Презентация на тему Истражување за мрежите, коалициите и чадорските организации во РМопшти трендови

Презентация на тему Презентация на тему Истражување за мрежите, коалициите и чадорските организации во РМопшти трендови, предмет презентации: Разное. Этот материал содержит 14 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

Истражување за мрежите, коалициите и чадорските организации во РМ општи трендови

Презентација за обука за вмрежување

Автор: Наташа Габер-Дамјановска


Слайд 2
Текст слайда:

Методолошки пристап

Истражувањето го спроведе Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) во првиот квартал од 2007 година преку анкетен прашалник со граѓански организации.

Во примерокот се опфатени 88 организации кои членуваат или членувале во различни видови сојузи и кои прифатиле да го дадат својот придонес во опишувањето на состојбите при пополнувањето на анкетниот прашалник.


Слайд 3
Текст слайда:

Членство во сојузи

Членувањето се базира на поцврсти или поформални односи во над половината од организациите, додека коалицирањето според афинитет или интерес е второстепена преференција.


Слайд 4
Текст слайда:

Вид на здружување

Секоја втора организација навела дека здружувањето било според заедничка целна група

1/3 се здружувала според заедничкото поле на делување


Слайд 5
Текст слайда:

Структура на сојузите

2/3 тежнеат нивното здружување да го формализираат преку регистрирање правно лице
секој втор сојуз делува на национално ниво
приближно еднаков број на сојузи во своето членство вклучуваат и не вклучуваат организации (правни лица) и индивидуални членови (физички лица)


Слайд 6
Текст слайда:

Структура на сојузите

доминантен дел (околу 80%) од организациите кои навеле дека членуваат барем во еден сојуз, имаат назначено секретаријат или извршна канцеларија
2/3 од овие канцеларии се наоѓаат во Скопје
лидерството во секој втор сојуз е ротирачко, додека секој петти сојуз се раководи постојано од една членка


Слайд 7
Текст слайда:

Структура на сојузите

доминантен дел (или 80%) од секретарија-тите имаат работно ангажирани лица
секој петти сојуз се изјаснил дека е генерално задоволен од работењето на сојузите, но голем дел од останатите анкетирани е резервиран или е негативно настроен
претежно, се смета дека луѓето кои членуваат во раководните тела на сојузот, имаат соодветни вештини


Слайд 8
Текст слайда:

Структура на сојузите

значителен дел од првонаведените сојузи (околу 80 %) имаат подготвено пишана програма за работа
изворите на финансирање на сојузите се разнородни, но нешто поизразени се странските (странски донатори)
буџетот на сојузот е често „тајна“, но сепак има и такви организации (секоја десетта) чиј буџет се знае дека е над милион денари
главно, досегашните буџети се сметаат како соодветни на потребите


Слайд 9
Текст слайда:

Вредности на сојузот

кај скоро ¾ од сојузите постои заеднички (општ) правилник за однесување (или друга форма на поставена саморегулација) или етички кодекс
најголемиот дел од работата (функционирањето) на сојузите се одвива врз база на прифатени (изгласани) документи (статути, правилници и сл.) и имаат изградено критериуми за членство


Слайд 10
Текст слайда:

Вредности на сојузот

во над ½ од случаите критериумите за избор на членови во раководните тела на сојузите, како и изборот на раководители и лидери се почитуваат
секој втор анкетиран смета дека членките во сојузите имаат значително влијание при донесувањето на одлуки
40 % од сојузите подготвуваат и наративен и финансиски годишен извештај за нивното работење, но во подготовката на извештаите за 2005 г. биле малку помалку ревносни


Слайд 11
Текст слайда:

Слаби и јаки страни на сојузот

Негативни искуства од здружувањето во сојуз/и: нееднаквото споделување на обврските”- 18%, односно „нееднаков третман кон членките (доминација на една или неколку)”- 13%
Слабости на сојузот: довербата меѓу членките, градењето на капацитетите и проблемот со комуникацијата


Слайд 12
Текст слайда:

Слаби и јаки страни на сојузот

Тоа што ги разликува ГО кои се поврзани во сојузи и оние кои не вмрежени, според одговорите, е „зголемената свест за заедничките интереси/ проблеми”.
Вештини со кои се здобиле анкетираните, работејќи во сојузот се „научив како да лобирам”, „научив да планирам стратешки”, „научив да планирам и да раководам проекти”, „научив подобро да ја поставам/ раководам организацијата и „научив да си ги поставувам правилно приоритетите” .


Слайд 13
Текст слайда:

Влијание на сојузите

Поголемиот број испитаници смета дека сојузите активно влијаат врз креирањето на јавната политика
Во долгата листа на наведени примери се: лобирање за донесување одредени закони или нивно менување, потоа организирање на различни едукативни кампањи, кампањи за меѓуетничка толеранција, семинари, учество во подготвување на одредени документи (Стратегии, акциски планови и сл.)


Слайд 14
Текст слайда:

Влијание на сојузите

 Анкетираните лица, генерално позитивно ја доживуваат улогата на својот сојуз, во влијанието на донесувањето одлуки во сферата на јавната политика во областа во која делува.
Негативната перцепција за придонесот на сојузот се регистрира кај релативно незначителен процент анкетирани.


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика