Презентация на тему Тема 2. Основи методології науково-дослідної діяльності

Презентация на тему Презентация на тему Тема 2. Основи методології науково-дослідної діяльності, предмет презентации: Философия. Этот материал содержит 17 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

ТЕМА 2
ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Слайд 2
Текст слайда:

Питання теми

1. Поняття методології та методики наукових досліджень
2. Методи теоретичних досліджень
3. Методи досліджень емпіричного рівня
4. Пізнавальні прийоми і форми наукових досліджень


Слайд 3
Текст слайда:

Методологія – теорія методів дослідження, створення наукових концепцій; система знань про теорію науки або систему методів дослідження.


Слайд 4
Текст слайда:

Основними функціями методології є:
– визначення способів отримання наукових знань, які відображають динамічні процеси та явища;
– визначення певного шляху, на якому досягається науково-дослідна мета;
– забезпечення всебічності отримання інформації щодо процесу чи явища, що вивчається;
– уточнення, збагачення, систематизація термінів і понять у науці;
– створення системи наукової інформації, яка базується на об’єктивних фактах, і логіко-аналітичного інструменту наукового пізнання.


Слайд 5
Текст слайда:

Головна мета методології науки – вивчення і аналіз методів, засобів, прийомів, за допомогою яких отримують нові знання в науці як на емпіричному, так і теоретичному рівнях пізнання.


Слайд 6
Текст слайда:

Метод дослідження – сукупність певних правил, прийомів, способів, норм пізнання і дії. Він є системою приписів, принципів, вимог, що орієнтують суб’єкта у вирішенні конкретної задачі, досягненні певного результату у певній сфері діяльності.


Слайд 7
Текст слайда:

Методи наукового пізнання за ступенем загальності і сфери дії можуть бути поділені на три основні групи.
1. Філософські методи, які групуються у два протилежні підходи:
- умоглядно-філософський підхід (натурфілософія, філософія історії та ін.);
- позитивізм, згідно якого «наука сама собі філософія».


Слайд 8
Текст слайда:

2. Загальнонаукові методи, в структурі яких можна виділити такі три рівні:
- методи емпіричного дослідження;
- методи теоретичного пізнання;
- загальнологічні методи і прийоми дослідження.
3. Часткові методи наук (внутрішньо- та міждисциплінарні) застосовуються в кожній окремій галузі знання, в кожній науковій дисципліні.


Слайд 9
Текст слайда:

На теоретичному рівні дослідження використовуються такі загальнонаукові методи:
1. Ідеалізація – це уявне створення об’єктів і умов, які не існують в дійсності і не можуть бути практично створені.
2. Формалізація – це метод вивчення різних об’єктів, при якому основні закономірності явищ і процесів відображаються в знаковій формі за допомогою формул або спеціальних символів.
3. Дедукція, коли конкретні положення виводяться із загальних.


Слайд 10
Текст слайда:

4. Індукція – за конкретними фактами і явищами встановлюються загальні принципи і закони.
5. Аналіз – явище поділяється на складові.
6. Синтез – дослідження явища в цілому, на основі об’єднання пов’язаних один з одним елементів в єдине ціле.
7. Метод абстрагування, тобто відмова від другорядних фактів з метою зосе­редження на важливих особливостях явища, яке вивчається.
8. Аксіоматичний метод, за яким деякі аксіоми (постулати) приймаються без доказів і потім використовуються для отримання подальших знань за певним логічним правилом.


Слайд 11
Текст слайда:

9. Аналогія, за якої одержують нові знання про об’єкти чи явища на основі того, що вони є подібні до інших.
10. Гіпотетичний метод пізнання передбачає розробку наукової гіпотези, наукового передбачення, які мають елементи новизни і оригінальності на базі всіх основних методів.
11. Створення теорії – це найбільш висока форма узагальнення і систематизації знань. Вона є сукупністю основних ідей, понять, тлумачень в тій чи іншій галузі науки, об’єднаних в одну досто­вірну систему знань про об’єкт теорії.


Слайд 12
Текст слайда:

У сучасних теоріях прийнято виділяти такі основні компоненти:
- вихідну експериментальну основу у вигляді фактів, що вимагають теоретичного пояснення;
- вихідну теоретичну основу – ідеалізовану модель найбільш суттєвих зв’язків з реальністю об’єкта теорії, яка створюється на основі постулатів, аксіом, гіпотез тощо;
- логіку теорії – багато допустимих у рамках теорії правил логічного висновку і доведень;
- сукупність теоретично виведених тверджень з їх доведенням, які є основним масивом теоретичного дослідження і теоретичних знань.


Слайд 13
Текст слайда:

Теоретичні розробки наукового дослідження включають такі основні розділи:
- вивчення фізичної або економічної суті процесу, явища;
- формування гіпотези дослідження, вибір, обґрунтування і розробка фізичної чи економічної моделі;
- математизація моделі;
- аналіз теоретичних рішень, формулювання висновків.


Слайд 14
Текст слайда:

На емпіричному рівні використовуються наступні методи наукового дослідження.
1. Спостереження – це спосіб пізнання об’єктивного світу на основі безпосереднього сприйняття предметів і явищ за допомогою чуттєвості.
2. Експеримент – це система операцій, впливу або спостережень, спрямованих на одержання інформації про об’єкт при дослідницьких випробуваннях, які можуть проводитись в природних і штучних умовах.
3. Опис – пізнавальна операція, що полягає у фіксуванні результатів дослідження за допомогою певних систем позначень, що прийняті у науці.


Слайд 15
Текст слайда:

Пізнавальні прийоми – це способи отримання та переробки наукової інформації, що характеризуються певними особливостями застосування методів пізнання.


Слайд 16
Текст слайда:

До пізнавальних прийомів належать.
1. Моделювання – це матеріальне або розумове уявлення об’єкта дослідження в образі більш доступному і сприятливому для вивчення, ніж сам оригінал.
2. Ідеалізація є пізнавальним прийомом, у процесі якого дослідник в думках конструює так званий ідеальний об’єкт, якого немає в дійсності.
3. Абстрагування – виділення кількох ознак або властивостей об’єкта, що досліджується, при одночасному відключенні інших властивостей, зв’язків і відносин предмета.


Слайд 17
Текст слайда:

4. Узагальнення – це прийоми здобуття нових знань шляхом розумового (уявного) переходу від конкретних висновків і заключень до більш загальних, які в найбільшій мірі відображають суть дослідницького процесу.
5. Уявний (розумовий) експеримент, при якому розглядається уявний об’єкт дослідження в «чистому вигляді» незалежно від конкретної форми його взаємодії з навколишнім світом.


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика