Тема 2. Основи методології науково-дослідної діяльності презентация

Содержание

Питання теми 1. Поняття методології та методики наукових досліджень 2. Методи теоретичних досліджень 3. Методи досліджень емпіричного рівня 4. Пізнавальні прийоми і форми наукових досліджень

Слайд 1ТЕМА 2
ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Слайд 2 Питання теми

1. Поняття методології та методики наукових досліджень
2. Методи теоретичних досліджень
3.

Методи досліджень емпіричного рівня
4. Пізнавальні прийоми і форми наукових досліджень

Слайд 3 Методологія – теорія методів дослідження, створення наукових концепцій; система знань про

теорію науки або систему методів дослідження.

Слайд 4 Основними функціями методології є:
– визначення способів отримання наукових знань, які відображають

динамічні процеси та явища;
– визначення певного шляху, на якому досягається науково-дослідна мета;
– забезпечення всебічності отримання інформації щодо процесу чи явища, що вивчається;
– уточнення, збагачення, систематизація термінів і понять у науці;
– створення системи наукової інформації, яка базується на об’єктивних фактах, і логіко-аналітичного інструменту наукового пізнання.

Слайд 5 Головна мета методології науки – вивчення і аналіз методів, засобів, прийомів,

за допомогою яких отримують нові знання в науці як на емпіричному, так і теоретичному рівнях пізнання.

Слайд 6 Метод дослідження – сукупність певних правил, прийомів, способів, норм пізнання і

дії. Він є системою приписів, принципів, вимог, що орієнтують суб’єкта у вирішенні конкретної задачі, досягненні певного результату у певній сфері діяльності.

Слайд 7 Методи наукового пізнання за ступенем загальності і сфери дії можуть бути

поділені на три основні групи.
1. Філософські методи, які групуються у два протилежні підходи:
- умоглядно-філософський підхід (натурфілософія, філософія історії та ін.);
- позитивізм, згідно якого «наука сама собі філософія».


Слайд 8 2. Загальнонаукові методи, в структурі яких можна виділити такі три рівні:
-

методи емпіричного дослідження;
- методи теоретичного пізнання;
- загальнологічні методи і прийоми дослідження.
3. Часткові методи наук (внутрішньо- та міждисциплінарні) застосовуються в кожній окремій галузі знання, в кожній науковій дисципліні.

Слайд 9 На теоретичному рівні дослідження використовуються такі загальнонаукові методи:
1. Ідеалізація – це

уявне створення об’єктів і умов, які не існують в дійсності і не можуть бути практично створені.
2. Формалізація – це метод вивчення різних об’єктів, при якому основні закономірності явищ і процесів відображаються в знаковій формі за допомогою формул або спеціальних символів.
3. Дедукція, коли конкретні положення виводяться із загальних.

Слайд 10 4. Індукція – за конкретними фактами і явищами встановлюються загальні принципи

і закони.
5. Аналіз – явище поділяється на складові.
6. Синтез – дослідження явища в цілому, на основі об’єднання пов’язаних один з одним елементів в єдине ціле.
7. Метод абстрагування, тобто відмова від другорядних фактів з метою зосе­редження на важливих особливостях явища, яке вивчається.
8. Аксіоматичний метод, за яким деякі аксіоми (постулати) приймаються без доказів і потім використовуються для отримання подальших знань за певним логічним правилом.

Слайд 11 9. Аналогія, за якої одержують нові знання про об’єкти чи явища

на основі того, що вони є подібні до інших.
10. Гіпотетичний метод пізнання передбачає розробку наукової гіпотези, наукового передбачення, які мають елементи новизни і оригінальності на базі всіх основних методів.
11. Створення теорії – це найбільш висока форма узагальнення і систематизації знань. Вона є сукупністю основних ідей, понять, тлумачень в тій чи іншій галузі науки, об’єднаних в одну досто­вірну систему знань про об’єкт теорії.

Слайд 12 У сучасних теоріях прийнято виділяти такі основні компоненти:
- вихідну експериментальну основу

у вигляді фактів, що вимагають теоретичного пояснення;
- вихідну теоретичну основу – ідеалізовану модель найбільш суттєвих зв’язків з реальністю об’єкта теорії, яка створюється на основі постулатів, аксіом, гіпотез тощо;
- логіку теорії – багато допустимих у рамках теорії правил логічного висновку і доведень;
- сукупність теоретично виведених тверджень з їх доведенням, які є основним масивом теоретичного дослідження і теоретичних знань.

Слайд 13 Теоретичні розробки наукового дослідження включають такі основні розділи:
- вивчення фізичної або

економічної суті процесу, явища;
- формування гіпотези дослідження, вибір, обґрунтування і розробка фізичної чи економічної моделі;
- математизація моделі;
- аналіз теоретичних рішень, формулювання висновків.

Слайд 14 На емпіричному рівні використовуються наступні методи наукового дослідження.
1. Спостереження – це

спосіб пізнання об’єктивного світу на основі безпосереднього сприйняття предметів і явищ за допомогою чуттєвості.
2. Експеримент – це система операцій, впливу або спостережень, спрямованих на одержання інформації про об’єкт при дослідницьких випробуваннях, які можуть проводитись в природних і штучних умовах.
3. Опис – пізнавальна операція, що полягає у фіксуванні результатів дослідження за допомогою певних систем позначень, що прийняті у науці.

Слайд 15 Пізнавальні прийоми – це способи отримання та переробки наукової інформації, що

характеризуються певними особливостями застосування методів пізнання.

Слайд 16 До пізнавальних прийомів належать.
1. Моделювання – це матеріальне або розумове уявлення

об’єкта дослідження в образі більш доступному і сприятливому для вивчення, ніж сам оригінал.
2. Ідеалізація є пізнавальним прийомом, у процесі якого дослідник в думках конструює так званий ідеальний об’єкт, якого немає в дійсності.
3. Абстрагування – виділення кількох ознак або властивостей об’єкта, що досліджується, при одночасному відключенні інших властивостей, зв’язків і відносин предмета.

Слайд 174. Узагальнення – це прийоми здобуття нових знань шляхом розумового (уявного)

переходу від конкретних висновків і заключень до більш загальних, які в найбільшій мірі відображають суть дослідницького процесу.
5. Уявний (розумовий) експеримент, при якому розглядається уявний об’єкт дослідження в «чистому вигляді» незалежно від конкретної форми його взаємодії з навколишнім світом.

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика