Презентация на тему Liczby w Biblii

Презентация на тему Презентация на тему Liczby w Biblii, предмет презентации: Культурология. Этот материал содержит 30 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

Liczby w Biblii


Слайд 2
Текст слайда:

Sens liczb w Biblii

Dla Izraelitów liczby, do zapisu których używano liter alfabetu, mogły mieć znaczenie symboliczne.
Często jednak używano ich po prostu jako pewne przybliżenie, bez konkretnej wartości. Zawsze trzeba się więc zastanowić, jak należy je interpretować.


Слайд 3
Текст слайда:

Ze względu na odmienność formacji kulturowej, a w konsekwencji,
z powodu innego pojmowania funkcji liczb w literaturze, nas, spadkobierców kultury tradycji „Aten”, liczby w Biblii od zawsze intrygowały, fascynowały,
a nawet prowadziły do powstawania dziwacznych teorii i prób interpretacji Pisma Świętego.


Слайд 4
Текст слайда:

Kiedy pojmujemy biblijne liczby dosłownie, tak jak do tego jesteśmy przyzwyczajeni
w naszej mentalności, bywa, że dochodzimy do mijających się z pierwotnym zamysłem autorów natchnionych, rozumieniem wielu fragmentów Biblii. Niniejszy szkic to krótkie wyjaśnienie rozumienia sensu najbardziej „popularnych” liczb występujących w Piśmie Świętym, pomocne, dla tych wszystkich, którzy Biblię czytają a nie mają przy tym przygotowania teologicznego.


Слайд 5
Текст слайда:

Oznacza absolutną jedyność i jako taka ta cyfra przysługuje wyłącznie Bogu, ora oraz wszystkiemu, co
z Boga wychodzi, co jest Jego wyjątkowym darem dla człowieka. Przykładem takiego hebrajskiego, biblijnego myślenia jest List do Efezjan, w którym autor dobitnie pisze, że Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. eden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest (Ef 4,4-6). Zastosowanie liczby jeden jest przede wszystkim do Boga. Określenie, że jest jeden Bóg.


Слайд 6
Текст слайда:

Wskazuje na świadectwo bądź też pomoc, wsparcie. Tak rozumiano obecność słońca i księżyca, by się wzajemnie wspierali
w oświetlaniu ziemi (Rdz 1,16). Dziesięć przykazań było umieszczone na dwóch kamiennych tablicach. Jezus wysyłał uczniów po dwóch, by byli dla siebie wzajemnie pomocą. Liczba dwa symbolizuje dopełnienie lub obfitość.


Слайд 7
Текст слайда:

To chyba liczba, która najczęściej bywa wspominana w Piśmie Świętym. Wskazuje na całość, na jedność, na spełnienie jakiegoś czynu, doświadczenia, wydarzenia.
Kiedy ona się pojawia, znaczy, że coś dzieje się w pełni i nie ma już miejsca na suplementy, dodatki, poprawki, na żadne „ale”. Cała rasa ludzka wywodzi się od trzech synów Noe; Jezus według tradycji nauczał przez trzy lata; zmartwychwstanie dokonało się po trzech dniach od śmierci Zbawiciela; Bóg jest w trzech Osobach.
Liczba trzy symbolizuje dostojność
i pełnię. Używana jest także przy powtórzeniach jako podkreślenie danego określenia.


Слайд 8
Текст слайда:

Jest najbardziej „ziemską” liczbą. Wynika to z naszej naturalnej obserwacji (cztery kierunki świata, cztery pory roku) i w Biblii również odnosi się często do tego, co doczesne. W ogrodzie Eden ma swoje źródło cztery najważniejsze rzeki świata (Rdz 2,10). Często w opisach architektonicznych występuje (Wj 25-28; Ez 43-48), jak również w wizjach prorockich sygnalizując „pochodzenie” doczesne (Dn 7). Łazarz leżał
w grobie również cztery dni (J 11,39).


Слайд 9
Текст слайда:

Sygnalizuje, ze chodzi tu o coś dodatkowego, często właśnie to jest objawem łaski, daru, jeśli wypełni się owo pięć.
W księdze Rodzaju, często patriarchowie doczekiwali się potomstwa, gdy mieli ileś lat plus pięć. Umierali również z tymi dodatkowymi pięcioma latami podarowanymi.
Wyraźnym znakiem tego czegoś, co jest dodane, darowane jest pięć chlebów dla cudownego nakarmienia pięciu tysięcy ludzi (Łk 9,12-16).
Pięć to liczba palców jednej ręki mogąca oznaczać garść lub "kilka". Ponieważ jest łatwa do wyrażenia na palcach mogła służyć do prostego wyliczania czegoś.


Слайд 10
Текст слайда:

Sześć jest niepełną siódemką, zatem której coś brakuje, ale musie się wypełnić, by nastało boksie siedem. Świat był stworzony przez sześć dni; Izraelici musieli okrążać Jerycho przez sześć dni (Joz 6,14).
Daniel przebywał sześć dni w jaskini (Dn 14,31). Sześć stągwi kamiennych wypełnionych wodą i przemienionych w wino sugeruje, ze to jeszcze nie jest ta Uczta Weselna w Królestwie Niebieskim (J 2,6).
Liczba sześć to liczba niedoskonałości i braku pełni.
Jest to liczba świata, 6 kierunków (razem z osią pionową). Może jednak symbolizować


Слайд 11
Текст слайда:

To liczba absolutu, pełni, podobnie jak trzy. Przysługuje Bogu i wszystkiemu, co nie jest doczesne. W Biblii pojawia się często jako określenie czegoś, co nie należy do porządku poza ziemskiego opisie potopu sykl siedmiodniowy ma swoje symboliczne znaczenie podkreślający nadzwyczajność wydarzenia (Rdz 7).
Dla podkreślenia wyjątkowości miłości Jakuba do Racheli autor natchniony zanotował, że służył za nią siedem lat (Rdz 29). Wiele praw Izraela jest opartych na tej liczbie, co sugeruje, że są to prawa o proweniencji boskiej a nie ludzkiej (Kpł). Elizeusz nakazał się obmyć Najmanowi siedem razy w Jordanie (1Krl 5).
Często pojawia się w wizjach prorockich (Dn, Ap). Symbolizuje doskonałość i świętość. Pełnię łączności Boga i człowieka poprzez zsumowanie 3+4.


Слайд 12
Текст слайда:

W tradycji hebrajskiej to dziwna liczba, rozpoczynająca jakby nowe liczenie, przekraczające cykl siódemkowy.
Symbolizuje wejście w nową, odmienną rzeczywistość. Obrzezanie, znak szczególnego wybraństwa, dokonywało ósmego dnia po narodzeniu (Rdz 21,4). Izraelici aż przez osiem dni świętowali oczyszczenie świątyni po zwycięstwach Machabeuszy (1Mch 4).
Zmartwychwstały Jesus ukazał się Tomaszowi po ośmiu dniach od poprzedniego spotkania z uczniami (J 20,26). Liczba ta oznacza porządek, prawo, stosowanie zasad.


Слайд 13
Текст слайда:

Liczba dziewięć jako 3x3, czyli pełnia boskości
i świętości.
W Biblii występuje
w wyliczaniu 9 chórów anielskich. Św. Paweł wylicza
9 darów Ducha Świętego (1 Kor 12,1-12) i 9 owoców Ducha Świętego (Gal 5,22).


Слайд 14
Текст слайда:

To liczba porządkowa przynależna człowiekowi. Wielokrotnie jeśli czytamy w Piśmie Świętym o jakim podziale, lub segregacji to pojawia się ona bądź jej „pochodna” np. dziesięć tysięcy.
Jest to liczba systemu liczenia. Z tego powodu dotyczyła wyliczeń,
w których zawierała się większa pełnia treści niż
w 5.


Слайд 15
Текст слайда:

Liczba oznaczająca nieporządek, zaburzenie pełni, lub niepotrzebne przepełnienie.
Jedenastu apostołów było po czynie Judasza.


Слайд 16
Текст слайда:

Należy również do liczb porządkujących, ale sugeruje porządek Boży, doskonały obejmujący wszystkich.
Nikt nie pozostaje na zewnątrz. I tak mamy dwanaście pokoleń Izraela, oraz dwunastu Apostołów.
W Apokalipsie ilość wybranych do zbawienia opiera się na tej liczbie (Ap 7) a końcowa liczba będąca iloczynem dwanaście razy dwanaście razy tysiąc, co daje 144000 wybranych oznacza, że
w zamyśle Bożym zbawieni mają być wszyscy ludzie (Ap 14,1).
Dwanaście jest również liczbą „konstruktywną” w opisie Nowego Jeruzalem (Ap 21).


Слайд 17
Текст слайда:

Jest to liczba szatana, przeciwstawienia się Bogu.
Każde z imion szatana przedstawionych literowo jest podzielne przez 13. Trzynaście razy Izrael buntował się przeciwko Bogu idąc przez pustynię.


Слайд 18
Текст слайда:

Jest to liczba Dawidowa.
W zapisie literowym D=4 W=6 a więc DWD (bez samogłosek) = 4+6+4=14. Jest to liczba dobroci
i miłosierdzia jako 2x7.


Слайд 19
Текст слайда:

Oznacza zwycięstwo, co mogłoby zapewnić sukces.
Liczba ta występuje
w całej Biblii 17 razy. Jest 17 rzeczy, które nie mogą nas odłączyć od Miłości Bożej (Rz 8.35-39). Jest 17 różnic między Starym i Nowym przymierzem (Hbr 12).


Слайд 20
Текст слайда:

Oznacza niewolę, również jako symbol szatana 6+6+6.
Osiemnaście lat zły duch trapił kobietę, którą Jezus wyzwolił Osiemnaście lat Izrael był w niewoli (księga sędziów)


Слайд 21
Текст слайда:

Liczba dwadzieścia trzy oznacza śmierć.
Są dwadzieścia trzy rzeczy, które są warte wydania na śmierć (Rz 1 26-32)


Слайд 22
Текст слайда:

Liczba dwadzieścia cztery oznacza kapłaństwo.
Jest dwudziestu czterech starców dookoła tronu Boga.


Слайд 23
Текст слайда:

To liczba próby, testu, wyjątkowego doświadczenia. Deszcz, rozpoczynający potop padał czterdzieści dni (Rdz 7).
Wędrówka Ludu Bożego przez pustynię trwała czterdzieści lat (Lb 14).
Jest to również liczba dni postu; Mojżesz tyle pościł (Wj 34), Eliasz tyle dni wytrwale wędrował ku Bożej górze Horeb (1Krl 19,8)
i oczywiście tyle dni trwał post Jezusa. Czterdzieści liczba oznaczająca niedookreślony, dość długi czas.


Слайд 24
Текст слайда:

Oznacza radość, której źródłem jest Bóg. Jest to wynik działania 7x7+1.
Pięćdziesiąt było dni od zmartwychwstania do Zesłania Ducha Świętego. Dzień Pięćdziesiątnicy wypada w dniu hebrajskiego święta podziękowania za pomyślne zbiory,
a także później za nadanie Tory.


Слайд 25
Текст слайда:

Siedemdziesiąt w Biblii jest symbolem radości i pełni.


Слайд 26
Текст слайда:

To symbol wielkiej liczby.
Kiedy św. Piotr zwrócił się do Jezusa ile razy ma przebaczyć, Jezus mu powiedział:
„Nie 7 lecz 77 razy należy przebaczać bliźniemu”.


Слайд 27
Текст слайда:

Pełnia niedoskonałości W hebrajskiej Biblii istnieje tylko jedno słowo, którego wartość wynosi 666 - to słowo zysk, pożytek, górowanie, a także jedno imię człowieka: "Utajniony". Słowo utajniony jest jednocześnie anagramem greckiego słowa oznaczającego "bestia". 666 było też symbolem związanym z targowiskiem - gdyż podstawowym narzędziem używanym tam był abakus (liczydło) którego kolumny wynosiły 500-100-50-10-5-1 - co w sumie dawało 666.
Św. Jan, który nie był kabalistą ale był światłym człowiekiem, mógł znać te symboliczne powiązania, co skłoniło go do użycia owej liczby jako symbolu przekupstwa i materialistycznego patrzenia na świat, w przeciwieństwie do bezinteresowności: "i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jej imienia." (Ap.13,17).


Слайд 28
Текст слайда:

Na tym nie kończy się katalog liczb, które wskazują na poza numeryczne znaczenie i symboliczne uzasadnienie swojej obecności w tekście biblijnym. Jednak, jak we wszystkim, tak i w tej kwestii należy zachować umiar, aby nie doszukiwać się na siłę znaczenia symbolicznego (ten kierunek interpretacyjny Pisma Świętego jest reprezentowany przez kabałę żydowską).
Liczby trzeba traktować jako pewna pomocna sugestia, która nie zawsze może być odpowiednim tropem rozjaśniającym znaczenie tekstu. Niekiedy są one jedynie ozdobnikiem stylistycznym, jak to ma miejsce często w poetyckich fragmentach Biblii (np. Prz 30).


Слайд 29
Текст слайда:

www. wiara.pl

Opr. na podstawie:

i www.okiem.pl


Слайд 30
Текст слайда:

Pomoc Duchowa

www.adonai.pl


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика