Презентация на тему Prezentacja. Wprowadzenie do gospodarki i ekonomii

Презентация на тему Prezentacja. Wprowadzenie do gospodarki i ekonomii, предмет презентации: Экономика. Этот материал содержит 19 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

MIKROEKONOMIA WPROWADZENIE DO GOSPODARKI I EKONOMII

Ćwiczenia IСлайд 2
Текст слайда:

PODSTAWOWY PROBLEM W EKONOMII

Potrzeby ludzkie są większe aniżeli możliwości/zasoby niezbędne dla ich zaspokojenia;
Ograniczoność zasobów gospodarczych;
Każdy z nas musi wybierać.


Слайд 3
Текст слайда:

DEFINICJA EKONOMII

„Ekonomia bada/pokazuje w jaki sposób ludzie, działając w różnych warunkach społeczno-gospodarczych, korzystają z ograniczonych zasobów, jak ich użytkują do prowadzenia działalności gospodarczej, jak je rozdzielają między różne, konkurencyjne wobec siebie zastosowania, a także czym się kierują dokonując tego wyboru. Pokazuje również czy wykorzystanie ograniczonych zasobów jest efektywne.”


Слайд 4
Текст слайда:

EKONOMIA POZYTYWNA I NORMATYWNACelem ekonomii pozytywnej jest wyjaśnienie, w jaki sposób społeczeństwo gospodarujące podejmuje decyzje dotyczące konsumpcji, produkcji i wymiany dóbr. Wyjaśnia dlaczego gospodarka działa w określony sposób. Odpowiada na pytanie „jak jest?”
np. „Minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosi 1317 zł”
W przypadku ekonomii normatywnej staramy się występować w roli bezstronnych badaczy. Ekonomia normatywna dostarcza pewnych subiektywnych zaleceń w odniesieniu do gospodarki. Odpowiada na pytanie „jak powinno być?”
np. „Rząd powinien podnieść płacę minimalną w Polsce”

Ekonomia pozytywna zajmuje się obiektywnym, naukowym objaśnieniem zasad funkcjonowania gospodarki.

Ekonomia normatywna dostarcza zaleceń opartych na subiektywnych sądach wartościujących.


Слайд 5
Текст слайда:

JAKA CZĘŚĆ STWIERDZENIA ODNOSI SIĘ DO EKONOMII POZYTYWNEJ, A JAKA DO EKONOMII NORMATYWNEJ?


„Ludzie w podeszłym wieku ponoszą bardzo wysokie koszty opieki lekarskiej w porównaniu z resztą społeczeństwa i państwo powinno subsydiować ich wydatki na leczenie.”


Слайд 6
Текст слайда:

GŁÓWNE DZIAŁY EKONOMII

MIKROEKONOMIA
Bada poszczególne elementy tworzące gospodarkę, takie jak: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, sektory i gałęzie (branże) gospodarki, rynki określonych produktów i usług itd.
MAKROEKONOMIA
Zajmuje się analizą gospodarki jako całości. Bada m. in. czynniki wpływające na poziom i zmiany takich wielkości ekonomicznych, jak np. globalna (łączna) produkcja i konsumpcja w danej gospodarce, globalna podaż produktów i usług, globalny popyt na nie, ogólny (średni) poziom ich cen, globalne zatrudnienie i inwestycje, dochody i wydatki budżetu państwa itd.Слайд 7
Текст слайда:

STRUKTURA PODMIOTOWA GOSPODARKI NARODOWEJ

Podmiotem ekonomicznym – jest jednostka lub zorganizowana grupa ludzi posiadająca określony zakres swobody gospodarczej w podejmowaniu, prowadzeniu bądź też zaniechaniu działalności gospodarczej.
Podmioty gospodarki narodowej:
gospodarstwa domowe;
przedsiębiorstwa;
państwo.


Слайд 8
Текст слайда:

GOSPODARSTWO DOMOWE

Jednostka gospodarująca, którą tworzą ludzie wspólnie ze sobą zamieszkujący oraz podejmujący decyzje co do sposobów pozyskiwania dochodów oraz ich wydatkowania dla możliwie najlepszego zaspokojenia swoich potrzeb.

cel działania
Dążenie do maksymalizacji zaspokojenia potrzeb czy też zadowolenia lub użytecznościСлайд 9
Текст слайда:

GOSPODARSTWO DOMOWE CD.

Źródła pozyskiwania dochodów i główne kierunki ich przeznaczenia

dochody:
- dochody z pracy (zwłaszcza wynagrodzenia za pracę);
- dochody z własności (w tym zyski procenty i czynsze dzierżawne);
- dochody o charakterze socjalnym (emerytury, renty, zasiłki itd.)

wydatki:
- zasadnicze wydatki gospodarstw domowych kierowane są na zakup dóbr i usług konsumpcyjnych, a nadto przyjmują oni postać oszczędności.


Слайд 10
Текст слайда:

PRZEDSIĘBIORSTWO

Jest to taka jednostka gospodarcza, która dzięki zatrudnionym czynnikom wytwórczym (pracownicy) wytwarza i sprzedaje produkty lub świadczy odpowiednie usługi, dążąc do uzyskania nadwyżki przychodów (utargów) nad wydatkami (kosztami).
cel działania
Maksymalizacja zysku dość powszechnie uznawana jest tzw. bezpośredni cel działalności gospodarczej.Слайд 11
Текст слайда:

PAŃSTWO

Jako podmiot ekonomiczny – w ujęciu węższym – państwo to różnego rodzaju instytucje i organy władzy państwowej (w tym także o charakterze samorządowym), poczynając od władzy ustawodawczej, przed wykonawczą, do sądowniczej.

Państwo to zatem parlament, urząd prezydenta, rząd, urząd skarbowy, organy władzy administracji szczebla regionalnego i lokalnego, sądy, bank centralny itd.

Jako podmiot ekonomiczny – w ujęciu szerszym – to również przedsiębiorstwa, instytucje i zakłady prowadzące działalność gospodarczą, w tym również o charakterze tzw. Użyteczności publicznej oraz na zasadach non profit (po kosztach).


Слайд 12
Текст слайда:

NARZĘDZIA ANALIZY EKONOMICZNEJ

Model ekonomiczny (teoria) – zawiera założenia upraszczające, dotyczące sposobów zachowania się ludzi. Stanowi świadome uproszczenie rzeczywistości.
Pomijanie niektórych szczegółów rzeczywistego świata, umożliwia skoncentrowanie się na kwestiach zasadniczych.
Posługiwanie się modelami pozwala określić, które z posiadanych informacji są w danym przypadku najistotniejsze.


Слайд 13
Текст слайда:

I MODEL RUCH OKRĘŻNY W GOSPODARCE NARODOWEJ

Wykres ruchu okrężnego (circular-flow diagram) stanowi wizualny model gospodarki, który pokazuje, w jaki sposób pieniądz, zasoby oraz gotowe dobra i usługi przepływają przez rynki, krocząc między gospodarstwami domowymi i przedsiębiorstwami.
Dwa rodzaje decydentów – gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwa produkują dobra i usługi, zużywając czynniki produkcji (factors of production) takie jak praca, ziemia i kapitał (budynki i maszyny).
Gospodarstwa domowe posiadają na własność czynniki produkcji (pracę) i konsumują wszystkie te dobra i usługi, które wytwarzają przedsiębiorstwa.
Слайд 14
Текст слайда:

RUCH OKRĘŻNY W GOSPODARCE NARODOWEJ

Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa współdziałają na rynkach dwóch rodzajów:
na rynku dóbr i usług gospodarstwa domowe są nabywcami, a przedsiębiorstwa – sprzedawcami.
na rynku czynników produkcji gospodarstwa domowe są sprzedawcami, a przedsiębiorstwa – nabywcami.
Wykres ruchu okrężnego stanowi prosty sposób uporządkowania wszystkich transakcji ekonomicznych, do których dochodzi między gospodarstwami domowymi i przedsiębiorstwami w gospodarce.


Слайд 15

Слайд 16
Текст слайда:

II MODEL GRANICA MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNYCH

Granica możliwości produkcyjnych (production possibilities frontier) stanowi model pokazujący kombinację wytwarzanej ilości różnych dóbr, które gospodarka jest w stanie wyprodukować za pomocą dostępnych zasobów czynników produkcji i dostępnej technologii.
Wyobraźmy sobie gospodarkę, w której powstają tylko dwa dobra: samochody i komputery.


Слайд 17
Текст слайда:

KRZYWA MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNY


Слайд 18
Текст слайда:

PRZESUNIĘCIE KRZYWEJ MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNEJ


Слайд 19
Текст слайда:

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика