Презентация на тему Тема 1

Презентация на тему Презентация на тему Тема 1, предмет презентации: Разное. Этот материал содержит 14 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

ТЕМА 1 СУТНІСТЬ, МЕТА І ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ

1. Поняття фінансового менеджменту підприємств, місце фінансового менеджменту у загальній системі управління підприємством.
2. Основні принципи фінансового менеджменту. Мета та завдання фінансового менеджменту.
3. Система функцій фінансового менеджменту.


Слайд 2
Текст слайда:

Фінанси (від середньовічно-латинського financia – наявність, дохід) – економічна категорія, що відображає економічні відносини в процесі створення і розподілу фондів грошових коштів [Вікіпедія].

Фінансовий менеджмент — система принципів, методів, засобів і форм організації грошових відносин [Вікіпедія].

1.1. Сутність фінансового менеджменту


Слайд 3
Текст слайда:

1.2. Місце фінансової стратегії у стратегічному наборі підприємства


Слайд 4
Текст слайда:


1.3. Чотири напрямки менеджменту

Стратегічний

Функціональний

Операційний

Адміністративний

ОРГАНІЗАЦІЯ

Фінанси
Виробництво
Маркетинг
Персонал
НДДКР

Управлінський облік
Фінансове планування
Грошові засоби
Контроль якості
Витрати
Продажі

Персонал (кваліфікація, навчання, безпека)

Персонал апарату
управління, секретаріат


Слайд 5
Текст слайда:

1.4. Завдання фінансового менеджменту

I. Стратегічний менеджмент пов’язаний з досягненням довгострокових цілей і реалізацією глобальних напрямків розвитку.
Завдання фінансового управління – обґрунтувати фінансову прийнятність управлінських рішень, пов'язаних з виконанням стратегічних завдань.


II. Операційний менеджмент пов’язаний з використанням ресурсів підприємства для виробництва і продажу товарів з метою вирішення стратегічних завдань.
Завдання фінансового управління – забезпечити такий потік ресурсів, який створить прийнятний рівень виробничих витрат для отримання достатнього прибутку.


Слайд 6
Текст слайда:

III. Функціональний менеджмент належить до організації функціональних сфер діяльності на підприємстві (маркетинг, виробництво, фінанси, персонал, НДДКР).
Завдання фінансового управління - забезпечення фінансової функції підприємства і раціоналізувати фінансові потоки для виконання інших функцій.

IV. Адміністративний менеджмент належить до успішного процедурного виконання стратегічної, операційної і функціональної сторін діяльності підприємства.
Завдання фінансового управління – обґрунтувати необхідну суму витрат для адміністративного менеджменту.

1.5. Завдання фінансового менеджменту


Слайд 7
Текст слайда:

1.6. Суб'єкт, об'єкт фінансового менеджменту

Доходи, витрати і прибуток

Активи і фінансові зобов'язання

Фінансові ресурси та джерела формування

Фінансові та реальні інвестиції

Грошові потоки

Фінансовий стан

Система фінансових відносин

Суб'єкт фінансового менеджменту – спеціальна група людей (власники, фінансова дирекція – як апарат управління,фінансовий менеджер як керівник), яка за допомогою різних форм управлінського впливу забезпечує функціонування об'єкта.

Об'єкт фінансового менеджменту


Слайд 8
Текст слайда:

2.1. Принципи фінансового менеджменту

Інтегрованості


Взаємодія з іншими видами менеджменту: виробничим, персоналу, інноваційним, маркетингом.

Комплексності


Кожне фінансове рішення має враховувати вплив на кінцеві результати.

Динамізму управління


Врахування впливу не лише минулих тенденцій, а й теперішніх змін внутрішніх та зовнішніх умов функціонування підприємства.

Багатоваріантності підходів до управління


Вибір оптимального рішення з альтернативних варіантів на основі застосування системи критеріїв вибору.

Стратегічної спрямованості


Прийняття таких рішень , що не суперечили б головній меті (місії), яка визначає корпоративну стратегію підприємства.


Слайд 9
Текст слайда:

2.2. Зміст фінансового менеджменту

Рівні фінансового менеджменту

Державний

Підприємства

Предмет фінансового менеджменту

Система управління фінансами на підприємстві, сукупність методів, прийомів і важелів управління фінансами підприємства

Мета фінансового менеджменту

Збільшення вартості капіталу (розміру акціонерного капіталу)

Завдання фінансового менеджменту

Як розпорядитися наявними фінансовими ресурсами (управління активами)

Як залучити необхідні фінансові ресурси (управління пасивами)

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ


Слайд 10
Текст слайда:

Фінанси підприємств

Операційна
діяльність

Інвестиційна
діяльність

Управління
джерелами
фінансування

Фінансова
діагностика
Аналіз
беззбитковості
Управління
витратами
Цільове планування прибутку
Бюджетування і
контроль

Пошук кращих
альтернатив
капіталовкладень
Прогнозування
грошових потоків
Процедури і критерії
оцінки проектів
Аналіз ризику
Управління
інвестиційним
портфелем

Вибір структури
капіталу
Оцінка вартості
капіталу
Рішення про емісію
цінних паперів
Дивідендна
політика
Пошук ефективніших фінансових джерел

2.3. Складові фінансового менеджменту


Слайд 11
Текст слайда:

2.4. Види і завдання фінансового менеджменту


ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Стратегічний

Оперативний

Завдання

Завдання

Планування витрат з позицій їх окупності.
Обґрунтування доцільності капіталовкладень з позицій майбутнього прибутку.
Пошук шляхів найефективнішого накопичення капіталу.
Перерозподіл фінансових ресурсів в найприбутковіші сфери діяльності.
Зростання підприємства.

Стимулювання комерційної ініціативи.
Зростання продуктивності праці.
Оптимізація витрат обігу.
Визначення величини внутрішніх джерел фінансування для забезпечення самоокупності.
Ефективне використання наявних в розпорядженні грошових засобів за певний період часу.


Слайд 12
Текст слайда:

3.1. Функції фінансового менеджменту

ФУНКЦІЇ

Як управлінської системи (суб'єкта)

Як функціональної системи (об'єкта)

Управління капіталом

Управління активами

Управління грошовими потоками

Управління фінансовими ризиками

Управління прибутком

Антикризове фінансове управління

Планування і прогнозування

Організація і координування

Регулювання

Мотивація

Контроль


Слайд 13
Текст слайда:

Фінансовий (макро)механізм – це система державних законів і нормативних актів, які регулюють фінанси підприємств, утворення і використання грошових фондів, для забезпечення господарської діяльності підприємств.
Финансовий (мікро)механізм – це сукупність форм і методів впливу на суб'єкти і об'єкти фінансового управління для досягнення намічених стратегічних цілей.

3.2. Зміст фінансового механізму

Механізм фінансового менеджменту

Регулювання фінансової діяльності

Забезпечення

Інструментарій фінансового управління

Державне

Ринкове

Внутрішнє

Фінансові методи

Фінансові важелі

Фінансові інструменти

Правове

Інформаційне

Організаційно-методичне


Слайд 14
Текст слайда:Податкових відносин;
інвестиційної діяльності;
форм і методів розрахунків;
резервних вимог;
нормативи та ін.


Статут;
ліміти;
резерви;
фонди;
внутрішній контроль;
облікова політика;
амортизаційна політика та ін.


Фінансове планування;
фінансовий облік;
управлінський облік;
фінансове регулювання;
фінансовий аналіз;
контроль.


Первинні:
Дебіторська заборгованість;
кредиторська заборгованість;
кредити та позики; акції і облігації.
Вторинні:
опціони, ф'ючерси, форвардні
контракти, процентні свопи.


Ставки податків;
штрафи;
пені;
неустойки;
норми амортизації;
процентні ставки за кредитами і депозитами.

Методи
фінансового
управління

Нормативно- правове
регулювання

Внутрішня
система
регулювання

Фінансові
інструменти

Важелі та
стимули

Фінансовий (макро)механізм – це система державних законів і нормативних актів, які регулюють фінанси підприємств, утворення і використання грошових фондів, для забезпечення господарської діяльності підприємств.
Финансовий (мікро)механізм – це сукупність форм і методів впливу на суб'єкти і об'єкти фінансового управління для досягнення намічених стратегічних цілей.

Показники


С К Л А Д О В І Ф І Н А Н С О В О Г О М Е Х А Н І З М У

Фінансові показники;
нормативи;
ліміти.

3.3. Зміст фінансового (мікро)механізму


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика