Презентация на тему ՄԻԱՎ-í³ñ³Ï

Презентация на тему ՄԻԱՎ-í³ñ³Ï, предмет презентации: Медицина. Этот материал содержит 74 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:


ºä´Ð í³ñ³Ï³µ³ÝáõÃÛ³Ý ³ÙµÇáÝ

ՄԻԱՎ-í³ñ³Ï


Слайд 2
Текст слайда:


سñ¹áõ ÇÙáõݳÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý íÇñáõëáí (ØÆԱì) ѳñáõóí³Í ¹³Ý¹³Õ ÁÝóóáÕ í³ñ³Ï ¿, µÝáõó·ñíáõÙ CD4+ ÁÝϳÉÇã å³ñáõݳÏáÕ µçÇçÝ»ñÇ ·»ñ³ÏßéáÕ ³Ëï³Ñ³ñٳٵ, áñÁ ѳݷ»óÝáõÙ ¿ ÙÇ ß³ñù í³ñ³Ï³ÛÇÝ ¨ áõéáõóù³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å µ³ñÓñ ÁÝϳÉáõݳÏáõÃÛ³Ý:

ê³ÑÙ³ÝáõÙ


Слайд 3
Текст слайда:

²ñ¹Ç³Ï³ÝáõÃÛáõÝ

ѳٳï³ñ³Í է

íÇñáõëÇ Ý»ñµçç³ÛÇÝ ï»Õ³Ï³ÛáõÙ ¨ ÷á÷á˳ϳÝáõÃÛáõÝ

µ³ñ¹ ¨ ã×ßïí³Í ³Ëï³Í³·áõÙ

³ËïáñáßÙ³Ý µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ

µ³½Ù³ûñ·³Ý³ÛÇÝ ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñ

µáõÅÙ³Ý µ³ñ¹áõÃÛáõÝներ

³Ýµ³ñ»Ýå³ëï »ÉùÇ ³ÝËáõë³÷»ÉÇáõÃÛáõÝ


Слайд 4
Текст слайда:

1981
5 ³ñí³ÙáÉÝ»ñÇ Ùáï åݨÙáóÇëï³ÛÇÝ Ãáù³µáñµÇ Ýϳñ³·ñáõÙ
28 ³ñí³ÙáÉÝ»ñÇ Ùáï γåáßÇÇ ë³ñÏáÙ³ÛÇ Ýϳñ³·ñáõÙ

1982
ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ` ÒƲР(Ó»éùµ»ñáíÇ ÇÙáõݳÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß)

1983
È ØáÝï³ÝÛ»Ç ¨ ѳÙ. ÏáÕÙÇó íÇñáõëÇ Ñ³Ûïݳµ»ñáõÙ` ÑÇí³Ý¹Ç ³í߳ѳݷáõÛóáõÙ

1984
è. ¶³ÉÉáÛÇ ¨ ѳÙ. ÏáÕÙÇó íÇñáõëÇ Ñ³Ûïݳµ»ñáõÙն ³ñÛáõÝÇó
ß׳µ³Ý³Ï³Ý և äÞè Ù»Ãá¹Ý»ñի կիրառում
³½Ç¹áÃÇÙǹÇÝÇ Ñ³Ï³íÇñáõë³ÛÇÝ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý Ñ³Ûïݳµ»ñáõÙ

ä³ïÙ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ


Слайд 5
Текст слайда:


1986
ѳñáõóÇãÇ ï³ùëáÝáÙÇ³Ï³Ý í»ñ³³Ýí³ÝáõÙª ØÆì

ÒƲÐ-Ç ¹»Ù å³Ûù³ñÇ Ð³ïáõÏ Íñ³·ñÇ ÁݹáõÝáõÙ ²ÐÎ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ (زÎ-Ç 39-ñ¹ ³ë³ÙµÉ»³)

1989
ÒƲÐ-Ç í»ñ³³Ýí³ÝáõÙÁ ØÆì-í³ñ³ÏÇ

1996
ÏáÙµÇݳóí³Í ѳϳé»ïñáíÇñáõë³ÛÇÝ µáõÅÙ³Ý óáõóáõÙ

ä³ïÙ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ


Слайд 6
Текст слайда:

1988 – ÒƲÐ-áí ÑÇí³Ý¹Ç ·ñ³ÝóáõÙ
1988 – Ñ»ï»ñáë»ùëáõ³É ׳ݳå³ñÑáí ØÆԱì í³ñ³Ïí³ÍÇ ·ñ³ÝóáõÙ
1989 – ÒƲÐ-Çó Ù³Ñí³Ý ¹»åùÇ ·ñ³ÝóáõÙ
1990 – Ý»ñ³ñϳÛÇÝ ÃÙñ³ÙáÉÇ Ùáï ØÆԱì í³ñ³ÏÇ ·ñ³ÝóáõÙ
1996 – ØÆԱì í³ñ³Ïí³Í ÏÝáç ·ñ³ÝóáõÙ
2001 – ØÆԱì í³ñ³ÏÇ ³ËïáñáßáõÙ »ñ»Ë³ÛÇ Ùáï
2001 – »ñ»Ë³ÛÇ Ù³Ñí³Ý ¹»åù ÒƲÐ-Çó
2002 – Ý»ñ³ñϳÛÇÝ ÃÙñ³ÙáÉÝ»ñÇ 15 % -Ç Ùáï
ØÆԱì í³ñ³Ïí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ûïݳµ»ñáõÙ
1998 Çó - 2009 ÐÐ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ ·ñ³Ýóí»É »Ý
656 ¹»åù»ñ, áñÇó 118 Ýáñ ¹»åù»ñ

ä³ïÙ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ г۳ëï³ÝáõÙ


Слайд 7
Текст слайда:

ՄԻԱՎ-ը å³ïϳÝáõÙ ¾ é»ïñáíÇñáõëÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùÇÝ, É»ÝïÇíÇñáõëÝ»ñÇ »ÝóÁÝï³ÝÇùÇÝ:
àã -ØÆԱì É»ÝïÇíÇñáõëÝ»ñ ѳÛïÝÇ »Ý ûþ Ù³ñ¹áõ, ûþ ϳåÇÏÝ»ñÇ Ùáï
(HTLV-1, HTLV-2, SIV):

سñ¹áõ իÙáõݳÛÇÝ աݵ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý վÇñáõë /ՄԻԱՎ/


Слайд 8
Текст слайда:

ØÆԱì I
ÊÇëï ÷á÷áË³Ï³Ý ¾
öá˳ÝóíáõÙ ¿ ÑÇÙݳϳÝáõÙ ÑáÙáë»ùëáõ³É
²é³ç³óÝáõÙ ¿ ³í»ÉÇ Ï³ñ× ³Ý³Ëï³ÝÇß ßñç³Ý
Ð³×³Ë ¿ ѳݷ»óÝáõÙ ÒƲÐ-Ç
ØÆԱì II
ÐÇÙݳϳÝáõÙ ÷á˳ÝóíáõÙ ¿ Ñ»ï»ñáë»ùëáõ³É
ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ÷áõÉ»ñÝ ³í»ÉÇ ï¨³Ï³Ý »Ý
ÒƲÐ-Ç ³é³ç³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ï׳éÝ ¿ ²ñ¨ÙïÛ³Ý ²ýñÇϳÛáõÙ

ØÆԱì I ¨ ØÆԱì II ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ


Слайд 9
Текст слайда:

²ñï³ùÇÝ Ã³Õ³Ýà (env) ϳ½Ùí³Í ¿`
³ñï³ùÇÝ ¹áõñë óóí³Í ·ÉËÇÏÇó (gp120)
óáÕáõÝÇó (gp41)
³ճÝÃÇó Ý»ñë ·ïÝíáõÙ ¿ ØÆԱì –Ç
p17 ëåÇï³ÏáõóÁ (matrix)
ìÇñáõë³ÛÇÝ ÙÇçáõÏÁ (ÝáõÏÉ»áϳå-ëǹÁ) å³ñáõݳÏáõÙ ¿`
p24 ëåÇï³Ïáõó (ÙÇçáõÏÇ Ñ³Ï³ÍÇÝ)
ØÇçáõÏÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï³ññÁ èÜÂ-Ç »ñÏáõ ûÉÇÏÝ»ñÝ »Ý, ÇÝãå»ë ݳ¨`
p7 ëåÇï³Ïáõó (ÙÇçáõϳÛÇÝ Ï³åëǹ)
3 ý»ñÙ»Ýï³ÛÇÝ ëåÇï³ÏáõóÝ»ñ`
p51 (ѻﳹ³ñÓ ïñ³ÝëÏñÇåï³½³)
p11 ( åñáﻳ½³ )
p32 (ÇÝï»·ñ³½³)

ØÆԱì-Ç Ï³éáõóí³ÍùÁ


Слайд 10
Текст слайда:

Կ³ÛáõÝáõÃÛáõÝ

ä³Ñå³ÝíáõÙ ¿`
4-7 ûñ ¨ ³í»ÉÇ ë»Ý۳ϳÛÇÝ ç»ñÙ³ëïÇ׳ÝÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ (Ñ»ÕáõÏ ¨ ãáñ ÙÇç³í³ÛñáõÙ)`
ÙÇÝ㨠14 ¨ ³í»ÉÇ ûñ` ³ñÛ³Ý Ù»ç` Ý»ñ³ñÏÇãÝ»ñáõÙ
³ÙÇëÝ»ñ` ë³é»óí³Í ë»ñÙݳѻÕáõÏáõÙ
1 ï³ñÇ ¨ ³í»ÉÇ` ë³é»óí³Í ¹áÝáñ³Ï³Ý ³ñÛ³Ý Ù»ç

àãÝã³ÝáõÙ ¿`
ç»ñÙ³ÛÇÝ Ùß³ÏÙ³Ý ¨ ùÇÙÇ³Ï³Ý ³½¹³ÏÝ»ñÇó
56oC å³ÛٳݻñáõÙ` 30 ñáå» ³Ýó
»é³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ` 1-5 ñáå» ³Ýó
ÙÇç³í³ÛñÇ pH-Ç ÏïñáõÏ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ
70% ëåÇñïÇó, 0,5% ݳïñÇáõÙÇ ÑÇåáùÉáñǹÇó ¨ ³ÛÉÝ

γÛáõÝ ¿`
áõÉïñ³Ù³Ýáõ߳ϳ·áõÛÝ ¨ ÇáݳóÝáÕ ×³é³·³ÛÃÙ³Ý Ñ³Ý¹»å


Слайд 11
Текст слайда:

ØÆԱì í³ñ³ÏÙ³Ý éÇëÏÇ ËÙµ»ñÁ

²ñí³ÙáÉÝ»ñ, µÇë»ùëáõ³ÉÝ»ñ
سñÙݳí³×³éÝ»ñ, ³ÝϳÝáÝ ë»é³Ï³Ý ÏÛ³Ýùáí ³åñáÕ ³ÝÓÇÝù
Ü»ñ³ñϳÛÇÝ ÃÙñ³ÙáÉÝ»ñ
лÙáýÇÉdzÛáí ÑÇí³Ý¹Ý»ñ
âëïáõ·í³Í ³ñÛ³Ý, ³ñÛ³Ý µ³Õ³¹ñ³Ù³ë»ñÇ ¨ ûñ·³ÝÝ»ñÇ é»óÇåÇ»ÝïÝ»ñ
лÙá¹Ç³Éǽ ëï³óáÕ ÑÇí³Ý¹Ý»ñ
Վ³ñ³Ïí³Í ·áñÍÇùÝ»ñáí Ù³ßÏÇ íݳëí³Íù ëï³óած
բáõųß˳ïáÕÝ»ñ
Վ³ï ³Ëï³½»ñÍí³Í ·áñÍÇùÝ»ñáí ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ ստացած հÇí³Ý¹Ý»ñ
ØÆԱì ß׳¹ñ³Ï³Ý Ù³Ûñ»ñÇó ÍÝí³Í »ñ»Ë³Ý»ñ


Слайд 12
Текст слайда:

ØÆԱì í³ñ³ÏÇ ÷á˳ÝóÙ³Ý áõÕÇÝ»ñ


Слайд 13
Текст слайда:

ØÆԱì-Ç í³ñ³ÏÇ ÷á˳ÝóÙ³Ý գործոնÝ»ñ

²ñÛ³Ý ¨ ³ñÛ³Ý µ³Õ³¹ñ³Ù³ë»ñÇ ÷áËÝ»ñ³ñÏáõÙ
Ü»ñ³ñϳÛÇÝ ÃÙñ³ÙáÉÝ»ñÇ Ùáïª Ù»Ï Ý»ñ³ñÏÇãÇ Ñ³Ù³ï»Õ û·ï³·áñÍáõÙ
´ÅßÏ³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝ»ñ ¨ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñª Ñ»Ùá¹Ç³Éǽ, ûñ·³ÝÝ»ñÇ ÷áËå³ïí³ëïáõÙ, ÏáÉáÝáëÏáådz, ï³ñµ»ñ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ
äÇñëÇÝ·, ¹³çí³Íù, ÃÉ÷³ïáõÙ áã ëï»ñÇÉ ·áñÍÇùÝ»ñáí
ê»é³Ï³Ý ÷á˳ÝóÙ³Ý áõÕÇÝ Ù»Ï Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ÙÇÝ㨠1 %, ³ñí³ÙáÉÝ»ñÇ Ùáï` 5 %
ØáñÇó »ñ»Ë³ÛÇÝ í³ñ³ÏÁ ÷á˳ÝóíáõÙ ¿ 20-30 % ¹»åù»ñáõÙ

ØÆԱì Ýí³½³·áõÛÝ í³ñ³Ï³ÛÇÝ ¹á½³Ý` 0.1 ÙÉ
(1 ÙÉ åɳ½Ù³Ý å³ñáõݳÏáõÙ ¿ 10-10000 íÇñáõë³ÛÇÝ Ù³ëÝÇÏ)


Слайд 14
Текст слайда:

àõÕճѳ۳ó ÷á˳ÝóÙ³Ý éÇëÏ


ÐÕÇáõÃÛáõÝ


10-20 %

5-10%

10-15%

ÎñÍùáí Ï»ñ³ÏñáõÙ

Ì
Ü
àô
Ü
¸


Слайд 15
Текст слайда:

ՁԻԱՀ ϳñáÕ ¿ ³é³ç³Ý³É ï³ñµ»ñ å³ï׳éÝ»ñÇó`

ѳϳù³ÕóϻճÛÇÝ ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙ

ÇáÝիզ³óÝáÕ ×³é³·³ÛÃáõÙ

ÇÙáõÝáëáõåñ»ëÇí ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙ

ûñ·³ÝÝ»ñÇ ÷áËå³ïí³ëïáõÙ

ØÆԱì í³ñ³Ïից` որպես ѻ勉Ýù


ÆÙáõݳÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ˳ݷ³ñáõÙÝ»ñÁ /ÒƲÐ/


Слайд 16
Текст слайда:

ØÆԱì-Ç ÏÛ³ÝùÇ óÇÏÉÁ


Слайд 17
Текст слайда:

ØÆԱì-Ç é»åÉÇϳódzÝ


Слайд 18
Текст слайда:

ìÇñáõëÁ Gp 120 ÏåãáõÙ ¿ ÃÇñ³Ë µççÇ Ù³Ï»ñ»ëÇ CD4+ ÁÝϳÉÇãÝ»ñÇÝ

ø»ÙáÏÇݳÛÇÝ ÏáÁÝϳÉÇãÝ»ñÇ(CCR5, CXCR4) û·ÝáõÃÛ³Ùµ ¨ gp41 ·ÉÇÏáåñáï»ÇÝÇ ÙÇçáóáí, íÇñáõëÇ ¨ ÃÇñ³Ë µççÇ Ã³Õ³ÝÃÝ»ñÁ ÙdzÓáõÉíáõÙ »Ý

ìÇñáõë³ÛÇÝ ÏáñǽÁ Ý»ñó÷³ÝóáõÙ ¿ óÇïáåɳ½Ù³

лﳹ³ñÓ ïñ³ÝëÏñÇåï³½³ÛÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ ëÇÝû½íáõÙ ¿ íÇñáõëÇ ¸ÜÂ-ÏñÏÝûñÇݳÏÁ

ØÆԱì-Ç ÏÛ³ÝùÇ óÇÏÉÇ ÷áõÉ»ñÁ /1/


Слайд 19
Текст слайда:

ØÆԱì-Ç ÏÛ³ÝùÇ óÇÏÉÇ ÷áõÉ»ñÁ /2/

ÆÝï»·ñ³½³ÛÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ ¸ÜÂ-ÏñÏÝûñÇݳÏÁ Ý»ñ¹ñíáõÙ ¿ µççÇ ·»ÝáÙÇ Ù»ç (ݳ˳íÇñáõë)

î»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ïñ³ëÏñÇåódz ¨ íÇñáõëÇ ³é³ÝÓÇÝ µ³Õ³¹ñ³Ù³ë»ñÇ ëÇÝû½

äñáﻳ½³ÛÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ åáÉÇå»åïǹݻñÇó ³é³ç³ÝáõÙ »Ý ÏáñÇ½Ç ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÁ

ìÇñáõëÁ µáÕµáçÙ³Ý ÙÇçáóáí ¹áõñë ¿ ·³ÉÇë µçç³Ã³Õ³ÝÃÇ Ù³Ï»ñ»ëÇó (íÇñÇáÝ)


Слайд 20
Текст слайда:


ÙáÝáóÇïÝ»ñÁ ¨ ÑÛáõëí³Íù³ÛÇÝ Ù³Ïñáý³·»ñÁ
- ȳݷ»ñѳÝëÇ ¿åǹ»ñÙ³É µçÇçÝ»ñÁ
- լÛ³ñ¹Ç Îáõåý»ñÛ³Ý µçÇçÝ»ñÁ
CD4+ T ÉÇÙýáóÇïÝ»ñÁ (Ñ»É÷»ñÝ»ñ)
¿á½ÇÝáýÇÉÝ»ñÁ
Ù»·³Ï³ñÇáóÇïÝ»ñÁ
ÃÇÙáóÇïÝ»ñÁ
Ý»ÛñáÝÝ»ñÁ և ³ÛÉ µçÇçÝ»ñ


CD4+ ÁÝϳÉÇãÝ»ñ »Ý ÏñáõÙ


Слайд 21
Текст слайда:


³ëïñáóÇïÝ»ñÁ
¿åÇûÉÇ µçÇçÝ»ñÁ
ûÉǷṻݹñáóÇïÝ»ñÁ
ú-ÉÇÙýáóÇïÝ»ñÁ
é»ïÇÏáõÉÛ³ñ և ³ÛÉ µçÇçÝ»ñ


CD4+ ÁÝϳÉÇãÝ»ñ ã»Ý ÏñáõÙ, ë³Ï³ÛÝ ³Ëï³Ñ³ñíáõÙ »Ý ØÆԱì-áí


Слайд 22
Текст слайда:

ÆÙáõݳÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³é³ç³óÙ³Ý Ñݳñ³íáñ ٻ˳ÝǽÙÝ»ñÁ ØÆԱì í³ñ³ÏÇ ¹»åùáõÙ


Слайд 23
Текст слайда:

Դասակարգում


ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ßñç³Ýները

ÆÝÏáõµ³óÇáÝ

êáõñ ØÆԱì í³ñ³Ï

3. ȳï»Ýï /³Ý³Ëï³ÝÇß/

4. ²Ëï³Ý߳ݳÛÇÝ

5. ÒƲÐ


Слайд 24
Текст слайда:

¸³ë³Ï³ñ·Ù³Ý Ù»ç û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý`
ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ÷áõÉ (A, B, C)
A - ëáõñ ØÆԱì í³ñ³Ï
- ³Ý³Ëï³ÝÇß ßñç³Ý /·»Ý»ñ³Éǽ³óí³Í
ÉÇÙý³¹»Ýáå³Ãdz/
B - ³Ëï³Ý߳ݳÛÇÝ
C - ÒƲÐ-ինդիկատորային հիվանդությունների
ÇÙáõݳµ³Ý³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñ (1, 2, 3)
1 - CD4+ T ÉÇÙýáóÇïÝ»ñÁ > 499/ÙÏÉ
2 - CD4+ T ÉÇÙýáóÇïÝ»ñÁ 200 - 499/ÙÏÉ
3 - CD4+ T ÉÇÙýáóÇïÝ»ñÁ < 200/ÙÏÉ

ØÆԱì í³ñ³ÏÇ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÝ Áëï CDC 1994 Ã.


Слайд 25
Текст слайда:

ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ »Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ÒƲР÷áõÉÇÝ

ØÆԱì í³ñ³ÏÇ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ (CDC)


Слайд 26
Текст слайда:

Կլինիկական ընթացք êáõñ ØÆԱì í³ñ³Ïի հ³Ù³Ëï³ÝÇßÝ»ñ


ØáÝáÝáõÏɻέÝÙ³Ý - 15-30%
(ÙÇ ù³ÝÇ ûñÇó – ÙÇ ù³ÝÇ ß³µ³Ã)

¶ñÇå³ÝÙ³Ý - 1/3 Ùáï
(ϳñÙñáõϳÝÙ³Ý ó³Ý)


Слайд 27
Текст слайда:

î»Ý¹ 96%
ÈÇÙý³¹»Ýáå³Ãdz 74%
ü³ñÇÝ·Çï 70%
ò³Ý 70%
Ødzɷdz ϳ٠³ñÃñ³É·Ç³ 54%
ÈáõÍ 32%

êáõñ ØÆԱì í³ñ³Ïի աËï³Ýß³ÝÝ»ñ (I)


Слайд 28
Текст слайда:

¶É˳ó³í 32%
êñï˳éÝáó ¨ ÷ëËáõÙ 27%
лå³ïáëåÉ»ÝáÙ»·³Édz 14%
سñÙÝÇ ù³ßÇ ³ÝÏáõÙ 13%
´»ñ³ÝÇ ËáéáãÇ Ï³Ý¹Ç¹á½ 12%
ÜÛ³ñ¹³µ³Ý³Ï³Ý ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñ 12%

êáõñ ØÆԱì í³ñ³Ïի աËï³Ýß³ÝÝ»ñ (II)


Слайд 29
Текст слайда:

ØáÝáÝáõÏɻέÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß /µ»ñ³ÝÁÙå³ÝÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙ/


Слайд 30
Текст слайда:

²Ëï³Ý߳ݳÛÇÝ B ÷áõÉ ÁݹѳÝáõñ ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñ

³ÝѳÛï ͳ·Ù³Ý ï»Ý¹ (1 ³ÙëÇó ³í»ÉÇ)

³é³ï ùñïݳñï³¹ñáõÃÛáõÝ

Ñá·Ý³ÍáõÃÛ³Ý ½·³óáõÙ

³ÝѳÛï ͳ·Ù³Ý ÉáõÍ (1 ³ÙëÇó ³í»ÉÇ)

ù³ßÇ Ïáñáõëï ÙÇÝ㨠10%


Слайд 31
Текст слайда:


È»½íÇ Ù³½³íáñ É»ÛÏáåɳÏdz

´»ñ³ÝÇ Ï³Ý¹Ç¹á½

²Ëï³¹³ñÓáÕ Ñ»ñå»ë³ÛÇÝ ëïáÙ³ïÇï

سßÏÇ ³Ëï³¹³ñÓáÕ Ñ»ñå»ë
²Ëï³¹³ñÓáÕ ·»ÝÇï³É Ñ»ñå»ë
²Ëï³¹³ñÓáÕ ·áï¨áñáÕ Ñ»ñå»ë
ê»é³Ï³Ý ûñ·³ÝÝ»ñÇ Ï³Ý¹Ç¹á½
úýóÉÙáÑ»ñå»ë
ÈÛ³ÙµÉÇá½
²Ù»áµÇ³½ և այլն

²é³í»É µÝáñáß ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ


Слайд 32
Текст слайда:

ÎñÏÝíáÕ Ï³Ù µ³½Ù³ÏÇ µ³Ïï»ñÇ³É í³ñ³ÏÝ»ñ ÙÇÝ㨠13 ï³ñ»Ï³Ý »ñ»Ë³ÛÇ Ùáï
´ñáÝËÝ»ñÇ, ßÝã³÷áÕÇ Ï³Ù Ãáù»ñÇ Ï³Ý¹Ç¹á½
λñ³Ïñ³÷áÕÇ Ï³Ý¹Ç¹á½
²ñï³Ãáù³ÛÇÝ Ï³Ù ë»ñÙݳóñí³Í ÏáÏóǹÇáÙÇÏá½
²ñï³Ãáù³ÛÇÝ ÏñÇåïáÏáÏá½
ÎñÇåïáëåáñáǹὠ(1 ³ÙëÇó ³í»ÉÇ ï¨áÕ ÉáõÍáí)
òÇïáÙ»·³ÉáíÇñáõë³ÛÇÝ í³ñ³Ï (áã ÉÛ³ñ¹Ç, ÷³ÛͳÕÇ Ï³Ù ³í߳ѳݷáõÛóÝ»ñÇ ³Ëï³Ñ³ñٳٵ), 1 ³Ùë. Ù»Í ï³ñÇùáí ÑÇí³Ý¹Ç Ùáï
гë³ñ³Ï Ñ»ñå»ë, 1 ³ÙëÇó ³í»ÉÇ ï¨áÕ ËñáÝÇÏ Ëáó»ñ, µñáÝËÇï, åݨÙáÝÇï ϳ٠¿½áý³·Çï (1 ³Ùë. Ù»Í ï³ñÇùáí ÑÇí³Ý¹Ç Ùáï)
ÐÇëïáåɳ½Ùá½, ë»ñÙݳóñí³Í ϳ٠³ñï³Ãáù³ÛÇÝ

ƽáëåáñá½ (1 ³ÙëÇó ³í»ÉÇ ï¨áÕ ÉáõÍáí)
Mycobacterium avium complex ϳ٠M. kansasii ѳñáõóí³Í í³ñ³Ï, ë»ñÙݳóñí³Í ϳ٠³ñï³Ãáù³ÛÇÝ
Âáù³ÛÇÝ å³É³ñ³Ëï (13 ï. ¨ Ù»Í ï³ñÇùáí ÑÇí³Ý¹Ç Ùáï)
²ñï³Ãáù³ÛÇÝ å³É³ñ³Ëï
Mycobacterium ó»ÕÇ ³ÛÉ ï»ë³ÏÝ»ñáí ѳñáõóí³Í í³ñ³Ï, ë»ñÙݳóñí³Í ϳ٠³ñï³Ãáù³ÛÇÝ
âï³ñµ»ñ³Ïí³Í ÙÇÏáµ³Ïï»ñÇá½, ë»ñÙݳóñí³Í ϳ٠³ñï³Ãáù³ÛÇÝ
äݨÙáóÇëï³ÛÇÝ Ãáù³µáñµ
ÎñÏÝíáÕ Ãáù³µáñµ (13 ï. ¨ Ù»Í ï³ñÇùáí ÑÇí³Ý¹Ç Ùáï)
гñ³×áõÝ µ³½Ù³ûç³Ë³ÛÇÝ É»ÛÏá¿Ýó»ý³Éáå³Ãdz
ÎñÏÝíáÕ ë³ÉÙáݻɳÛÇÝ ë»åëÇë (áã ïÇý)
¶ÉËáõÕ»ÕÇ ïáùëáåɳ½Ùá½ (1 ³Ùë. Ù»Í ï³ñÇùáí ÑÇí³Ý¹Ç Ùáï)

ÒƲÐ-ÇݹÇϳïáñ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ


Слайд 33
Текст слайда:

²ñ·³Ý¹Ç í½ÇÏÇ ÇÝí³½Çí ù³ÕóÏ»Õ (13 ï. ¨ Ù»Í ï³ñÇùÇ ÑÇí³Ý¹Ç Ùáï)
ØÆԱì ¾Ýó»ý³Éáå³Ãdz
γåáßÇÇ ë³ñÏáÙ³
ÈÇÙýáǹ ÇÝï»ñëïÇóÇ³É Ãáù³µáñµ ( ÙÇÝ㨠13 ï. ÑÇí³Ý¹Ç Ùáï)
´»ñÏÇïÇ ÉÇÙýáÙ³
ÆÙáõÝáµÉ³ëï³ÛÇÝ ÉÇÙýáÙ³
¶ÉËáõÕ»ÕÇ ³é³çݳÛÇÝ ÉÇÙýáÙ³
ØÆԱì ÑÛáõÍí³ÍáõÃÛáõÝ


ÒƲÐ-ÇݹÇϳïáñ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ


Слайд 34
Текст слайда:

ìÇñáõë³ÛÇÝ ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñ
лñå»ë³ÛÇÝ í³ñ³Ï (ѳë³ñ³Ï Ñ»ñå»ë, ·áï¨áñáÕ áñùÇÝ, óÇïáÙ»·³ÉáíÇñáõë)
È»½íÇ Ù³½³íáñ É»ÛÏáåÉաÏdz (¾åßï»ÛÝ-´³éÇ íÇñáõë)
êÝϳÛÇÝ ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñ
γݹǹὠ(ëáõñ ³ïñáýÇÏ, ËñáÝÇÏ³Ï³Ý ³ïñáýÇÏ, ËñáÝÇÏ³Ï³Ý ÑÇå»ñåɳëïÇÏ, å먹áٻٵñ³Ýá½)
ÐÇëïáåɳ½Ùá½, ÏñÇåïáÏáÏá½, ½Ç·áÙÇÏá½, ³ëå»ñ·ÇÉÛá½
´áñµáù³ÛÇÝ ³ÛÉ Í³·Ù³Ý.
ä³ñá¹áÝïá½
´»ñ³ÝÇ Ç¹Çáå³ÃÇÏ ³ýïá½ Ëáó»ñ
àõéáõóù³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ.
γåáßÇÇ ë³ñÏáÙ³
àã ÐáçÏÇÝÛ³Ý ÉÇÙýáÙáÝ»ñ, ´»ñÏÇïÇ ÉÇÙýáÙ³
êÏí³Ùá½-µçç³ÛÇÝ ù³ÕóÏ»Õ
Âù³·»ÕÓ»ñÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ (Þ»·ñ»ÝÇ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß)´»ñ³ÝÇ ÉáñӳóճÝÃÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙ


Слайд 35
Текст слайда:


È»½íÇ Ù³½³íáñ É»ÛÏáåɳÏdz


Слайд 36
Текст слайда:

È»½íÇ Ù³½³íáñ É»ÛÏáåɳÏdz


Слайд 37
Текст слайда:

È»½íÇ Ù³½³íáñ É»ÛÏáåɳÏdz


Слайд 38
Текст слайда:

È»½íÇ Ù³½³íáñ É»ÛÏáåɳÏdz


Слайд 39
Текст слайда:

È»½íÇ Ù³½³íáñ É»ÛÏáåɳÏdz (ï³ñ³Íí³Í Ó¨)


Слайд 40
Текст слайда:

γåáßÇÇ ë³ñÏáÙ³


Слайд 41
Текст слайда:

ØÆԱì í³ñ³Ï Ý»ÏñáïÇÏ å»ñÇá¹áÝïÇïСлайд 42
Текст слайда:

γݹǹέÛÇÝ ³Ý·áõÉÛ³ñ Ë»ÛÉÇï


Слайд 43
Текст слайда:


´»ñ³ÝÁÙå³ÝÇ Ï³Ý¹Ç¹á½


Слайд 44
Текст слайда:

´»ñ³ÝÇ ùñáÝÇÏ Ï³Ý¹Ç¹á½


Слайд 45
Текст слайда:

سßÏÇ ¨ ÉáñӳóճÝÃÝ»ñÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙ

´³Ïï»ñÇ³É Staphyl. aureus, Str. տ»ë³ÏÝ»ñ
ØÇÏáµ³Ïï»ñÇ³É Mycobacterium tuberculosis
êÝϳÛÇÝ ´»ñ³ÝÇ ¨ Ï»ñ³Ïñ³÷áÕÇ Ï³Ý¹Ç¹á½, Penicillinosis, Cryptococcus neoformans
ìÇñáõë³ÛÇÝ HSV ¨ VZV, Cytomegalovirus,
Molluscum contagiosum
سϳµáõͳÛÇÝ øáë (Üáñí»·³Ï³Ý ï³ñµ»ñ³Ï)
àã í³ñ³Ï³ÛÇÝ Î³åáßÇÇ ë³ñÏáÙ³, ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ Ëáó»ñ, ýáÉÇÏáõÉÇï


Слайд 46
Текст слайда:

γåáßÇÇ ë³ñÏáÙ³


Слайд 47
Текст слайда:

γåáßÇÇ ë³ñÏáÙ³


Слайд 48
Текст слайда:

γåáßÇÇ ë³ñÏáÙ³
ë»ñÙݳóñí³Í Ó¨


Слайд 49
Текст слайда:

ÎáÝï³·Çá½ ÙáÉÛáõëÏ


Слайд 50
Текст слайда:

úÝÇËáÙÇÏá½


Слайд 51
Текст слайда:

úÝÇËáÙÇÏá½


Слайд 52
Текст слайда:

øáë³ÛÇÝ ³Ëï³Ñ³ñáõÙ


Слайд 53
Текст слайда:

سßÏÇ ÏáÏóǹÇáǹá½


Слайд 54
Текст слайда:

äݨÙáóÇëï³ÛÇÝ Ãáù³µáñµ
´³Ïï»ñÇ³É Strp. pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphyl. aureus
ØÇÏáµ³Ïï»ñÇ³É M. tuberculosis, M. avium – intracellulare, M. Kansasii, M. Xenopi
êÝϳÛÇÝ Cryptococcus neoformans, Hystoplasma capsulatum, Coccidioides immitis, Aspergillus ï»ë³ÏÝ»ñ, Penicillinum marnefii
ìÇñáõë³ÛÇÝ Cytomegalovirus
àã í³ñ³Ï³ÛÇÝ àã ÐáçÏÇÝÛ³Ý ÉÇÙýáÙ³, γåáßÇÇ ë³ñÏáÙ³, ÉÇÙýáǹ ÇÝï»ñëïÇóÇ³É Ãáù³µáñµ

ÞÝã³é³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ


Слайд 55
Текст слайда:

äݨÙáóÇëï³ÛÇÝ Ãáù³µáñµ


Слайд 56
Текст слайда:

êï³Ùáùë-³ÕÇù³ÛÇÝ ïñ³ÏïÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙ

ìÇñáõë³ÛÇÝ Cytomegalovirus, HSV
äñáïá½á³ÛÇÝ Cryptosporidium ï»ë³ÏÝ»ñ, Giardia lamblia, Isospora belli, Entamoeba histolytica, Microsporidium ï»ë³ÏÝ»ñ
ØÇÏáµ³Ïï»ñÇ³É M. Avium complex (MAC)
´³Ïï»ñÇ³É Shigella ¨ Salmonella
êÝϳÛÇÝ Candida ï»ë³ÏÝ»ñ
àã í³ñ³Ï³ÛÇÝ Î³åáßÇÇ ë³ñÏáÙ³, ÉÇÙýáÙ³,


Слайд 57
Текст слайда:

γݹǹέÛÇÝ ¿½áý³·Çï


Слайд 58
Текст слайда:

ÜÛ³ñ¹³µ³Ý³Ï³Ý ˳ݷ³ñáõÙÝ»ñ

ìÇñáõë³ÛÇÝ Cytomegalovirus, HSV, VZV, JC
äñáïá½á³ÛÇÝ Toxoplasma gondii
ØÇÏáµ³Ïï»ñÇ³É M. Tuberculosis
êÝϳÛÇÝ Cryptococcus neoformans, Candida ï»ë³ÏÝ»ñ
àã í³ñ³Ï³ÛÇÝ ÎÜÐ ³é³çݳÛÇÝ ÉÇÙýáÙ³, γåáßÇÇ ë³ñÏáÙ³,
ØÆԱì ¿Ýó»ý³Éáå³Ãdz


Слайд 59
Текст слайда:

ÒƲÐ` ÑÛáõÍí³ÍáõÃÛáõÝ


Слайд 60
Текст слайда:

²ËïáñáßáõÙ


Слайд 61
Текст слайда:


ՄԻԱՎ-վարակի կասկած առկա է հետևյալ դեպքերում`

سñÙÝÇ ù³ßÇ 10 %-Çó ³í»ÉÇ Ïáñáõëï ÙÇ ù³ÝÇ ³ÙÇëÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ, ³é³Ýó ակնѳÛï å³ï׳éÇ

γÛáõÝ ãå³ï׳鳵³Ýí³Í ï»Ý¹ 1 ³ÙëÇó ³í»ÉÇ ï¨áÕáõÃÛ³Ùµ

²í߳ѳݷáõÛóÝ»ñÇ 2 ¨ ³í»ÉÇ ËÙµ»ñÇ ãå³ï׳鳵³Ýí³Í ٻͳóáõÙ (µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³×áõϳÛÇÝ ËÙµÇ)

Øßï³Ï³Ý ¨ ãµ³ó³ïñíáÕ ·Çß»ñ³ÛÇÝ ùñïݳñï³¹ñáõÃÛáõÝ

¸ÛáõñÑá·Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ, áñÁ ëïÇåáõÙ ¿ ·Ý³Éáí ³í»ÉÇ ß³ï Å³Ù³Ý³Ï ³ÝóϳóÝ»É å³éÏ³Í íÇ׳ÏáõÙ

â³ËïáñáßíáÕ, ³ÝѳëϳݳÉÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñ

ØÆԱì í³ñ³ÏÇ ³ËïáñßáõÙ


Слайд 62
Текст слайда:

Þ׳µ³Ý³Ï³Ý ³ËïáñáßáõÙ (1)
(ÆÙáõÝáý»ñÙ»Ýï³ÛÇÝ ³Ý³Éǽª Æü², ELISA-Ù»Ãá¹)

ÎÇñ³éíáõÙ ¿ áñå»ë ݳËÝ³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ
гÛïݳµ»ñíáõÙ »Ý ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñ ØÆԱì-Ç Ñ³Ï³·»ÝÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ
Ðݳñ³íáñ »Ý 6 - 20% Ï»Õ͹ñ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ
λÕ͵³ó³ë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ËÇëï ѳ½í³¹»å »Ý
Þ׳µ³Ý³Ï³Ý å³ïáõѳÝÁ,áñÇ ÁÝóóùáõÙ ØÆԱì-Ç Ñ³Ý¹»å ѳϳٳñÙÇÝÝ»ñ ¹»é ã»Ý ѳÛïݳµ»ñíáõÙ, ï¨áõÙ ¿ ÙÇÝ㨠3 ³ÙÇë


Слайд 63
Текст слайда:

Þ׳µ³Ý³Ï³Ý ³ËïáñáßáõÙ (2)
(ÆÙáõÝáµÉáïÇ Ù»Ãá¹)

ÎÇñ³éíáõÙ ¿ áñå»ë ѳëï³ïáÕ (reference) ѻﳽáïáõÃÛáõÝ
гÛïݳµ»ñíáõÙ »Ý ѳϳٳñÙÇÝÝ»ñ ØÆԱì-Ç ·»ÝáÙÇ ï³ñµ»ñ ѳïí³ÍÝ»ñáí Ïá¹³íáñíáÕ ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ï³ÍÇÝÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ (gp120, gp41, gp160, p24, p17, p7, p51, p11, p32)
Ðݳñ³íáñ »Ý Ï»Õ͵³ó³ë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ ¨ ãÙ»Ïݳµ³ÝíáÕ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ


Слайд 64
Текст слайда:

ØÆԱì í³ñ³ÏÇ ß׳µ³Ý³Ï³Ý ³ËïáñáßÙ³Ý ³É·áñÇÃÙ

âáññáñ¹ ѻﳽáïáõÃÛáõÝ

ºññáñ¹ ѻﳽáïáõÃÛáõÝ

ºñÏñáñ¹ ѻﳽáïáõÃÛáõÝ

²é³çÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ

+

_

ÜÙáõßÁ ß׳µ³ó³ë³Ï³Ý ¿

Æü²

ÆÙáõÝáµÉáï

_

ÆÙáõÝáµÉáï

²é³çÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ
Ï»Õ͹ñ³Ï³Ý ¿

+

ØÆԱì í³ñ³Ï

âÙ»Ïݳµ³ÝíáÕ
³ñ¹ÛáõÝù

ÎñÏÝ»É 3 ³ÙÇë ³Ýó

_

âÏ³Ý Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñ
ØÆԱì-Ç Ýϳïٳٵ

+ ϳ٠ãÙ»Ïݳµ³ÝíáÕ
³ñ¹ÛáõÝù

²é³çÝáñ¹í»É ÇÝãå»ë »ññáñ¹
ѻﳽáïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ

Æü²

_

+

Æü²

+


Слайд 65
Текст слайда:

ìÇñáõë³ÛÇÝ Í³Ýñ³µ»éÝí³ÍáõÃÛ³Ý ³é³í»É³·áõÛÝ ¨ ï¨³Ï³Ý ×ÝßáõÙ

ÆÙáõݳÛÇÝ ýáõÝÏódzÛÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ ¨/ϳ٠å³Ñå³ÝáõÙ

ÎÛ³ÝùÇ áñ³ÏÇ µ³ñ»É³íáõÙ

ØÆԱì í³ñ³ÏÇó ٳѳóáõÃÛ³Ý Çç»óáõÙ

гٳ¹ñ»É µáõÅÙ³Ý éÇëÏÁ ¨ ëå³ëíáÕ արդյունքը

гϳé»ïñáíÇñáõë³ÛÇÝ µáõÅÙ³Ý ËݹÇñÝ»ñÁ


Слайд 66
Текст слайда:

гϳé»ïñáíÇñáõë³ÛÇÝ µáõÅուÙ

Ցուցումներ`
³Ý³Ëï³ÝÇß ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÝ ( A ÷áõÉáõÙ ),
- »Ã» CD4+ <350/ÙÏÉ ¨/ϳÙ
íÇñáõë³ÛÇÝ Í³Ýñ³µ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝÁ >100,000 å/ÙÉ
(ѳñ³µ»ñ³Ï³Ý óáõóáõÙ)
- »Ã» CD4+ <350/ÙÏÉ (µ³ó³ñÓ³Ï óáõóáõÙ)
³Ëï³ÝÇß³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÝ ( B ÷áõÉáõÙ ), »Ã» CD4+ <350/ÙÏÉ
µáÉáñ ÒƲÐ-áí ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÝ ( C ÷áõÉáõÙ )


Слайд 67
Текст слайда:RT

Provirus

Proteins

RNA

RNA

RTViral protease

Reverse transcriptase

RNA

RNA

DNA

DNA

DNA

Ü»ñϳ Ðè´ ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÁ

ZDV, ddI,
ddC, d4T,
3TC, ABC,
TDF, FTC

DLV, NVP,
EFV

SQV
RTV
IDV
NFV
APV
LPV
FOS
ATZ

T20

Fusion

CCR5

Viral integrase

INT


Слайд 68
Текст слайда:

Ü»ñϳ ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ ѳå³íáõÙÝ»ñÁ


Слайд 69
Текст слайда:


ijٳݳϳÏÇó ѳϳé»ïñáíÇñáõë³ÛÇÝ µáõÅÙ³Ý ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í ¿ »éûñ³ådzն :
êáíáñ³µ³ñ ÏÇñ³éáõÙ »Ý ª

2 NRTI + 1 NNRTI ϳÙ
2 NRTI + 1 ϳ٠2 PI:

´³ñÓñ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý Ñ³Ï³é»ïñáíÇñáõë³ÛÇÝ µáõÅÙ³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñÁ


Слайд 70
Текст слайда:

γÝ˳ñ·»ÉáõÙÁ


Слайд 71
Текст слайда:


Þ÷áõÙÇó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá ÏÇñ³éíáÕ ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ`
ٳϻñ»ëÇ Éí³óáõÙ ÑáëáÕ çñÇ ï³Ï û׳éáí
ó÷³ÝóáÕ íݳëí³ÍùÇ ¹»åùáõÙª ³ñÛáõݳÑáëáõÃÛ³Ý ËóÝáõÙ áñáß Å³Ù³Ý³Ïáí
ß÷í³Í ٳϻñ»ëÇ Ùß³ÏáõÙ ³Ëï³Ñ³ÝáÕ ÝÛáõûñáí
(70 % ëåÇñï, 5% Ûá¹Ç É-Ã, 10 % åáíǹáÝ)
سëݳ·Çï³Ï³Ý ß÷Ù³Ý ·ñ³ÝóáõÙ ¨ í³ñ³ÏÙ³Ý éÇëÏÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ
ØÆԱì-áí í³ñ³ÏÙ³Ý éÇëÏÇ ¹»åùáõÙ` ѳϳé»ïñáíÇñáõë³ÛÇÝ ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñáí ϳÝ˳ñ·»ÉÇã Ïáõñë 4 ß³µ³Ã`
Zidovudin 300Ù·/ûñ + Lamivudin150 Ù·/ûñ (COMBIVIR) ϳÙ
Indinavir 800 Ù·/ûñ + Nelfinavir 1250 Ù·/ûñ

²ñÛ³Ý ¨ ³ÛÉ Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý ÝÛáõûñÇ Ñ»ï ß÷Ù³Ý ¹»åùáõÙ ÏÇñ³éíáÕ ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ


Слайд 72
Текст слайда:

ØÆԱì áõÕճѳ۳ó ÷á˳ÝóáõÙ

15-35%

~1%


²Ýï»Ý³ï³É ëÏñÇÝ
سÛñ³Ï³Ý Ðè´
Üáñ³ÍÝ³Ï³Ý Ðè´
λë³ñÛ³Ý Ñ³ïáõÙ
ÎñÍùáí ãÏ»ñ³Ïñ»ÉСлайд 73
Текст слайда:


ì³ñ³ÏÙ³Ý éÇëÏÇ Çç»óáõÙ

²ñÛ³Ý, ³ñÛ³Ý µ³Õ³¹ñ³Ù³ë»ñÇ, ¹áÝáñ³Ï³Ý ûñ·³ÝÝ»ñÇ å³ñï³¹Çñ ѻﳽáïáõÙ ØÆԱì-Ç Ýϳïٳٵ

²ñÛ³Ý åɳ½Ù³ÛÇó ëï³óíáÕ åñ»å³ñ³ïÝ»ñáõÙ íÇñáõëÇ ÇݳÏïÇí³óáõÙ

´ÅßÏ³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ å³ñï³¹Çñ ¨ Ù³Ýñ³ÏñÏÇï ³Ëï³½»ñÍáõÙ

Ü»ñ³ñϳÛÇÝ ÃÙñ³ÙáÉÝ»ñÇÝ ÙdzÝí³· û·ï³·áñÍÙ³Ý Ý»ñ³ñÏÇãÝ»ñÇ ³å³ÑáíáõÙ ¨ ÷á˳ݳÏáõÙ

äÇñëÇÝ·Ç ¨ ¹³çí³ÍùÇ Å³Ù³Ý³Ï Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³Ëï³½»ñÍí³Í ·áñÍÇùÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙ

²Ýíï³Ý· ë»é³Ï³Ý í³ñù³·ÍÇ Ó¨³íáñáõÙ


Слайд 74
Текст слайда:

ÞÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ áõß³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика