerów/ładunków w ciągu roku
     V.      Liczba wypadków


Слайд 12
Текст слайда:

Polityka Transportowa Państwa

Polityka transportowa – jest to program działania w kierunku przekształcenia transportu w system dostosowany do wymogów gospodarki rynkowej i nowych warunków współpracy gospodarczej w Europie” oraz wymogów zawartych w “Planie rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce do roku 2015”.


Слайд 13
Текст слайда:

Cel Polityki Transportowej

jest nim uzgodnienie podstaw polityki państwa w sektorze transportu. Uzgodnienie to stanowić ma podstawę do działań administracji rządowej i samorządowej w realizacji zadań publicznych z zakresu transportu i dziedzin pokrewnych.


Слайд 14
Текст слайда:

Działania administracji z zakresu transportu obejmują czynności:

* planowania przestrzennego rozmieszczenia i standardów infrastruktury transportowej oraz etapowania realizacji,

* regulacji rynku usług transportowych,

* działań na rzecz sterowania ruchem i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu,

* stymulacji restrukturyzacji przedsiębiorstw i branż dla zapewnienia rozwoju konkurencji, demonopolizacji.


Слайд 15
Текст слайда:

Główne działy zawarte w DOKUMENCIE (PTK)

* Tendencje w transporcie, diagnoza stanu obecnego,

*Cele rozwojowe ,

*Kierunki realizacji polityki w skali krajowej, regionalnej i lokalnej ,


*Uwarunkowania rozwoju,

*Prognozy potrzeb przewozowych,

*Strategie rozwojowe systemu transportowego na lata 2000 – 2015,

*Zasady rozwoju systemu transportowego w układzie gałęziowym i terytorialnym.


Слайд 16
Текст слайда:

Informacje zawarte w PTK dotyczą między innymi zagadnień związanych z programem dostosowania sieci transportowej w Polsce do standardów Unii Europejskiej do 2015 (już 2025) roku, planowanych kosztów inwestycji oraz źródeł finansowania.
Działania te rozpatrywane są w układzie gałęziowym, a ich realizacja wynika w głównej mierze z geograficznego położenia Polski.


Слайд 17
Текст слайда:

Programy i Umowy Międzynarodowe determinujące naszą politykę transportową

*TEN-T (Trans European Network-Transport) – dotyczy stworzenia korytarzy transportowych w Europie ,

*TINA (Transport Infastructure Needs Assessment) – dotyczy poprawy infrastruktury transportowej nowych członków UE,

*AGC - umowa europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych,


Слайд 18
Текст слайда:

Programy i Umowy Międzynarodowe determinujące naszą politykę transportową – cd.

*AGR – umowa europejska o głównych drogach ruchu międzynarodowego ,

* AGN – dotyczy dostosowania dróg wodnych do wymogów międzynarodowych.

*AGTC - umowa europejska o ważniejszych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących,


Слайд 19
Текст слайда:

Wybrane parametry i wymagania dla linii kolejowych według umowy AGC i AGTC


Слайд 20
Текст слайда:

Korytarze postulowane przez Polskę:
Korytarz A
Gdańsk – Odessa
Korytarz B
Nadodrzański


ważniejsze drogi
ważniejsze linie kolejowe


Слайд 21

Слайд 22
Текст слайда:

Źródła finansowania

Inwestycje infrastrukturalne są realizowane przez wykorzystanie wewnętrznych i zewnętrznych źródeł finansowych. Wewnętrzne źródło finansowe to środki pochodzące z budżetu państwa, natomiast zewnętrzne to środki pochodzące z funduszów i programów Unijnych.


Слайд 23
Текст слайда:

Podstawowe fundusze i programy unijne, z których Polska korzysta to:
FUNDUSZE UNIJNE:
ISPA/Fundusz Spójności (ang. Instrument for Structural Policies for Pre-Accession),
TEN-T,
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
PROGRAMY UNIJNE:
Sektorowy Program Operacyjny – Transport (SPOT) ,
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko


Слайд 24
Текст слайда:

Jeden z trzech instrumentów finansowych Unii Europejskiej (obok PHARE i SAPARD) przeznaczony dla państw kandydujących do akcesji. Ma na celu ujednolicenie poziomu infrastruktury technicznej w zakresie transportu i ochrony środowiska.
Podstawowym celem funduszu ISPA jest wsparcie krajów kandydujących w zakresie społecznej i gospodarczej spójności poprzez współfinansowanie dużych projektów inwestycyjnych w sektorze środowiska i transportu.
ISPA umożliwi krajom beneficjentom stworzenie połączeń sieci krajowej z transeuropejską (TEN-T) oraz umożliwi ujednolicenie warunków wykorzystania tych sieci.

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI (ISPA)


Слайд 25
Текст слайда:

Podział środków oparty jest o następujące kryteria:
liczba ludności,
wielkość PKB na głowę mieszkańca liczonego według parytetu siły nabywczej,
powierzchnia kraju.
Beneficjentami Funduszu Spójności w sektorze transportu są:
PKP PLK S.A.,
GDDKiA,
Ministerstwo Infrastruktury.


Слайд 26
Текст слайда:

Finansowanie infrastruktury w ramach projektu TEN-T

Zgodnie z art. 155 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Wspólnota może wspierać projekty będące projektami ”wspólnego zainteresowania”, które realizowane są przez państwa członkowskie. Projekty te zostały określone w wytycznych wspólnotowych na temat rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. Rozwój sieci transeuropejskiej ma służyć zwiększeniu efektywności funkcjonowania wspólnego rynku. Unia Europejska dąży do rozwoju intermodalności w transporcie, jak również do zapewnienia dostępu regionom peryferyjnym lub wyspiarskim do centralnych regionów Wspólnoty oraz zmniejszenia wysokich kosztów transportu w tych regionach.


Слайд 27
Текст слайда:


Linie kolejowe w Polsce zaliczone do sieci programu TEN-T


Слайд 28
Текст слайда:

Linie AGC:
E20 – Rzepin – Poznań – Warszawa – Siedlce – Małaszewicze,
E30 – Węgliniec – Wrocław – Opole – Katowice – Kraków – Rzeszów – Medyka,
E59 – Świnoujście – Szczecin – Poznań – Wrocław – Kędzierzyn Koźle – Chałupki,
E65 – Gdynia – Gdańsk – Warszawa – Katowice – Zebrzydowice - Czechowice Dziedzice,
E75 – Suwałki – Białystok - Warszawa


Слайд 29
Текст слайда:

Umowa AGTC dotyczy częściowo tych samych linii, uzupełnionych ponadto szeregiem odcinków istotnych dla ruchu towarowego, a zwłaszcza kombinowanego (linie CE 20, CE 30, CE 59, CE 65).


Слайд 30

Слайд 31
Текст слайда:


Drogi kołowe w Polsce objęte umową AGR


Слайд 32
Текст слайда:

Drogi kołowe AGR na terytorium Polski:
E28 - Kołbaskowo-Koszalin-Słupsk-Gdańsk,
E30 - Świecko-Świebodzin-Poznań-Konin-Łódź-Warszawa-Siedlce-Biała Podlaska–Terespol,
E36 - Olszyna-Krzywa,
E40 - Zgorzelec-Legnica–Wrocław–Opole–Gliwice–Katowice–Kraków– Rzeszów- Przemyśl–Medyka,
E65 - Świnoujście-Goleniów-Szczecin-Gorzów Wielkopolski-Świebodzin- Zielona Góra-Legnica-Jelenia Góra-Jakuszyce,
E67 - Budzisko-Białystok-Piotrków Trybunalski-Wrocław-Kudowa Słone,
E75 - Gdańsk-Toruń-Łódź-Piotrków Trybunalski-Radomsko-Częstochowa Dąbrowa Górnicza-Sosnowiec-Mysłowice-Katowice-Tychy- Bielsko-Biała-Cieszyn,
E77 - Gdańsk – Elbląg – Warszawa – Radom – Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kraków – Chyżne,
E261 – Świecie-Bydgoszcz-Poznań-Wrocław,
E371 – Barwinek-Rzeszów-Radom,
E372 – Hrebenne-Zamość-Lublin-Warszawa,
E462 – Cieszyn-Kraków.


Слайд 33
Текст слайда:

Pomoc finansowa Wspólnoty przyznawana jest w drodze konkursu projektom, które realizują priorytetowe założenia rozwoju sieci TEN-T. Należy pamiętać, że pomoc finansowa z budżetu TEN-T nie może być łączona z pomocą finansową z innych źródeł wspólnotowych.
Budżet TEN-T podzielony jest na część dofinansowania wieloletniego (Multi-annual programme - MAP) oraz część pozostającą do rozdysponowywania w ramach konkursów corocznych (Non-MAP). Polska do roku 2006 mogła ubiegać się o dofinansowanie tylko dla projektów Non-MAP. Od roku 2007 może również brać udział w konkursach w ramach programu MAP na lata 2007-2013. Zdecydowana większość budżetu TEN-T w latach 2007-2013 – ok. 85% - przeznaczona jest na program wieloletni.


Слайд 34
Текст слайда:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR (European Regional Development Fund – ERDF) został powołany w 1975 roku.
Fundusz wchodzący w skład Funduszy Strukturalnych, którego zadaniem jest zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionów należących do Unii. Fundusz ten udziela wsparcia inwestycjom produkcyjnym, rozwojowi infrastruktury, lokalnym inicjatywom rozwojowym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom.
W ramach współfinansowania infrastruktury znajdują się działania:
·         inwestowania w infrastrukturę przyczyniającą się do tworzenia i rozwijania transeuropejskich sieci w dziedzinie transportu, telekomunikacji i infrastruktury energetycznej, biorąc pod uwagę konieczność połączenia z centralnymi regionami Wspólnoty;
·         które tworzą lepszy dostęp do obszarów wiejskich i obszarów zależnych od rybołówstwa.


Слайд 35
Текст слайда:

Sektorowy Program Operacyjny Transport
Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPOT) jest jednym z siedmiu programów operacyjnych służących realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004 – 2006 (PWW). Program ten, wraz z częścią transportową strategii wykorzystania Funduszu Spójności, rozwija cele PWW, określając kierunki, priorytety, działania i wysokość środków przeznaczonych na rozwój sfery transportu. W przypadku SPOT głównymi beneficjentami końcowymi są: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP PLK S.A., Urzędy Morskie, Zarządy Portów Morskich, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), miasta na prawach powiatu (powiaty grodzkie), Ministerstwo Transportu, Policja, Straż Pożarna. Instytucją Zarządzającą SPOT jest Minister Rozwoju Regionalnego, który pełni ogólny nadzór nad procesem programowania, przygotowania i wyboru projektów, realizacji i kontroli realizacji SPOT. Funkcję Instytucji Pośredniczącej pełni Minister Transportu, który odpowiedzialny jest m.in. za wybór projektów, które mają być współfinansowane w ramach SPOT, zawieranie umów o dofinansowanie z beneficjentami, monitorowanie procesu realizacji projektów oraz kontrolę realizowanych projektów. Współfinansowanie obejmuje maksymalnie do 75 % kosztów kwalifikowanych, pozostała część kosztów jest pokrywana ze środków krajowych.


Слайд 36
Текст слайда:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. To zwieńczenie wielomiesięcznych prac nad przygotowaniem największego w historii Unii Europejskiej programu.
Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.


Слайд 37
Текст слайда:

Sieć transportowa jest jednym z elementów infrastruktury transportowej, którą można analizować w skali krajowego systemu transportowego, ale znacznie łatwiej jest mówić o infrastrukturze poszczególnych gałęzi transport.


Слайд 38
Текст слайда:

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA


Слайд 39
Текст слайда:

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Rys. a. Długość linii kolejowych w Polsce

Rys. b. Gęstość linii kolejowych w Polsce


Слайд 40
Текст слайда:

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Rys. a. Długość linii kolejowych w wybranych krajach europejskich

Rys. b. Gęstość linii kolejowych w wybranych krajach europejskich


Слайд 41
Текст слайда:

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Infrastruktura kolejowa – to ogół urządzeń technicznych (linie kolejowe: tory kolejowe, sieć trakcyjna, przystanki i dworce kolejowe) warunkujące funkcjonowanie kolei.
Umożliwia prowadzenie przewozów przewoźnikom
kolejowym i jest zarządzana przez zarządcę infrastruktury.


Слайд 42
Текст слайда:

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Linia kolejowa składa się z jednego, dwóch lub kilku
torów kolejowych łączących punkt początkowy i końcowy, ustalony w Polsce przez Zarząd PKP.

Linia kolejowa dzieli się na mniejsze elementy:
odcinki,
szlaki,
odstępy.


Слайд 43
Текст слайда:

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Rys. 1. Elementy linii kolejowejСлайд 44
Текст слайда:

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Podstawowymi kryteriami ustalenia kategorii linii i torów kolejowych są:
obciążenie przewozami T, określone ilością przewiezionej masy w jednostce czasu; za jednostkę miary przyjęto: mln t brutto/rok,
prędkość maksymalna pociągów V; za jednostkę miary przyjęto: km/h,
naciski na oś, określane w kN/oś.
 


Слайд 45
Текст слайда:

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Nacisk osi [kN/oś] :


Слайд 46
Текст слайда:

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA
Слайд 47
Текст слайда:

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Punkty początkowe i końcowe linii kolejowych

Każda linia posiada: własną kilometrację, numer i nazwę.
Linia kolejowa ma wyznaczony punkt początkowy i punkt końcowy. Dla linii rozpoczynających się w Warszawie punktem początkowym jest Warszawa. Dla pozostałych linii wyznacza się na ogół jako punkt początkowy ten z dwóch możliwych punktów linii, który znajduje się bliżej Warszawy.


Слайд 48
Текст слайда:

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Nawierzchnia torowa i podtorze

Droga kolejowa składa się z nawierzchni i podtorza.
Podtorze to część gruntowa szlaku kolejowego, na której buduje się nawierzchnię toru kolejowego. W zależności od warunków terenowych podtorze może występować na nasypie lub w wykopie.Слайд 49
Текст слайда:

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Nawierzchnia kolejowa jest to zespół konstrukcyjny, składający się z szyn, podkładów, złączek i podsypki. Elementy te służą do zbudowania toru szynowego, który stanowią dwa równoległe toki szynowe, ułożone w ustalonej między nimi odległości.


Слайд 50
Текст слайда:

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Przekrój nawierzchni i pdtorza: 1- szyny, 2 – podkład, 3 – podsypka, 4 – skarpa przekopu,
5 – skarpa nasypu, 6 – stok terenu, 7 – skarpa rowu, 8 – dno rowu, AB- torowisko, AC,DB – ława (pobocze), A,B – krawędzie torowiska


Слайд 51
Текст слайда:

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

 


Szerokość torów
 Używane określenie - szerokość toru, i rozumiane jako wewnętrzna odległość pomiędzy główkami dwóch szyn i wynoszące 1435 mm, mierzone 14 mm poniżej górnej powierzchni tocznej szyn – jest określeniem niewłaściwym, ale ogólnie przyjętym.


Слайд 52
Текст слайда:

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Klasyfikacja linii kolejowych ze względu na
szerokość toru:


linie normalnotorowe - 1435 mm. Wymiar ten jako najbardziej popularny zwany został szerokością normalną toru.

linie szerokotorowe - wszystkie tory, których odległość międzyszynowa jest większa od normalnej nazywane są torami szerokimi. Poszerzenie szerokości toru zapoczątkowano jeszcze w Imperium rosyjskim, budując torowiska o szerokości 1520 mm.

linie wąskotorowe - jeżeli odległość międzyszynowa toru jest mniejsza od wymiaru normalnego to mamy do czynienia z torami wąskimi. Na trasach wąskotorowych eksploatowane są lekkie pociągi poruszające się małymi prędkościami


Слайд 53
Текст слайда:

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA


Centralna Magistrala Kolejowa
(CMK)


Trasa szerokotorowa przez szereg lat funkcjonowała pod nazwą Linia Hutnicza-Siarkowa, po przemianach jakie nastąpiły w PKP - Linia Hutnicza Szerokotorowa


Слайд 54
Текст слайда:

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Przykłady stosowanych szerokości torów


Слайд 55
Текст слайда:

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Przykłady stosowanych szerokości torów cd.


Слайд 56
Текст слайда:

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA


Tor klasyczny stanowi konstrukcję, w której szyny o normatywnej długości są ze sobą połączone na stałe za pomocą złączek i przytwierdzone do podkładów. Tor klasyczny budowany jest z przęseł kolejowych (szyny przytwierdzone do podkładów).


Złącze szyn UIC60 wiszące:
1.szyna,
2. łubki,
3. śruby łubkowe.


Слайд 57
Текст слайда:

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Tor bezstykowy stanowi konstrukcję, w której kolejne szyny łączone są ze sobą trwale przy pomocy zgrzewania elektrooporowego, spawania termitowego lub łukowego.

Do budowy torów bezstykowych w torach na szlakach i głównych zasadniczych na stacjach należy stosować szyny długie zgrzewane stacjonarnie (nie na szlaku).

Rys. a. Spawanie termitowe szyn


Слайд 58
Текст слайда:

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA


Rys. a. Układanie toru bezstykowego z szyn długich


Слайд 59
Текст слайда:Elektrownia

Sieć WN

Podstacja trakcyjna

Prostownik

Sieć jezdna

Kabel zasilający

Kabel powrotny

Szyna

Zasilanie sieci trakcyjnej

Urządzeniami zasilania trakcji elektrycznej nazwano zespół urządzeń służących do przesyłania i przetwarzania energii elektrycznej na drodze od elektrowni do pociągu.
Energia elektryczna prądu przemiennego o częstotliwości 50Hz przesyłana jest ze stacji energetycznej linią trójfazową WN (15 lub 30 kV) do podstacji trakcyjnej umieszczonej przy zelektryfikowanej linii kolejowej. W podstacji następuje przetworzenie prądu zmiennego na stały 3000 [V], potrzebny do zasilania silników trakcyjnych. Pojazdy trakcyjne odbierają energię elektryczną z przewodów (sieci jezdnej) nad torem, za pomocą specjalnych odbieraków prądu zwanych pantografami.
Sieć powrotna służy do odprowadzenia prądu od elektrycznego pojazdu trakcyjnego do podstacji trakcyjnej. Stanowią ją szyny kolejowe, łączniki oraz kable powrotne łączące szyny z celką minusową podstacji.


Слайд 60
Текст слайда:

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Skrajnia kolejowa

Skrajnia kolejowa jest to linia, poza którą nie może się znajdować (wystawać) żadna część budynku (skrajnia budowli), lub wagonu albo lokomotywy (skrajnia taboru).
Wprowadzenie skrajni ma na celu uniknięcie kolidowania pociągów zarówno z budynkami i urządzeniami linii kolejowej, jak i innymi pociągami. Skrajnia taboru mieści się wewnątrz skrajni budowli, co znaczy, że jest określona minimalna odległość pomiędzy najdalej wystającymi elementami budynków a taboru będącego w ruchu.


Слайд 61
Текст слайда:


Skrajnia budowli ulgowa linii zelektryfikowanych z siecią górną, dla budowli istniejących (skrajnia B)


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика