Презентация на тему Оперативна програма “Регионално развитие”

Презентация на тему Презентация на тему Оперативна програма “Регионално развитие”, предмет презентации: Бизнес и предпринимательство. Этот материал содержит 23 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

Оперативна програма “Регионално развитие”

проект
Предотвратяване на рисковете от наводнения чрез корекция на р. Сливнишка в гр. Сливница - регулирана част – I ЕТАП

финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”
Oперация 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010

„Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”

2007 – 2013

15.06.2011 – гр. Сливница


Слайд 2
Текст слайда:

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013

1. Цел на схемата

Основната цел на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населението в 178-те „малки” общини чрез изграждането и укрепването на дребномащабни инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения


Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Слайд 3
Текст слайда:

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013

2. Цели на проекта:

2.1 Обща цел на проекта: да се подпомогне устойчивото местно развитие чрез дребномащабни инвестиции, свързани с ограничаване и предотварятяване на наводненията на територията на гр. Сливница, което следва да подобри средата и качеството на живот на населението.


Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Слайд 4
Текст слайда:

2.2. Специфични цели на проекта:

Специфичните цели на настоящото проектно предложение са:
Укрепване на коритото на р. Сливнишка в гр. Сливница - регулирана част;
Предотвратяване излизането на реката от коритото и заливане и подкопаване на околните терени и сгради;
Осигуряване на безаварийна работа на мостовите конструкции и безаварийно провеждане на високите води;
Трайно укрепване и защита на бреговете срещу речна ерозия;
Запазване на екологичното състояние на района;
Изграждане на местен капацитет за усвояване на средства от Европейския фонд за регионално развитие и успешно участие в други бъдещи проекти финансирани от Структурните фондове на ЕС.

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Слайд 5
Текст слайда:

Интервенцията по този проект е важна за осигуряване превенция на риска и подобряване възможностите за развитие на Община Сливница. Дейностите по проекта ще бъдат насочени така, че в максимална степен да ограничат рисковете за живота и имуществото на населението, чрез корекция и укрепване на речното корито за предотвратяване на наводнителните процеси.

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Слайд 6
Текст слайда:

3. Съответствие на проекта с целите на операцията на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 и настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
Пряк принос на проекта за постигане на целите на Операция 4.1. “Дребномащабни местни инвестиции” на ОР “Регионално развитие”;
Община Сливница – потенциален бенефициент за предоставяне на безвъзмездна помощ според класификацията, приета в ОР “Регионално развитие”;
Основен резултат от изпълнението на проекта – предотвратяване и намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводнения в гр. Сливница, гарантиране сигурността на жителите на града и повишаване качеството на средата на живот.

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Слайд 7
Текст слайда:

По трасето на предвидения за реконструкция участък ще се извършат СМР, свързани с почистване, укрепване и корекция на речното корито, реконструкция на инфраструктура и борба с ерозията на речните брегове.
В резултат изпълнението на описаните дейности ще се постигне дълготраен ефект по отношение на:
а) Повишаване безопасността и сигурността на жителите на Общината;
б) Подобряване качеството на живот на населението (включително ромското малцинство в Общината);
в) Повишаване на привлекателността за посетители и инвеститори;
г) Инвестиция за устойчивото развитие на територията на Община Сливница.

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Слайд 8
Текст слайда:

Постигане на основната цел на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна помощ, а именно “ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населението в 178-те “малки” общини чрез изграждането и укрепването на дребномащабни инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения”.
Индикатори, посредством които се измерва постигането на целите на настоящата схема:
а) брой на населението, пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини;
б) дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178-те малки общини;
в) дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини”.

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Слайд 9
Текст слайда:

4. Целеви групи и крайни бенефициенти:
4.1. Целеви групи:
46 къщи /265 души/, от които 11 се обитават от ромски семейства /около 121 души/;
7 блока със 190 апартемента /обитавани от 840 души/, от които 19 апартамента са общински – 120 души с преобладаващо ромско население;
В близост до трасето се намира кв. ”Войнишка махала”, където живеят около 200 роми, които ползват съоръжението на първия мост за преминаване на реката;
В близост е разположена промишлената зона на град Сливница, където работят около 320 човека;
Работниците, участващи във възстановителните работи− (временна заетост по време на СМР мин 6 души – максимум 10 души).


Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Слайд 10
Текст слайда:

4.2. Крайни бенефициенти:
Населението в пряка близост до обекта на проекта – 1305 души;
Населението в кварталите около обекта на проекта – 2050 души;
Население на град Сливница – 7764 души, в т.ч. мъже – 3701; жени – 3811; деца – 1058;
Ромското население, съставляващо 11% от населението на Общината и разположено като по-компактна група в гр. Сливница, живуща преобладаващо в цитираната по горе “Войнишка махала”, незаконните къщи около реката и в общинските жилища.
Населението от 13 населени места на община Сливница – 9439 души, от тях мъже – 4665, жени – 4735, деца – 1270.

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Слайд 11
Текст слайда:

5. Финансово разпределение:
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013

* Размерът на исканата безвъзмездна финансова помощ от ОПРР не може да надхвърля 95% от общия размер на проекта и не може да надвишава максималният праг, посочен в Насоките за кандидатстване.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Слайд 12
Текст слайда:

6. Дейности по проекта:
Дейност 1: Управление на проекта;
За гарантиране на изпълнението на договора и съответствието с изискванията на оперативната програма ще бъде съставен екип за управление на проекта. Екипът ще бъде сформиран през първия месец, след подписване на договора. Той ще се състои от: Ръководител на проекта, Координатор по проекта, Счетоводител и Технически сътрудник.
Дейност 2: Процедури по избор на подизпълнители:
- избор на фирма за дейности свързани с подготовка на докумнетация за провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки;
- избор на независим строителен надзор;
- избор на фирма за осъществяване на мерките за публичност и визуализация;
- избор на изпълнител на СМР;

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Слайд 13
Текст слайда:

Дейност 3: СМР за “Укрепване на коритото на р. Сливнишка в гр. Сливница – регулирана част.”

Етапи на изпълнение:
Корекцията е разделена на два основни етапа със съответните подетапи, като в етап I се включват най-засегнатите от заливане терени в очертанията на селището, а в етап II влизат останалите терени покрай реката, влизащи в чертите на регулацията. Настоящият проект разглежда етап I. Трасето е с дължина 2160 м и е разделено на пет участъка в зависимост от предназначението и наклоните.
1) първи участък от км.1+000 до км 1+455;
2) втори участък от км 1+455 до км 2+120;
3) трети участък от км 2+120 до км 2+625;
4) четвърти участък от км 2+625 до км 2+920;
5) пети участък от км 2+920 до км 3+160;

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Слайд 14
Текст слайда:

Първи участък и трети участък представляват временна земна корекция като там ще се извършва почистване, изкопи, насипи и направа на диги на местата с висок риск от заливане. При втори участък има изградено бетоново кюне, което може да се ползва и по проект се планира да се извърши почистване на терена.

Четвърти участък е с окончателна корекция, която завършва при км.2+920. В него също има изградени 2 бр. бетонови кюнета, като там е заложено да се извърши реконструкция поради малкия, недостатъчен наклон, около 2,8 % и малкия брой кюнета в пропорционалност с високия риск от заливане на терена. След стройтелно-монтажните работи ще има още две кюнета, както и височината на бетонните стени ще бъде над 2,2 м., а наклона ще се подобри като достигне около 4,15%.

Корекцията завършва с пети временен участък при км 3+160, където ще се извърши почистване, изкоп и направа на диги.

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Слайд 15
Текст слайда:

Очаквани резултати от Дейност 3:

трасе на коригирания участък – 2160 м.
почистване от растителност – изрязване на растения на площ от 54622 кв.м.
почистване от растителност – изрязване на растения на 1865 кв.м.
укрепване на речното корито – дънни прагове – 8бр.
бетонови работи по дънни прагове – 1146 куб.м
диги – 6 бр за 4051 куб. м
Кюнета – 4 бр с бетон 355 куб. м.Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Слайд 16
Текст слайда:

Дейност 4: Извършване на НСН и въвеждане в експлоатация;

Строително-монтажните работи ще бъдат извършени при прилагане на строг независим строителен надзор. Строителният надзор ще бъде осъществен от лицензиран за тази дейност консултант.

Очаквани продукти/резултати от дейността

Документи, издавани по време на строителните работи – актове, протоколи;
Доклад на надзора;
Удостоверение за въвеждане в експлоатацияОперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Слайд 17
Текст слайда:

Дейност 5: Осигуряване на публичност и визуализация на проекта;
Дейността ще се изпълнява с цел информиране на обществеността за изпълнявания проект, предвидените дейности и резултати и популяризиране на финансовата помощ от Европейския фонд за регионално развитие. Тя ще допринесе за изграждане на позитивен имидж на проекта и огласяване на финансовия принос на общността за постигане на проектните резултати.

Очаквани продукти/резултати от дейността
монтирани 4 броя информационни табели;
монтирани 4 броя билборд;
изработен банер с логото на на ЕФРР и ОПРР;
проведени 2 пресконференции;
3 публикации в местна или регионална преса;
Създадена рубрика на интернет страницата на Община Сливница с текуща информация.

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Слайд 18
Текст слайда:

Дейност 6: Отчитане на проекта и одит.
Всички етапи от процеса на изпълнение и наблюдение ще се документират от екипа на проекта. Необходимите документи за отчитане на оперативното изпълнение на проекта ще се предоставя под формата на доклади и отчети, което ще осигури пълна прозрачност и ще подпомага процеса на мониторинг.

Очаквани продукти/резултати от дейността:

3-месечни доклади, за отчитане на техническото и финансово изпълнение на проекта;
Междинни и окончателен технически доклади и финансов отчет.
Доклад на външен независим одит по проекта, изготвен от регистриран одитор.

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Слайд 19
Текст слайда:

7. Продължителност на проекта – 18 месеца.
Начало – месец Май 2011 година.
Планиран край на изпълнение – месец Октомври 2012 година.

8. Индикатори за продукт и резултат:
а) индикатори за резултат – основен индикатор за постигнат резултат е броят на населението, облагодетелствано от изградената инфраструктура – 1305 души.
б) индикатори за продукт – това са броят линейни метри изградени съоръжения /1760 м./ и дължината на почистените речни корита и дерета /2160 м./

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Слайд 20
Текст слайда:

9. Очаквани резултати по проекта:
Извършена корекция за укрепване на коритото на р. Сливнишка в гр.Сливница - регулирана част;
Предотвратено заливане и подкопаване на околните терени и сгради следствие от излизането на реката от коритото й;
Осигуряване на безаварийна работа на мостовите конструкции и безаварийно провеждане на високите води;
Трайно укрепване и защита на бреговете срещу речна ерозия;
Запазено екологично състояние на района;
Изграден местен капацитет в усвояването на средства от Европейския фонд за регионално развитие и успешно участие в други бъдещи проекти финансирани от Структурните фондове на ЕС.

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Слайд 21
Текст слайда:

10. Устойчивост
С реализацията на проекта негативното влияние на риска от наводнения върху населението и върху местната икономика ще бъдат преодолени. Косвено проектът ще доведе до разрешаване на проблемите и удовлетворяване на належащите нужди на избраните целеви групи посредством интегриран териториален подход, който комплексно, цялостно и видимо ще повиши качеството на живот на населението, ще подобри средата на живот, ще намали социалното недоволство и ще повиши привлекателността на региона за живот, работа и инвестиции.
Изпълнението на проекта е от голямо значение за предотвратяване на наводнения в ареала на гр.Сливница и ще послужи като база за бъдещо разработване на други проекти свързани с укрепване и предотвратяването на ерозийните процеси около коритото на р. Сливнишка.

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Слайд 22
Текст слайда:

11. Опазване и въздействие на околната среда.

По своята същност корекцията и укрепването на реката имат за цел увеличаване на пропускателната способност и предпазване на имотите от заливане, проекта включва мерки за противоерозионно укрепване на бреговете, което се налага от технически съображения. В ситуационно отношение, трасето на корекцията І етап попада изцяло в речището и не засяга никакви изградени съоръжения, като по този начин се запазват еколожките характеристики на района. Имайки предвид настоящето и бъдещото развитие на региона, в резултат от неговото изпълнение ще се предотврати риска от бъдещи наводнения и ерозия на почвите.

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Слайд 23
Текст слайда:

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Тази презентация беше подготвена и представена от:

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика