Презентация на тему Модели за соработка и учество на локално ниво

Презентация на тему Презентация на тему Модели за соработка и учество на локално ниво, предмет презентации: Разное. Этот материал содержит 15 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

Copyright © 2011 European Center for Not-for-Profit Law

Модели за соработка и учество на локално ниво

Есзтер Хартеј
Европски Центар за непрофитно право
(ECNL)


Слайд 2
Текст слайда:

Copyright © 2011 European Center for Not-for-Profit Law

Moто


„Жителите што веруваат дека можат да влијаат на локалните одлуки сo скоро 50% поголема веројатноста ќе имаат доверба во локалните авторитети.”

(Комисија за Интеграција и Кохезија, 2007)


Слайд 3
Текст слайда:

Copyright © 2011 European Center for Not-for-Profit Law

Важност на учеството како такво

Овозможува да се создаде сопственост врз моделот
Зближува актерите заедно – тие учат еден за друг, се запознаваат, и повеќе се спремни да соработуваат во иднина
Дури и документот да е оставен во фиока, процесот може да создаде трајни партнерства и основи за понатамошна работа спрема одговарање на потребите на граѓаните


Слайд 4
Текст слайда:

Copyright © 2011 European Center for Not-for-Profit Law

Фактори кои влијаат на имплементацијата на моделите


Постоечкиот модел на соработка
Мотивациите и желбата за соработка
Посветеноста на двете страни во процесот
Разбирање на вредностите и бенефициите
Распределбата на ресурсите
Зачувување на фокусот за да се осигураат дека моделите се донесени


Слайд 5
Текст слайда:

Прашањето на локално учество на Европско ниво

Обете обврзувачки и необврзувачки документи
ПОТЕНЦИРААТ ДЕКА…
Одлуките ќе бидат донесени колку што е можно поблиску до граѓаните
Се очекува државите да развијат сопствени регулативи, да ја подобрат правичната основа
ЕВРОПСКА УНИЈА
Лисабонскиот Договор (2007) - “одлуките ќе бидат земени колку што е можно поотворено и поблиску до граѓаните”
Резолуција донесена од страна на ЕP (2009)- да се направи целосна употреба на легалните провизии и најдобрите практики за да се“подигне дијалогот со граѓаните и ГО-ата”


Copyright © 2011 European Center
for Not-for-Profit Law

Слайд 6
Текст слайда:

Copyright © 2011 European Center for Not-for-Profit Law

Прашање на локално учество на Европско ниво


ОДБОР НА ЕВРОПА (Council of Europe)
Европски Чартер на Локална Самоуправа (1988): прв меѓународно обврзувачки договор, принципот на субсидијарност
Додаден Протокол на Чартерот (2008): право на секој да учествува во локалните случувања, одговорност на државите да воспостават легална основа
Препорака 19 (2001): основни принципи, препораки, специфични чекори за да се охрабрио локалното учество


Слайд 7
Текст слайда:

Copyright © 2011 European Center for Not-for-Profit Law

Регулација на национално ниво

АВТОНОМНОСТ

ДЕТАЛНА РАМКА


Слайд 8
Текст слайда:

Copyright © 2011 European Center for Not-for-Profit Law

Регулатива на национално ниво

УСТАВ
Најчесто не е регулиран експлицитно, превземено од други права
Хрватска: “граѓаните можат директно да учествуваат во администрацијата на локални настанио преку состаноци, референдумии други форми на директно сносување одлуки ….”
ЗАКОНИ
Закон на локална самоуправа (пр., Босна и Херцеговина)
Закон на слобода и пристап до информација (пр., Унгарија)
Закон за регулатива на законодавниот процес
Закон за консултации за време на законодавството (пр., Хрватска)
НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ И КОДЕКСИ
Компас за усвојување на документи на локално ниво
Слайд 9
Текст слайда:

Copyright © 2011 European Center for Not-for-Profit Law

Регулативи на локално ниво

ЛОКАЛНИ КОМПАКТИ, СТРАТЕГИИ И ДОГОВОРИ
Најчест модел
Повеќе специфичен и ориентиран на пракса, помалку политички
Главни цели: да се рефлектира сегашното ниво на соработка, да се идентификуваат специфичните цели
Да биде регуларно евалуиран
ЛОКАЛНИ УРЕДБИ
Малку примери (пр., Будимпешта)

Слайд 10
Текст слайда:

Copyright © 2011 European Center for Not-for-Profit Law

Локални канцеларии/центри/овластени лица за соработка


Улогата на таква канцеларија или особа:
Да ја одржува веб-страницата
Да ја одржува базата на податоци
Да испраќа вести
Да ја координира работата на крос-сектор тела
Да информира за финансиски можности
Да обезбеди канцелариски простор и опрема за ГО


Слайд 11
Текст слайда:

Copyright © 2011 European Center for Not-for-Profit Law

Крос-сектор и тела управувани од ГО

КРОС-СЕКТОР ТЕЛА
Да советуваат на специфични потреби на заедницата
Експресно мислење на документите
Да прават сугестии за да се дискутираат специфични прашања
Да ја поддржуваат имплементацијата на документот за политики
ТЕЛА УПРАВУВАНИ ОД ГО
Официјално признаен партнер на локалната власт
Зависи од активната инволвираност на ГО
Минимален број на членови


Слайд 12
Текст слайда:

Copyright © 2011 European Center for Not-for-Profit Law

Употребата на интернет технологијата

Најефтиниот начин да посегнат до поширока група
Полесен проток на информација
Зголемена транспарентност на работата на локалната власт
Предизвик: да се овозможи техничка поддршка на социјално - загрозените луѓе ⇨Telehouse движење
Специфични алатки: веб-страна, е-мејл листа, веб преносиСлайд 13
Текст слайда:

Copyright © 2011 European Center for Not-for-Profit Law

Датабази

ДАТАБАЗИТЕ СЕ УПОТРЕБУВАНИ ЗА ДА...
Се фасилитира процесот на финансирање
Да се праќаат вести
Да се фасилитираат врските помеѓу заинтересираните странки што сакаат да воспостават партнерства на различни прашања


Слайд 14
Текст слайда:

Copyright © 2011 European Center for Not-for-Profit Law

Препораки или што да се земе во предвид кога се работи на модел?

Што е целта?
Која е целната група?
Кога да се инволвира целната група?
Како да се регулира?
Како да се обезбеди поширока вклученост во моделот?
Како да биде следен и ревидиран?
Финансирање за моделот


Слайд 15
Текст слайда:

Copyright © 2011 European Center for Not-for-Profit Law

Ви благодариме!Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика