Капітал та виробничі засоби підприємства презентация

Содержание

Капітал підприємства Як сукупність ресурсів Як виробничі відносини Як відношення власності Основний капітал Оборотний капітал Власний капітал Залучений капітал Вилучений капітал Резервний капітал

Слайд 1Капітал та виробничі засоби підприємства

Поняття та види капіталу підприємства
Сутність та склад

виробничих засобів підприємства.
Особливості оцінки, знос та амортизація основних засобів підприємства.
Обігові кошти підприємства.

Слайд 2Капітал підприємства
Як сукупність
ресурсів
Як виробничі
відносини
Як відношення власності
Основний
капітал
Оборотний
капітал
Власний
капітал
Залучений
капітал
Вилучений


капітал

Резервний
капітал


Нерозподілений
прибуток /
непокриті
збитки

Додатковий
капітал

Пайовий
капітал

Статутний
капітал


Слайд 3
Капітал підприємства
На момент
створення
підприємства = А
В процесі
здійснення
підприємницької
діяльності:
А

= З + К
Власний капітал = А - З


Слайд 4Засоби виробництва
Засоби праці
Предмети праці


Основні засоби


Оборотні засоби
Виробничі фонди (засоби) підприємства


Слайд 8Класифікація основних засобів
За сферами діяльності
Виробничі
Невиробничі
За приналежністю
Власні
Залучені
За роллю у процесі виробництва
Активні
Пасивні


Слайд 9Таблиця 2. Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів і мінімально

допустимих строків їх амортизації

Слайд 11Вартість
основних засобів
Первісна
Відновна
Залишкова
Справедлива
(реальна)
Повна
Ліквідаційна


Слайд 12Знос основних засобів
Фізичний
Повний
І –ої форми


Моральний


Частковий
ІІ – ої форми


Знецінення старих
основних

засобів
через появу нових,
більш сучасних

Знецінення старих
основних засобів
через зниження витрат
на виробництво
основних засобів
Слайд 13Коефіцієнт фізичного зносу основних засобів:


Слайд 14Коефіцієнт морального зносу основних засобів:


Слайд 15
Амортизація – це процес перенесення вартості основних засобів на вартість новоствореної

продукції з метою їхнього повного відновлення.

Норма амортизації – це встановлений річний (квартальний) відсоток відшкодування вартості зношення частини основних засобів.
Норми амортизації, які застосовуються на підприємстві, мають бути економічно обґрунтованими і спрямованими на своєчасне відшкодування основних фондів.

Слайд 16Методи амортизації
1. Прямолінійний
(рівномірний)
2. Зменшення
залишкової вартості
3. Прискореного
зменшення
залишкової вартості
4. Кумулятивний
5. Виробничий


Слайд 17Прямолінійний метод
На собівартість виготовленої продукції кожного року переноситься однакова частина

вартості основних засобів. При використанні цього методу вартість об’єкта основних засобів списується однаковими частками протягом всього періоду його експлуатації.


Слайд 18Метод зменшення залишкової вартості
Річна сума амортизації визначається як добуток залишкової

вартості об’єкта на початок звітного року (або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації) та річної норми амортизації.Слайд 19Метод прискореного зменшення залишкової вартості
Річна сума амортизації визначається як добуток

залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка використовується при рівномірному нарахуванні амортизації, і подвоюється.
Слайд 20Кумулятивний метод
Характеризується більш високими нормами амортизації в першій половині строку

використання і поступовим їх зниженням у другій половині.
Норма амортизації тут - величина змінна і розраховується діленням числа років (що залишились до кінця мортизаційного строку служби) на кумулятивне число, яке є сумою чисел членів арифметичної прогресії (наприклад, від 1 до 7, якщо строк служби сім років). Кумулятивне число розраховується як сума числових значень років служби устаткування.
Слайд 21Виробничий метод
Грунтується на передбаченні, що функціональна корисність основних засобів залежить

не від часу, а від результатів їх використання. При цьому термін корисної служби визначається кількістю продукції та обсягом послуг, які підприємство планує виготовити або надати, використовуючи наявні засоби праці.
Слайд 23Виробничі засоби підприємства
Основні засоби
Оборотні засоби
Обігові кошти підприємства
Фонди обігу


Слайд 25Готова продукція
Відвантажена продукція
Реалізована
продукція
Виробничі запаси
Склад підприємства
Склад / виробничі приміщення
Транспорт-
ний засіб
Обігові кошти


Слайд 26Стадії кругообігу оборотного капіталу
1. Грошова
2. Виробнича
3. Товарна
Слайд 27Джерела формування обігових коштів підприємства
Власні кошти підприємства
Прирівняні
до власних кошти
Позичені кошти
Прирівняні

до позичених

Статутний фонд, прибуток тощо


Стійкі пасиви

Кредити, позики

Акціонування, кредиторська заборгованість

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика