Презентация на тему Корпоративні форми підприємництва в Україні

Презентация на тему Презентация на тему Корпоративні форми підприємництва в Україні, предмет презентации: Юриспруденция. Этот материал содержит 22 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

Тема 2. Корпоративні форми підприємництва в Україні


Слайд 2
Текст слайда:

План1. Розвиток корпоративного законодавства в Україні.
2. Сутність і види господарських товариств.
3. Види акціонерних товариств. Спільні та відмінні риси.
4. Види господарських об'єднань в Україні


Слайд 3
Текст слайда:

1. Розвиток корпоративного законодавства в Україні

Розвиток корпоративного законодавства в Україні можна підрозділити на декілька етапів:
І етап – початок 1991 р. – характеризується прийняттям декількох законів, пов’язаних з регулюванням підприємницької діяльності: закони “Про підприємництво ”, “Про власність ”, “Про підприємства в Україні, “Про цінні папери і фондову біржу ”. Відповідно до цих законів визначені учасники ринкових відносин – підприємці різних форм власності і організаційно – правових форм, у тому числі, корпорації.


Слайд 4
Текст слайда:

З виходом у світ Закону України “ Про господарські товариства ”(1991 р.) визначено правовий статус господарських товариств як особливої форми корпоративних суб’єктів підприємницької діяльності.
В законі визначено 5 форм господарських товариств:
Акціонерне;
Товариство з обмеженою відповідальністю;
товариство додатковою відповідальністю;
повне товариство;
командитне товариство.


Слайд 5
Текст слайда:

ІІ етап – 1996-2002 рр. – характеризується суттєвим поглибленням корпоративного законодавства і прийняттям наступних законів: “ Про інститути спільного інвестування ”, “Про державне регулювання цінних паперів ”.
ІІІ етап – 2003р. і до сьогодні – характеризується прийняттям Цивільного і Господарського Кодексів в 2004р., коли набрав чинності закон “Про акціонерні товариства ”.


Слайд 6
Текст слайда:

2.Сутність і види господарських товариств

Відповідно до чинного законодавства України, господарські товариства можуть існувати в таких організаційно-правових формах:
акціонерне товариство – товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки своїм майном. Акціонери відповідають за зобов’язаннями Товариства лише в межах належних їм акцій;
товариство з обмеженою відповідальністю – товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Учасники товариства несуть відповідальність в межах своїх внесків.


Слайд 7
Текст слайда:

повне товариство – товариство, усі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном;
товариство з додатковою відповідальністю – товариство, статутний фонд якого поділений на частки, розмір яких визначається в установчих документах. Учасники такого товариства відповідають за його боргами своїми внесками до статутного фонду, а у разі їх недостатності - додатково майном, що їм належить, пропорційно до розміру внеску кожного учасника до статутного фонду.


Слайд 8
Текст слайда:

командитне товариство – Товариство, в якому разом з одним або більше учасниками, які здійснюють від імені Товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном, є один або більше учасників, відповідальність яких обмежується внеском у майно товариства.


Слайд 9
Текст слайда:

3. Види акціонерних товариств. Спільні та відмінні риси

Акціонерне товариство – це господарське товариство, статутний капітал якого не може бути меншим 1250 мінімальних заробітних плат, які поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.
У відповідності до закону акціонерні товариства створюються у формі публічних або приватних акціонерних товариств в залежності від здатності акцій товариства вільно обертатися.


Слайд 10
Текст слайда:

Публічне акціонерне товариство характеризується такими особливостями:

Акціонери можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших учасників та товариства;
Товариство може здійснювати як публічне, так і приватне розміщення акцій;
Товариство зобов‘язане пройти процедуру лістингу та залишатися в біржовому реєстрі хоча б на одній фондовій біржі;
Річна фінансова звітність повинна проходити перевірку незалежним аудитором і повинна бути оприлюднена;
Обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії публічного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.


Слайд 11
Текст слайда:

Особливості приватного акціонерного товариства:

Максимальна кількість акціонерів – 100 осіб;
Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій;
Статутом товариства може бути передбачено переважне право акціонерів на придбання акцій цього товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі;
Акціонер товариства має право на придбання акцій додаткової емісії;
Акції ПАТ не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі за виключенням того випадку, коли здійснюється продаж шляхом проведення на біржі аукціонів;


Слайд 12
Текст слайда:

Статутом товариства може встановлюватись коло питань, вирішення яких вимагає більшої кількості голосів акціонерів ніж проста більшість або кваліфікована більшість;
Обрання членів наглядової ради ПАТ здійснюється за принципом кумулятивного голосування, або за принципом представництва у складі наглядової ради представників акціонерів;
Товариства не зобов‘язані розкривати свою фінансову звітність на фондовому ринку, але зобов‘язані оприлюднити її у державному реєстрі юридичних осіб.


Слайд 13
Текст слайда:

Відмінність між акціонерним товариством і іншими видами господарських товариств:

1. Учасник господарського товариства може вийти в будь-який момент з товариства, також вимагати свою частку в майні товариства.
В акціонерному товаристві учасники можуть лише продати свої акції товариству, іншим акціонерам або іншим особам;
2. Встановлюється кількість членів наглядової ради в залежності від кількості акціонерів, якщо їх понад 1000 осіб, то членів наглядової ради 7осіб, якщо понад 10000, то – 9 осіб.


Слайд 14
Текст слайда:

Власники акціонерного товариства

Власниками Товариства є акціонери, тобто особи, які володіють його акціями.
Акціонерами можуть бути:
фізичні особи;
юридичні особи;
держава, яку представляє Фонд державного майна України або інша уповноважена особа.


Слайд 15
Текст слайда:

По відношенню до Товариства, в яке акціонер вклав свої кошти, він має такі права:

а) право брати участь в розподілі прибутку Товариства. Якщо Товариство отримує прибуток, він може бути:
розподілений між акціонерами у вигляді дивідендів;
реінвестований у Товариство;
використаний для придбання цінних паперів інших Товариств;
залишений на рахунку тощо.
б) право на участь у розподілі майна Товариства в разі його ліквідації.


Слайд 16
Текст слайда:

в) право брати участь у прийнятті рішень. Право акціонерів на участь в прийнятті найважливіших рішень життєдіяльності Товариства гарантується законом.
г) право на продаж акцій. Акціонери публічного акціонерного товариства мають право без згоди Товариства та інших акціонерів в будь-який час продати всі або частину своїх акцій будь-якій особі та за будь-яку ціну. Це право - одне з найважливіших прав акціонера.
д) переважне право на придбання додатково випущених акцій. Використавши зазначене право, акціонери можуть зберегти свою частку (у відсотковому виразі) у Статутному фонді Товариства в разі емісії додаткової кількості акцій.


Слайд 17
Текст слайда:

Захист прав акціонерів

Захист прав акціонерів є дуже важливим фактором, який обумовлює можливості Товариства щодо залучення капіталу. Особливу увагу треба приділяти питанням захисту прав дрібних акціонерів, які є найбільш вразливими.
Залежно від конкретних обставин, захист прав акціонерів повинні здійснювати:
Загальні збори акціонерів як вищий орган Товариства.
Спостережна рада Товариства.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку та її територіальні управління.
органи прокуратури України.
Органи суду.


Слайд 18
Текст слайда:

Обов’язки акціонерів

Відповідно до чинного законодавства України, основним обов’язком акціонера є повна оплата акцій, що йому належать, в термін, встановлений Статутом Товариства, але не більше одного року.

Акціонери Товариства також зобов’язані:
дотримуватись вимог Статуту Товариства і виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління Товариства;
не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства.


Слайд 19
Текст слайда:

4. Види господарських об'єднань в Україні:

Асоціація – це добровільне об’єднання підприємств, створене для постійної координації господарської дiяльностi. Асоцiацiя не має права втручатися у виробничу та комерційну дiяльнiсть будь-кого з її учасників.

Корпорація – договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об'єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації.


Слайд 20
Текст слайда:


Консорціум – це тимчасові статутні об'єднання промислового та банківського капіталу для досягнення загальної мети.

Концерн – це статутне об'єднання підприємств промисловості, транспорту, торгівлі, банків, наукових установ тощо на основі фінансової залежності від одного або групи підприємств.

Холдинг – суб'єкт господарювання, який володіє контрольним пакетом акцій одного або декількох господарських суб'єктів.


Слайд 21
Текст слайда:

Промислово група — це об'єднання, до якого можуть входити промислові підприємства, банки, наукові та проектні установи, інші установи та організації усіх форм власності. Вони утворюються за рішенням уряду з метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки країни.


Слайд 22
Текст слайда:

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика