Презентация на тему Загальні засади цивільного права України та їх практичне значення

Презентация на тему Презентация на тему Загальні засади цивільного права України та їх практичне значення, предмет презентации: Юриспруденция. Этот материал содержит 35 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

Presentation Title

My presentation description add your description hereМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДВНЗ “КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА”
Кафедра цивільного та трудового права

ПРЕЗЕНТАЦІЯ
з науки «Договірне право»
на тему:
«Загальні засади цивільного права України та їх практичне значення»

Виконав:
студент 5 курсу, 9 групи
Заочної форми навчання
Іванов Іван Іванович

Перевірила:
викладач
Богданець Аліна Вікторівна

2016 р.


Слайд 2
Текст слайда:

ПЛАН

1. Вступ
1.1. Актуальність дослідження
1.2. Мета дослідження
1.3. Завдання дослідження
1.4. Об'єкт і предмет дослідження
1.5. Теоретична база дослідження
1.6. Законодавча база дослідження
1.7. Методи дослідження
1.8. Структура дослідження
2. Характеристика загальних засад цивільного права
2.1. Загальні засади цивільного прав: теоретичні питання
2.2. Класифікація загальних засад цивільного права
3. Загальні засади цивільного права України
3.1. Принцип юридичної рівності, вільного волевиявлення, майнової самостійності
3.2. Неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини
3.3. Непорушність права власності та усіх її форм
3.4. Свобода договору
3.5. Свобода підприємницької діяльності
3.6. Принцип судового захисту цивільного права та інтересу
3.7. Принцип справедливості, добросовісності, розумності
4. Практичне значення загальних засад цивільного права
Висновки
Список використаної літератури


Слайд 3
Текст слайда:

Актуальність дослідження

На сучасному етапі розвитку України суворе дотримання й законодавче удосконалення повноти вираження і дії демократичних засад цивільного права є важливою гарантією зміцнення законності як невід'ємної частини функціонування правової держави та демократичного правопорядку. У зв'язку із цим актуальним є здійснення дослідження загальних засад цивільного права у світлі чинного цивільного законодавства.


Слайд 4
Текст слайда:

Мета дослідження

Дослідити загальні засади цивільного права України та їх практичне значення


Слайд 5
Текст слайда:

Завдання дослідження


Слайд 6
Текст слайда:

Об’єкт та предмет дослідження


Слайд 7
Текст слайда:


Теоретична база досліджень

Теоретичною базою дослідження є роботи вітчизняних та зарубіжних вчених з цивільного права, теорії держави і права, філософії права, порівняльного правознавства, які досліджують загальні засади цивільного права України та їх практичне значення.


Слайд 8
Текст слайда:

Законодавча база досліджень


Слайд 9
Текст слайда:

Методи досліджень


Слайд 10
Текст слайда:

Структура дослідження


Зумовлена метою та характером завдань дослідження


Робота складається зі вступу і трьох розділів: характеристика загальних засад цивільного права, загальні засади цивільного права України та практичне значення засад цивільного права, що поєднують в собі 10 підрозділів; висновків та списку використаної літератури.


Слайд 11
Текст слайда:

Характеристика загальних засад цивільного права

Загальні засади цивільного права

Принципи цивільного права

Для сучасного цивільного права України характерним є ототожнення поняття «загальні засади цивільного законодавства» і «принципи цивільного права», незважаючи на окремі спроби обгрунтування необхідності поділу термінів «принципи» і «засади».


Слайд 12
Текст слайда:

Характеристика загальних засад цивільного права

9) Ромовська З. Українське цивільне право. Загальна частина: Академічний курс: підручник/ 3. Ромовська.- 3-те вид., допов.- К., 2013.– С. 136


Слайд 13
Текст слайда:

Класифікація принципів права

8) Потапова О. А. Принципы гражданского права: автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» / О. А. Потапова. — Ульяновск, 2002. — 20 с


Слайд 14
Текст слайда:

Класифікація принципів цивільного права


Принципи, притаманні змісту цивільного права загалом


Принципи, притаманні окремим групам (підгалузям чи інститутам) цивільних правовідносин

8) Потапова О. А. Принципы гражданского права: автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» / О. А. Потапова. — Ульяновск, 2002. — 20 с


Слайд 15
Текст слайда:

Класифікація принципів цивільного права


Принципи, прямо передбачені ст. 3 ЦК


Принципи, які прямо не передбачені ст. 3 ЦК

8) Потапова О. А. Принципы гражданского права: автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» / О. А. Потапова. — Ульяновск, 2002. — 20 с


Слайд 16
Текст слайда:


Загальні засади цивільного права України


Стаття 3 Цивільного кодексу України


Визначає загальні засади цивільного законодавства


Неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини
Неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, встановлених Конституцією та законом;
Свобода договору
Свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом
Судовий захист цивільного права та інтересу
Справедливість, добросовісність та розумність

Дана стаття не містить вичерпного переліку принципів цивільного права !!!

2) Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15


Слайд 17
Текст слайда:

Загальні засади цивільного права України


Наявність законодавчого визначення принципів не є перешкодою до виявлення у цивільному праві й інших правових принципівюридична рівність учасників цивільних правовідносин перед законом;
непорушність права власності та рівність усіх її форм;
свобода не лише договору, а й усіх інших можливих угод (правочинів);
здійснення цивільних прав за своєю волею і на власний розсуд;
застосування цивільно-правової відповідальності за винну та протиправну поведінку (бездіяльність), за винятками, передбаченими законом, без приниження честі, гідності, інших особистих суб'єктивних прав порушника

3) Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. Випуск 38. Одеська націольна юридична академія.: К. Одеса «Юридична література». – 2008. – С. 340.


Слайд 18
Текст слайда:

Принцип юридичної рівності, вільного волевиявлення, майнової самостійності учасників цивільних відносин

Рівність – основне начало, яке пронизує усю систему цивільного права і означає таке становище учасників, де воля одного з них не залежить від волі іншого, який не може йому наказувати, оскільки сам учасник: фізична або юридична особа – самостійні у прийнятті тих чи інших рішень.
Безумовно, даний принцип не є абсолютним, бо деякі винятки у рівності все ж таки можуть бути, але це відбувається лише у випадках, передбачених законом.

11) Уварова О. О. Принципи права у правозастосуванні: загальнотеоре­тична характеристика: монографія / О. О. Уварова. – Харків: «Друкарня МАДРИД», 2012. – 196 с.


Слайд 19
Текст слайда:

Неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини

Органи державної влади та місцевого самоврядування не мають права втручання у сферу особистого життя людини, якщо остання не порушує права та законні інтереси інших суб'єктів правовідносин. Втручання в особисте життя людини може мати місце лише у визначених законом випадках.
Ст. 301 ЦК України

Ст. 306 ЦК України

Ст. 286 ЦК України

Право на особисте життя та його таємницю

Право таємницю кореспонденції

Право таємницю про стан здоров'я

2) Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15


Слайд 20
Текст слайда:

Непорушність права власності та усіх її форм

Відповідно до ст. 84 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості.
Відповідно до норм ЦК примусове відчуження права власності може бути здійснено лише за рішенням суду.

1) Конституція України від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


Слайд 21
Текст слайда:

Непорушність права власності та усіх її форм

Принцип непорушності права власності передбачений ст. 316-317, 319, ч. 1 ст. 321 ЦК України


Слайд 22
Текст слайда:

Свобода договору

Цивільне законодавство (ст. 627 ЦК) закріплює свободу щодо укладення договору, виборі контрагента та визначенні умов договору. Підставою для обмеження свободи договорів є захист суспільних інтересів.


Свобода договору знаходить свій прояв і у можливості сторін :

Самостійно визначати вид договору, який передбачений законодавством

Самостійно створювати нові види договорів, або використовувати змішані типи договорів.

Засада свободи договорів дозволяє сторонам вибрати для себе оптимальне рішення при погодженні своїх інтересів !

7) Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т.; за ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця.- 5-е вид. перероб і доп.; К., 2013.- 832 с.


Слайд 23
Текст слайда:

Свобода підприємницької діяльності

Суб'єкт підприємництва самостійно вибирає якою саме підприємницької діяльністю займатись і яким чином провадити підприємницьку діяльність. Засада свободи підприємницької діяльності належить до конституційних (ст. 42 Конституції). Обмеження свободи підприємницької діяльності можуть визначатись лише законом. Даний принцип є настільки фундаментальним, що його іноді відносять до природних прав людини.

6) Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: у 2 т. / [відп. ред. В. Г. Ротань]. — [2-е вид.]. — Х. : Фактор, 2010. — Т. 1. — 800 с.


Слайд 24
Текст слайда:

Судовий захист цивільного права та інтересу

Носієві цивільних прав надається можливість застосування до правопорушника засобів примусового впливу. Зокрема уповноважена особа має право звернутися до суду з вимого примусити зобов'язану особу дотримуватись певної поведінки.
Відмова від судового захисту тих чи інших цивільних прав тієї чи іншої особи може місце лише тоді, коли це передбачено законом, і тільки за рішенням органу, якому надане таке право.

4) Волосенко С.О. Принципи змагальності та об'єктивної істини у цивільному процесі України. Автореферат дисертації. Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України. - 2010. - С. 32.


Слайд 25
Текст слайда:

Судовий захист цивільного права та інтересу

Захист цивільних прав має особливості, до яких слід віднести:

2) Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15


Слайд 26
Текст слайда:

Справедливість, добросовісність, розумність

Кожен учасник цивільних відносин при здійсненні своїх суб'єктивних прав не повинен порушувати інтереси інших осіб чи суспільних інтересів (зловживати правом).
Засада справедливості, добросовісності, розумності впливає на інші принципи права. Даний принцип пов’язаний з принципами свободи договорів і свободи підприємницької діяльності у тому розумінні, що свобода у таких випадках не повинна виходити за межі розумності і справедливості.

10) Тобот Ю.А. Принцип справедливості, добросовісності, розуміності у цивільному праві. Автореферат дисертації. Національний університет «Юридична академія України ім. Юрослава Мудрого». – 2011. - С.28.


Слайд 27
Текст слайда:

Практичне значення засад цивільного права5) Молодь: освіта, наука, духовність: Тези доповідей. Ч. 3. — К. : Університет «Україна». - 2012. — 472 с.


Слайд 28
Текст слайда:Практичне значення засад цивільного права
Значення принципів цивільного права полягає в тому, що в них відображені найбільш характерні демократичні риси і загальна спрямованість права та його найважливіших інститутів, у зв'язку з чим вони дають можливість пізнати сутність цієї галузі права, її суспільний характер у цілому, а також окремих інститутів.

Принципи цивільного права сприяють правильному пізнанню та застосуванню норм цивільного права, виступають основою для законодавчої практики, для підготовки, розробки та прийняття відповідних їм за змістом правових норм та їх вдосконалення.

12) Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за ред. O.B. Дзери, Н.С. Кузнєцової, P.A. Майданика.-К., 2010.- 974 с.


Слайд 29
Текст слайда:

Практичне значення засад цивільного права

12) Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за ред. O.B. Дзери, Н.С. Кузнєцової, P.A. Майданика.-К., 2010.- 974 с.


Слайд 30
Текст слайда:

Практичне значення засад цивільного права
12) Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за ред. O.B. Дзери, Н.С. Кузнєцової, P.A. Майданика.-К., 2010.- 974 с.


Слайд 31
Текст слайда:

Висновки

Принципи права є основою, загальними засадами цивільного права і на основі їх відбувається розвиток і побудова цивільного права України.
Принципи цивільного права тісно пов'язані з предметом і методом регулювання цивільно-правових відносин. Вони мають визначальне значення при застосуванні цивільно-правових норм.
До основних принципів цивільного права належать принципи, що дістали відображення в ст. 3 ЦК України:
неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини;
неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, встановлених законом;
свобода договору;
свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом;
судовий захист цивільного права та інтересу;
справедливість, добросовісність та розумність та ін.
Крім того, до принципів цивільного права належить принцип юридичної рівності суб'єктів цивільного правовідношення перед законом, що міститься в ст. 1 ЦК України.
Слайд 32
Текст слайда:

Висновки

Практичне значення засад цивільного права полягає у тому, що вони:
дають можливість пізнати сутність цієї галузі права, її суспільний характер у цілому, а також окремих інститутів;
сприяють правильному пізнанню та застосуванню норм цивільного права;
виступають основою для законодавчої практики, для підготовки, розробки та прийняття відповідних їм за змістом правових норм та їх вдосконалення. При внесенні різноманітних змін у законодавство нормотворчі органи не повинні допускати протиріччя нових норм права чинним його принципам;
велике значення принципів цивільного права для правозастосовної діяльності;
гарантія зміцнення законності;
формування правової держави та демократичного правопорядку.
В даній роботі була здійснена спроба більш широко розкрити зміст кожного з основних принципів цивільного права та їх взаємозв'язок з самими нормами цивільного права, між собою та роль принципів цивільного права в сучасному житті.
Вивчення принципів має дуже важливе для подальшого розвитку цивільного права і для побудови правової держави та громадянського суспільства в Україні.Слайд 33
Текст слайда:

Список використаної літератури

Конституція України від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15
Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. Випуск 38. Одеська націольна юридична академія.: К. Одеса «Юридична література». – 2008. – С. 340.
Волосенко С.О. Принципи змагальності та об'єктивної істини у цивільному процесі України. Автореферат дисертації. Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України. - 2010. - С. 32.
Молодь: освіта, наука, духовність: Тези доповідей. Ч. 3. — К. : Університет «Україна», 2012. — 472 с.
Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: у 2 т. / [відп. ред. В. Г. Ротань]. — [2-е вид.]. — Х. : Фактор, 2010. — Т. 1. — 800 с.
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т.; за ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця.- 5-е вид. перероб і доп.; К., 2013.- 832 с.
Потапова О. А. Принципы гражданского права: автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» / О. А. Потапова. — Ульяновск, 2002. — С. 20.


Слайд 34
Текст слайда:

Список використаної літератури

Ромовська З. Українське цивільне право. Загальна частина: Академічний курс: підручник/ 3. Ромовська.- 3-те вид., допов.- К., 2013.-672 с.
Тобот Ю.А. Принцип справедливості, добросовісності, розуміності у цивільному праві. Автореферат дисертації. Національний університет «Юридична академія України ім. Юрослава Мудрого». – 2011. – С.28.
Уварова О. О. Принципи права у правозастосуванні: загальнотеоре­тична характеристика: монографія / О. О. Уварова. – Харків: «Друкарня МАДРИД», 2012. – 196 с.
Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за ред. O.B. Дзери, Н.С. Кузнєцової, P.A. Майданика.-К., 2010.- 974 с.


Слайд 35
Текст слайда:

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !

ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика