Презентация на тему Персонал підприємства. Економіка праці та соціально-трудові відносини

Презентация на тему Презентация на тему Персонал підприємства. Економіка праці та соціально-трудові відносини, предмет презентации: Обществознание . Этот материал содержит 42 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА

Економіка праці та соціально- трудові відносини


Слайд 2
Текст слайда:

*

План

1. Персонал підприємства, його склад, класифікація.
2. Облік персоналу підприємства.
3. Набір та підготовка персоналу підприємства.
4. Визначення чисельності окремих категорій працівників.


Слайд 3
Текст слайда:

*

1. Персонал підприємства, його склад, класифікація


У всій сукупності ресурсів підприємства особливе місце займають трудові ресурси, оскільки від їх якості залежить зрештою рівень добробуту населення та конкурентоспроможність економіки.
Трудові ресурси – це частина працездатного населення, що за своїми віковими, фізичними, освітніми даними відповідає певній сфері діяльності.


Слайд 4
Текст слайда:

Персонал підприємства – це сукупність постійних працівників, які отримали необхідну професійну підготовку, мають досвід практичної діяльності
Усіх працівників промислового підприємства поділяють на дві групи: промислово-виробничий персонал і непромисловий персонал.
До групи промислово-виробничого персоналу відносять працівників основних, допоміжних та обслуговуючих виробництв, тобто усіх зайнятих у виробництві або його безпосередньому обслуговуванні.
До групи непромислового персоналу належать працівники, зайняті у невиробничій сфері, а саме: житлово-комунального господарства, дитячих садків, медичного та побутового обслуговування тощо.


1. Персонал підприємства, його склад, класифікація


Слайд 5
Текст слайда:

За характером виконуваних функцій персонал підприємства поділяють на категорії:“Робітники”, “Технічні службовці”, “Фахівці”, “Професіонали”, “Керівники”.
Робітники – це персонал, безпосередньо зайнятий у процесі створення матеріальних цінностей.(основні, допоміжні).
До технічних службовців належать працівники, що здійснюють підготовку та оформлення документів.
Фахівцями вважаються працівники, які володіють знаннями в одній або кількох галузях наук.
До професіоналів належать працівники, які мають високий рівень знань в галузі фізичних, математичних, та інших наук.
До керівників віднесені працівники, що обіймають посади керівників підприємств, установ, організацій і їх підрозділів.

1. Персонал підприємства, його склад, класифікація


Слайд 6
Текст слайда:

*

Важливою є класифікація персоналу підприємства за професіями, спеціальностями, кваліфікацією.
Професія характеризує вид трудової діяльності, яка потребує відповідних спеціальних знань та практичних навичок.
Спеціальність – це різновид трудової діяльності в межах певної професії, який має специфічні особливості і потребує від працівника додаткових навичок та знань.
Кваліфікація характеризує якість, складність праці і є сукупністю спеціальних знань та практичних навичок, що визначають ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій відповідної складності.

1. Персонал підприємства, його склад, класифікація


Слайд 7
Текст слайда:

*

За рівнем кваліфікації робітників поділяють на чотири групи:
висококваліфіковані, що виконують особливо складні та відповідальні роботи (ремонт і наладка складного обладнання, виготовлення штампів, пресформ тощо);
кваліфіковані, що виконують складні роботи (метало- та деревообробні, ремонтні, будівельні тощо);
малокваліфіковані, які зайняті на нескладних роботах (апаратурних, деяких складальних тощо);
некваліфіковані, тобто допоміжні та обслуговуючі робітники (вантажники, прибиральники тощо).


1. Персонал підприємства, його склад, класифікація


Слайд 8
Текст слайда:

*

Рівень кваліфікації керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців характеризується рівнем освіти, досвідом роботи. Вирізняють:
професіоналів-фахівців найвищої кваліфікації (працівники, що мають наукові ступені та звання),
фахівців вищої кваліфікації (працівники з вищою спеціальною освітою та значним досвідом практичної роботи),
фахівців середньої кваліфікації (працівники з певним практичним досвідом та середньою спеціальною освітою),
фахівців-практиків (працівники, що не мають спеціальної освіти, але мають практичний досвід і займають відповідні посади).

1. Персонал підприємства, його склад, класифікація


Слайд 9
Текст слайда:

*


Персонал є одним з головних складових управління на рівні підприємства. Управління персоналом підприємства охоплює певні етапи (рис. 1).Рис. 1. Основні елементи системи управління персоналом підприємства

1. Персонал підприємства, його склад, класифікація


Слайд 10
Текст слайда:

2. Облік персоналу підприємства


Управління персоналом, забезпечення його ефективного використання потребує обов’язкового формування системи оцінки їх діяльності.
Слід розрізняти явочну, облікову та середньооблікову чисельність працівників на підприємствах.


Слайд 11
Текст слайда:

Явочна чисельність включає всіх працівників, які з’явилися на роботу.
Облікова чисельність включає всіх постійних, тимчасових працівників, прийнятих на роботу терміном на один і більше днів незалежно від того, перебувають вони на роботі, знаходяться у відпустках, відрядженнях, хворіють тощо.
Середньооблікову чисельність працівників за певний період визначають як суму середньомісячної чисельності, поділену на кількість місяців у розрахунковому періоді. Різниця між обліковою та явочною чисельністю характеризує резерв, що має використовуватися для заміни тих, що не виходять на роботу з поважних причин.

2. Облік персоналу підприємства


Слайд 12
Текст слайда:

До облікової чисельності включають штатних працівників, які :

фактично з’явилися на роботу, включаючи тих, які не працювали з причин простою
прийняті на роботу з випробувальним терміном
прийняті або переведені за ініціативою адміністрації на роботу на неповний робочий день або неповний робочий тиждень
перебувають у службових відрядженнях, включаючи закордонні
уклали трудовий договір з підприємством про виконання роботи вдома особистою працею (надомники).

*

2. Облік персоналу підприємства


Слайд 13
Текст слайда:

прийняті для заміщення працівників, які тимчасово відсутні
працюють згідно з договорами за межами підприємства
направлені для виконання робіт вахтовим методом
прийняті на постійну роботу за направленням державної служби зайнятості згідно з договором з роботодавцем про надання дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних
іноземні громадяни, якщо вони оформлені згідно з національним законодавством та одержують заробітну плату
студенти денних відділень навчальних закладів, аспіранти, а також учні професійно-технічних навчальних закладів, з якими укладені трудові договори.

2. Облік персоналу підприємства


Слайд 14
Текст слайда:

До облікової чисельності працівників відносяться також працівники, які були тимчасово відсутні з таких причин:
хвороба;
у зв'язку виконання державних або громадських обов'язків;
тимчасово переведені на інше підприємство на підставі договорів;
навчаються в навчальних закладах та перебувають у відпустках у зв'язку з навчанням;
знаходяться у відпустках;
у зв'язку з вагітністю та догляду за дитиною, тощо.
*

2. Облік персоналу підприємства


Слайд 15
Текст слайда:

прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств
залучені до виконання робіт за цивільно-правовими договорами
переведені з інших підприємств згідно з договорами між суб’єктами господарювання
учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів, які проходять виробниче навчання та виробничу практику на підприємстві згідно з договорами про надання робочих місць для зазначених цілей

*

2. Облік персоналу підприємства

До облікової чисельності не включаються:


Слайд 16
Текст слайда:

особи, направлені підприємствами для навчання у навчальних закладах з відривом від виробництва, які одержують за рахунок коштів цих підприємств тільки стипендію
особи, які навчаються за рахунок коштів, передбачених у зведених кошторисах будівництва, для роботи на підприємствах, які будуть вводитися в дію
працівники, які подали заяви про звільнення і припинили роботу до закінчення строку попередження або які припинили роботу без попередження адміністрації

*

2. Облік персоналу підприємства


Слайд 17
Текст слайда:

*

Середня чисельність працівників за певний період визначається як сума наступних показників:
Середня облікова чисельність штатних працівників;
Середня кількість зовнішніх сумісників;
Середня кількість працюючих за цивільно-правовими договорами.

Середня облікова чисельність за місяць обчислюється як сума штатних працівників облікового складу за кожний календарний день звітного місяця, включаючи вихідні та святкові дні і ділення одержаної суми на кількість календарних днів звітного місяця.

2. Облік персоналу підприємства


Слайд 18
Текст слайда:

*

Визначення середньої кількості працівників в еквіваленті повної зайнятості

В еквівалент повної зайнятості перераховується весь персонал, який залучався до роботи у звітному періоді.
Він включає як штатних працівників підприємства, так і тих, які не перебувають в обліковому складі та залучені до роботи згідно з договорами і мають нарахування з фонду оплати праці.

2. Облік персоналу підприємства

На підприємстві зайняті працівники, для яких встановлена різна тривалість робочого тижня. Для працівників заводоуправління вона становить 40 год. на тиждень, на виробництві (робочі місця зі шкідливими умовами праці) - 36 год., для працівників охорони встановлено підсумований облік робочого часу за квартал 496,5 год. В обліковому складі є працівник молодший 18 років. Крім того, на підприємстві зайняті зовнішні сумісники та з 7 числа місяця укладено цивільно-правові договори на виконання робіт з 9 особами терміном на 2 місяці. Кількість календарних днів у місяці - 30, робочих - 22.


Слайд 19
Текст слайда:

*

1. Розрахунок середньої кількості штатних працівників в еквіваленті повної зайнятості наведено в таблиці.

2. Облік персоналу підприємства


Слайд 20
Текст слайда:

*

2. Розрахунок середньої кількості працівників, зайнятих згідно з цивільно-правовими договорами в еквіваленті повної зайнятості, здійснюється так:
24 календарні дні (починаючи з 7-го числа) х 9 осіб = 216 людино-днів.
216 : 30 = 7 осіб

3. Округлення результатів обчислень для відображення у формах державних статистичних спостережень з праці здійснюється за правилом парної цифри. Округлюються цифри поступово справа наліво: якщо остання значуща цифра менше або дорівнює "4", вона відкидається; якщо - більше або дорівнює "6", найближча ліворуч від неї цифра збільшується на одиницю. Якщо остання значуща цифра "5", найближча ліворуч від неї цифра збільшується на одиницю, якщо вона непарна, а парна залишається без змін.
У прикладі при розрахунку кількості зовнішніх сумісників маємо результат 440 : 176 = 2,5. При округленні - 2;
4. Кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості 471 + 2 + 7 = 480 осіб".

2. Облік персоналу підприємства


Слайд 21
Текст слайда:

При оцінці трудового потенціалу підприємства використовують нижчезазначені показники.

Середній стаж роботи на підприємстві (Трс):
Трс=Трсз\Чсо
де Трсз − загальний стаж роботи (у роках) всього персоналу на даному підприємстві;
Чсо − середньооблікова чисельність, чол.

Співвідношення чисельності висококваліфікованих і кваліфікованих робітників до загальної кількості працівників (Кч):
Кч =Чвк/Чроб

де Чвк− чисельність висококваліфікованих і кваліфікованих робітників, чол.;
Чроб − загальна кількість робітників, чол.


2. Облік персоналу підприємства


Слайд 22
Текст слайда:

Порядок обліку та визначення показників руху працівників

Рух працівників облікового складу характеризується змінами облікової кількості штатних працівників унаслідок прийому на роботу та вибуття з різних причин.

*

2. Облік персоналу підприємства


Слайд 23
Текст слайда:

У кількість працівників, які вибули за власним бажанням, включаються усі працівники, що вибули у зв'язку з розірванням трудового договору з ініціативи працівника, а також у випадках:
угоди сторін;
переїзду на нове місце проживання, переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість, за кордон;
хвороби або інвалідності, що перешкоджає продовженню роботи або проживанню в цій місцевості;

*

2. Облік персоналу підприємства


Слайд 24
Текст слайда:

вступу до навчального закладу, аспірантури або клінічної ординатури;
необхідності догляду за хворим членом сім'ї або інвалідом I групи, або дитиною-інвалідом;
звільнення за власним бажанням вагітних жінок та жінок, які мають дітей у віці до чотирнадцяти років;
виходу на пенсію;
інших поважних причин.

*

2. Облік персоналу підприємства


Слайд 25
Текст слайда:

Рух працівників характеризується показниками їхнього обороту та постійності.
Оборот працівників - сукупність прийнятих працівників та тих, які вибули за визначений період
Інтенсивність обороту працівників характеризується коефіцієнтами:
загального обороту, який розраховується як відношення суми прийнятих працівників та тих, які вибули за звітний період, до середньооблікової кількості штатних працівників;

*

2. Облік персоналу підприємства


Слайд 26
Текст слайда:

прийому, який розраховується як відношення кількості прийнятих за звітний період працівників до середньооблікової кількості штатних працівників;вибуття, який розраховується як відношення кількості працівників, які вибули за звітний період, до середньооблікової кількості штатних працівників.

*

2. Облік персоналу підприємства


Слайд 27
Текст слайда:

Коефіцієнт плинності кадрів характеризує надлишковий оборот і розраховується як відношення кількості працівників, яких звільнено за звітний період за прогул та інші порушення трудової дисципліни, невідповідність займаній посаді, а також за власним бажанням (крім звільнених за власним бажанням з поважних причин), до середньооблікової кількості штатних працівників.

*

2. Облік персоналу підприємства


Слайд 28
Текст слайда:

Коефіцієнт відновлення працівників характеризує процес відновлення кількості працівників, які вибули з різних причин, за рахунок кількості прийнятих.
Він розраховується діленням кількості прийнятих працівників за період на кількість працівників, які вибули за цей період.

*

2. Облік персоналу підприємства


Слайд 29
Текст слайда:

Коефіцієнт постійності кадрів - відношення кількості працівників, які перебували в обліковому складі весь звітний рік, до середньооблікової кількості працівників за рік.Кількість працівників, які перебували в обліковому складі весь рік, визначається так: із облікової кількості штатних працівників на 1 січня виключається кількість працівників, які вибули впродовж року (крім переведених на інші підприємства), але не виключаються працівники, які вибули із числа прийнятих у звітному році, оскільки в обліковому складі штатних працівників на 1 січня їх не було.

*

2. Облік персоналу підприємства


Слайд 30
Текст слайда:

3. Набір та підготовка персоналу підприємства

Кадрова політика підприємства має спрямовувати свою діяльність на ринкові умови господарювання.


Забезпечення кожного робочого місця, кожної посади персоналом відповідних професій та спеціальностей і належної кваліфікації

після структурного аналізу професійно-кваліфікаційного складу персоналу, який базується на врахуванні рівня кваліфікації, вікового складу, тривалості трудового стажу працівників тощо.

Основна мета

Здійснюється

Обсяг робіт щодо набору персоналу залежить передусім від різниці між наявною чисельністю та майбутніми потребами.


Слайд 31
Текст слайда:

*

3.Набір та підготовка персоналу підприємства

Зовнішні джерела набору персоналу

Внутрішні джерела набору персоналу

регіональні біржі праці та державні бюро з працевлаштування;
комерційні агентства з працевлаштування;
система контрактів підприємств з навчальними закладами різних рівнів;
оголошення в засобах масової інформації тощо.

підготовку робітників через різні форми навчання;
просування по службі своїх працівників;
пряме звертання до своїх працівників з проханням рекомендувати на роботу відповідних осіб;
інформування колективу працівників про наявні вакансії тощо.


Слайд 32
Текст слайда:


Модель процесу відбору персоналу

Процес відбору персоналу складається з певних етапів

3.Набір та підготовка персоналу підприємства


Слайд 33
Текст слайда:

На особливу увагу заслуговує проблема підготовки та підвищення кваліфікації управлінського персоналу.
Поруч з розвитком і вдосконаленням традиційної системи вищих навчальних закладів, галузевих інститутів (центрів) підвищення кваліфікації, формується альтернативна мережа комерційних освітніх закладів: бізнес-шкіл, шкіл менеджменту, підприємництва, маркетингу тощо.
Крім перепідготовки управлінського персоналу за межами підприємства, організації короткострокових семінарів, тренінгів безпосередньо на підприємстві, заслуговує на увагу так званий метод службової ротації, який включає як службові підвищення, так і переміщення кадрів.
Переміщуючи керівника низової ланки з відділу у відділ на строк від трьох місяців до одного року, підприємство ознайомлює нового керівника з багатьма аспектами діяльності. Зрештою молодий спеціаліст вивчає найактуальніші проблеми різних структурних підрозділів, з'ясовує необхідність координації, неформальну організацію та взаємозв'язок цілей різних підрозділів.

3.Набір та підготовка персоналу підприємства


Слайд 34
Текст слайда:

4. Визначення чисельності окремих категорій персоналу підприємства

Визначення чисельності персоналу залежить від:
специфіки підприємства;
особливостей його функціонування;
належності до певної галузі економіки.

Планування персоналу на підприємстві починається з його оцінювання, що передбачає інвентаризацію робочих місць, виявлення кількості працівників на кожній операції, що забезпечує реалізацію кінцевої мети (створення продукції, надання послуг).Слайд 35
Текст слайда:

4. Визначення чисельності окремих категорій персоналу підприємства


Аналіз і подальші розрахунки проводять за категоріями працівників (робітники, спеціалісти, службовці, керівники), а для кожної з них – за професіями, спеціальностями, кваліфікацією.

До працівників розумової праці можна застосувати систему інвентаризації трудових навичок або спеціальностей, тобто реєстрацію професійних навичок службовців із зазначенням кількості працівників, які володіють ними.


Слайд 36
Текст слайда:

*

Розрахунки чисельності спираються не лише на кількісну та якісну оцінку персоналу, але й на можливий рівень його використання та аналіз чинників, що впливають на цей рівень (технічних, організаційних, соціально-економічних).

Об’єктами аналізу в такому разі стають:
номенклатура продукції, яка виготовляється та послуг, які надаються ;
втрати робочого часу та їх причини;
характер та порівняльний рівень технологічних процесів і устаткування;
прогресивність і відповідність сучасним вимогам організації праці та виробництва;
рівень мотивації трудової діяльності;
норми обслуговування та виробітку, рівень фактичного виконання норм тощо.

4. Визначення чисельності окремих категорій персоналу підприємства


Слайд 37
Текст слайда:


Для визначення загальної чисельності промислово-виробничого персоналу на плановий період використовують метод коригування базової чисельності:


– загальна чисельність промислово-виробничого персоналу, необхідна для забезпечення планового обсягу виробництва, осіб;

– чисельність промислово-виробничого персоналу за базовий період, осіб;

– плановий темп зростання обсягу виробництва продукції, %;

– сумарна зміна чисельності за факторним розрахунком можливого зростання продуктивності праці, осіб.

4. Визначення чисельності окремих категорій персоналу підприємства


Слайд 38
Текст слайда:

*

Метод розрахунку планової чисельності за трудомісткістю виробничої програми:

ТРсум – сумарна трудомісткість виробничої програми планового року, н-год;

Феф – розрахунковий ефективний фонд робочого часу одного працівника, год. (табл. 1);

Квнв – середній коефіцієнт виконання норм по підприємству.


Слайд 39
Текст слайда:

Метод розрахунку планової чисельності основних робітників за нормами виробітку :

– обсяг продукції на плановий період, од.;

– годинна норма виробітку одного робітника, од

,

4. Визначення чисельності окремих категорій персоналу підприємства


Слайд 40
Текст слайда:

Метод розрахунку планової чисельності основних робітників (зайнятих контролем технологічного процесу, управлінням апаратами та машинами) за нормами обслуговування:

,

– кількість одиниць устаткування, що обслуговується;

– кількість змін роботи устаткування на добу;

– норма обслуговування одиниці устаткування (машини) – кількість об’єктів на одного робітника, од.;

– коефіцієнт переведення явочної чисельності в облікову, який розраховують за формулою:

– плановий процент невиходів робітників на роботу.

4. Визначення чисельності окремих категорій персоналу підприємства


Слайд 41
Текст слайда:

Баланс робочого часу середньооблікового працівника

4. Визначення чисельності окремих категорій персоналу підприємства


Слайд 42
Текст слайда:

Метод розрахунку планової чисельності робітників (в основному допоміжних), для яких неможливо встановити норми обслуговування та розрахувати трудомісткість робіт:

Чисельність управлінського персоналу (керівників, фахівців, службовців) визначають за типовим штатним розкладом (схемами, моделями), розробленими наукою управління та практикою у тій чи іншій сфері діяльності.
Кількість працівників управління у кожній групі визначають згідно з діючими нормативами чисельності на підприємстві.

– кількість робочих місць допоміжних робітників

4. Визначення чисельності окремих категорій персоналу підприємства


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика