Презентация на тему Електронні публікації навчальної літератури. Бібліотека

Презентация на тему Презентация на тему Електронні публікації навчальної літератури. Бібліотека, предмет презентации: Информатика. Этот материал содержит 22 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

Електронні публікації навчальної літератури

БІБЛІОТЕКА


Слайд 2
Текст слайда:

Мета віртуальної виставки –
надати інформацію про надходження до бібліотеки електронних публікацій КНЕУ (видання лише електронному вигляді).

Відповідно до діючого «Положення про структуру, зміст та обсяги навчально-методичних видань Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана», у вигляді електронних видань в КНЕУ готуються такі види навчальної та навчально-методичної літератури, як :
тексти лекцій;
навчальні посібники з вибіркових дисциплін;
навчально-методичні посібники для самостійного вивчення дисциплін;
практикуми (збірники тренінгів, виробничих ситуацій (кейсів) різних видів практичних завдань) та ін.
Електронні публікації розміщено в Електронній бібліотеці навчальної літератури, доступ до яких надається з мережі Інтернет (за авторизацією користувача).
Доступ з мережі Інтернет
http://www.irbis.kneu.kiev.ua/cgi-bin/ecgi/cgiirbis_32.exe?C21COM=F&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB

Доступ з мережі КНЕУ
http://10.1.1.100/cgi-bin/ecgi/cgiirbis_32.exe?C21COM=F&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB


Слайд 3
Текст слайда:

001 Р15
Радіонова, І. Ф. Методологія наукових досліджень: прикладний аспект [Електронний ресурс] : навч. посібник / І. Ф. Радіонова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2010. - 60 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-483-386-8.

У посібнику висвітлено декілька фундаментальних проблем: визначення методології наукових досліджень як особливої галузі знань, особливі ознаки наукового знання, основні, рівні, принципи та етапи наукового дослідження.

301 Р27
Рахманов, О. А. Соціологія підприємництва [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / О. А. Рахманов ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2010. - 164 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-483-427-5.

У посібнику розглядається програма та надаються методичні вказівки до вивчення тем курсу, пропонуються плани семінарських занять, навчальні завдання, контрольні питання, тощо. Весь комплекс навчально-методичних матеріалів спрямований для допомоги студентам у самостійному вивченні та поглибленому осмисленні навчального курсу соціології підприємства.


Слайд 4
Текст слайда:

31 В19
Василик, А В. Людський розвиток [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / А. В. Василик, О. А. Грішнова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2010. - 128 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-483-310-0.

Посібник містить програму курсу, повні, ґрунтовні та доступні для сприйняття методичні поради щодо вивчення всіх аспектів людського розвитку, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та методичні вказівки до їх виконання, що надає можливість застосовувати тренінгові технології, творчі, тестові, аналітичні та розрахункові завдання тощо.

33 Ш28
Шатарська, І. Ф. Ризикологія в маркетингу [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / І. Ф. Шатарська ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2010. - 93 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-483-373-5.

Викладено методологічні та методичні підходи та інструментарій економіко-математичного моделювання, аналізу ризиків у маркетингу, що дають змогу ринкових стратегій підприємствам і фірмам. Розглядаються засади якісного аналізу та кількісної оцінки ризику в спектрі економічних проблем маркетингу, заходи щодо зменшення його негативних наслідків, низка математичних моделей економічного ризику, які ґрунтуються на теоретико-ігровій моделі ризику, аналіз ризику з позиції корисності суб`єкта прийняття рішень, аналізуються ризики в логістиці. Для активізації навчального процесу пропонується ділова гра «Моделювання прийняття раціонального маркетингового рішення».


Слайд 5
Текст слайда:

33С2 К21
Каранфілов, М. С. Інформаційні системи в державному менеджменті [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / М. С. Каранфілов ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2010. - 143 [1] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-483-304-9.

У посібнику подано необхідні матеріали з інформаційних систем у державному менеджменті для самостійного вивчення дисципліни. Наведено типову програму з даного предмета, вміщено методичні поради стосовно її вивчення. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт та модульних завдань містять необхідні відомості для їх проведення за допомогою конкретних програмних інструментальних засобів СУБД Visual Fox Pro 9.0., Microsoft Access 2003.

331 В19
Васильченко, В. С. Державне регулювання зайнятості [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / В. С. Васильченко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2010. - 244 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-483-303-2.

Посібник призначено для самостійного вивчення проблем регулювання зайнятості через залучення їх до розв`язання різноманітних ситуацій на віртуальних прикладах і тестах. Це дає можливість закріпити теоретичний матеріал, розвинути логічне мислення, вміння користуватись спеціальною літературою та статистичними матеріалами, набути практичного досвіду застосування законів і нормотворчих актів. Саме цьому сприяє розділ 6 «Консультації з правових питань, відповідно до законодавства України».


Слайд 6
Текст слайда:

331 П34
Писаревська, Т. А. Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці [Електронний ресурс] : навч. посібник / Т. А. Писаревська ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2010. - 262 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-483-286-8.

Викладено теоретичні основи та принципи створення комп`ютерних інформаційних систем, застосування новітніх інформаційних технологій в сфері управління персоналом та економікою праці (на виробничих підприємствах, в соціальній сфері). Розглянуто принципи побудови даних інформаційних систем, їх функціональну структуру, основні види забезпечення (інформаційне, програмне, технічне, технологічне, методичне тощо). Значну увагу приділено процесам автоматизованого оброблення інформації, що стосується соціального захисту працівників промислових підприємств, установ, окремих галузей народного господарства, виконавчих органів (на прикладах найуживаніших в Україні інформаційних систем).

331 П22
Герасименко, О. О. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / О. О. Герасименко. - К. : КНЕУ, 2009. - 413 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-483-374-2.

Посібник містить програму даної дисципліни, методичні поради щодо вивчення тем курсу, плани семінарських (практичних) занять та методичні вказівки до їх виконання, завдання до самостійної роботи студентів, термінологічний словник. Запропоновані в посібнику завдання для аудиторної роботи передбачають використання різноманітних форм активізації навчального процесу та інноваційних навчальних технологій.


Слайд 7
Текст слайда:

333С С 14
Садовник, О. В. Економіка підприємств АПК [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / О. В. Садовник, О. Ю. Старіков. - К. : КНЕУ, 2010. - 149 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-483-346-9.

Даний посібник призначений для самостійного поглибленого вивчення дисципліни «Економіка підприємств». Подаються методичні вказівки стосовно засвоєння теоретичних та практичних завдань, надаються плани семінарсько-практичного занять, список літератури, контрольні питання з вивчення теми, навчальні завдання з методикою їх розв`язку, тести, теми рефератів та термінологічний словник.

333С:34С М37
Мачуська, І. Б. Екологічне право [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / І. Б. Мачуська ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К. : КНЕУ, 2010. – 190 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-483-309-4.

Навчально-методичний посібник «Екологічне право» укладений відповідно до чинного законодавства України, згідно з програмою курсу екологічного права. Розглянуто питання теорії екологічного права, екологічних прав і обов`язків громадян, правового регулювання відносин щодо надзвичайних екологічних ситуацій, екологічної безпеки, правової охорони та використання земель, вод, лісів, надр, тваринного та рослинного світу, атмосферного повітря, міжнародного права навколишнього середовища.


Слайд 8
Текст слайда:

33(09) І-90 Видання є лише в електронному вигляді для читання, (кімн. 301- читальний зал електронних ресурсів, корпус бібліотеки)
Історія економіки та економічної думки [Електронний ресурс] : навч. посібник / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; наук. кер. С. В. Степаненко ; ред. В. М. Фещенко, С. Н. Антонюк, Н. О. Тимочко - К. : КНЕУ, 2009. - 1056 с. - (До 10-ї річниці утворення кафедри економічних учень та економічної історії). - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-483-278-3.

Навчально-методичний посібник призначений для самостійного вивчення студентами курсу історії економіки та економічної думки, містить програму курсу, навчально-методичне забезпечення кожної теми, плани семінарських занять, теми рефератів, творчі завдання, список рекомендованої літератури, а також орієнтований перелік питань для підготовки до іспиту з курсу, матеріали з організації поточного та підсумкового контролю знань студентів, інші методичні матеріали.

336.1 О-62
Оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності [Електронний ресурс] : навч. посібник / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; ред. А. М. Поддєрьогін [та ін.]. - К. : КНЕУ, 2010. - 340 с. - Назва з титул. екрану.

Підготовка фахівців з фінансового менеджменту потребує одержання ними глибоких знань з фінансового управління, навиків прийняття рішень, забезпечення суб`єктів підприємництва фінансовими ресурсами. Вивчення даної дисципліни дозволяє одержати знання на основі глибокого вивчення законодавчих та нормативних документів з оподаткування, набуття практичних навичок з податкового планування на мікрорівні. Навчальний посібник написано згідно з навчальною програмою відповідної дисципліни. Використання посібника створить умови для ефективної організації індивідуальної і самостійної роботи його користувачів.


Слайд 9
Текст слайда:

336.1 П 44
Податкова система [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; І. А. Золотько, В. М. Мельник, С. М. Кокшарова, Ю. В. Сибірянська [та ін.] ; [за ред. І. А. Золотько]. - 3-тє вид., доповн. і переробл. - К. : КНЕУ, 2009. - 97 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-483-271-4.

У навчально-методичному посібнику систематизовані теоретичні та методологічні основи оподаткування, наведено програму для викладання відповідної дисципліни, методичні вказівки для самостійного вивчення, навчально-методичне забезпечення для практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи студентів. Посібник також містить словник термінів з даної дисципліни.

336.5/7 Б23
Банківський менеджмент [Електронний ресурс] : навч.-метод. матеріали до проведення міжпредметного тренінгу : у 2 ч. Ч. 1
/ М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; [уклад. Т. П. Остапишин, Т. С. Шемет, Р. І. Шевченко та ін.]. - К. : КНЕУ, 2010. - 108 с. - Назва з титул. екрану.

Кредитування є базовою банківською операцією та є пріоритетною економічною функцією банків. Економічний стан, ліквідність, платоспроможність та прибутковість банків залежить від належної реалізації кредитних функцій банків. За таких умов надзвичайно важливим є набуття майбутніми магістрами практичного досвіду кредитної роботи. Такі навички можна сформувати, використовуючи найсучасніші інтерактивні методи навчання з високим рівнем інтеграції до реального фінансового середовища. Тренінгові технології – ключовий момент системи активних методів навчання.


Слайд 10
Текст слайда:

336.5/7 Б23
Банківський менеджмент [Електронний ресурс] : навч.-метод. матеріали до проведення міжпредметного тренінгу : у 2 ч. Ч. 2 : (Додатки) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана"; [уклад. Т. П. Остапишин, Т. С. Шемет, Р. І. Шевченко та ін.]. - К. : КНЕУ, 2010. - 193 с. - Назва з титул. екрану.

Частина 2 навчально-методичних матеріалів тренінгу включає в себе додатки до програми тренінгу, які формують умови та середовище тренінгів. Сюди відносять:внутрішні банківські положення та інші документи банку (додатки 2-3 та 5-18), та положення про кредитування (додаток 4), які включено до частини 1 матеріалів;посадові інструкції працівників банку (додатки 19-27); форми документів банку з видачі, обслуговування і моніторингу кредиту (додатки 28-44).

336.5/7 М 25
Маркетинг у банку [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / заг. ред. А. В. Нікітін ; ред. Т. Г. Іванова, І. Г. Брітченко, О. М. Момот. - К. : КНЕУ, 2010. - 170 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-483-359-9.

Надано методичні поради щодо вивчення тем даного курсу дисципліни, а саме: специфіку маркетингу у банківській сфері, його організаційні аспекти, маркетингову стратегію комерційного банку, ціноутворення, продаж (збут) банківських продуктів.


Слайд 11
Текст слайда:

336.5/7 С 36
Силантьєв, С. О. Менеджмент похідних фінансових інструментів [Електронний ресурс] : навч. посібник / С. О. Силантьєв ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" - К. : КНЕУ, 2009. - 399 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-483-217-2.

Навчальний посібник призначений для ефективного вивчення дисципліни та набуття знань з її теоретичної частини. Зміст кожної з тем представлений у зручній, лаконічній, легкій для сприйняття формі. Містить навчально-тематичний план дисципліни, програму, посилання на джерела спеціальної літератури, які широко висвітлюють сучасний стан проблем менеджменту похідними фінансовими інструментами і їх роль у створенні механізмів економічного розвитку. Основний зміст навчального посібника складається з лекцій, прочитаних автором у Бременському університеті (Німеччина) та у міжнародному літньому університеті Erste Dfnk Summer University(для студентів європейських країн: Австрії, Румунії, Угорщини, України, Чехії).

336И Р83
Руденко, Ю. М. Фінансові системи зарубіжних країн [Електронний ресурс] : навч. посібник / Ю. М. Руденко, В. В. Токар ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2010. - 348 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-483-285-1.

У навчальному посібнику викладено теоретико-практичні питання побудови та функціонування національних фінансових систем у цілому та їх окремих ланок, взаємодії бюджетної та податкової політики, організації міжбюджетних відносин. Аналітична інформація згрупована у сім блоків. Перший – теоретичні засади побудови та функціонування національної фінансової системи; другий – фінансові системи країн Європи; третій - фінансові системи країн Азії; четвертий – фінансові системи країн Північної Америки; п`ятий - фінансові системи країн Південної Америки; фінансова система Австралії; сьомий - фінансові системи країн Африки.


Слайд 12
Текст слайда:

338 Г68
Гордієнко, І. В. Інформаційні системи в менеджменті [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2010. - 220 с. - Назва з титул. екрану - ISSN 978-966-4.

Розглянуто питання створення управлінських інформаційних систем (ІС) та їх використання в менеджменті підприємств і організацій. Висвітлено еволюцію концепцій і стандартів побудови інформаційних систем управління підприємством, організацією. Розкрито сутність сучасних технологій проектування інформаційних систем менеджменту (ІСМ), зокрема, індустріального автоматизованого та типового проектування, а також реінжинірингу бізнес-процесів на основі корпоративної ІС. Подано класифікацію та опис інтегрованих ІС управління підприємством, ІС бухгалтерського обліку та фінансового менеджменту. Розглянуто сучасні напрями використання електронної комерції на підприємствах, а також інтелектуальних ІС у менеджменті.

338 Г93
Гужва, В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах [Електронний ресурс] : навч. посібник / В. М. Гужва ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - 2-е вид., доповн. і переробл. - К. : КНЕУ, 2009. - 384 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-483-267-7.

Посібник створений для набуття теоретичних та практичних знань з основ створення та функціонування комп’ютерних інформаційних систем і технологій в управлінні підприємством. Посібник містить програму курсу, повні, ґрунтовні та доступні для сприйняття методичні поради щодо вивчення всіх тем, лабораторні та практичні роботи з використанням виробничих ситуацій та використанням ЕОМ з методичними порадами щодо їх виконання.


Слайд 13
Текст слайда:

338 К61
Колот, А. М. Мотивація персоналу [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник / А. М. Колот, С. О. Цимбалюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2009. - 336 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-483-250-9.

Навчальна дисципліна «Мотивація персоналу» передбачена навчальним планом і є обов`язковою для вивчення спеціальності «Управління персоналом та економіка праці». У посібнику представлена програма дисципліни з методичними порадами щодо вивчення тем, надані плани практичних занять, навчальні завдання для самостійної роботи, тематика курсових робіт і методичні поради до їх виконання. Наданий термінологічний словник та список необхідної літератури.

338 К89
Кукоба, В. П. Організаційне проектування підприємства [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / В. П. Кукоба ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2010. - 116 с. - Назва з титул екрану . - ISBN 978-966-483-301-8.

Навчально-методичний посібник містить програму дисципліни, тематичний план та форми її вивчення. Подано комплекс навчально-методичного забезпечення, до якого входять методичні вказівки щодо теоретичного матеріалу з кожної теми, плани лекцій та семінарських (практичних) занять, практичні завдання, теми рефератів, питання до дискусій, методичні вказівки студентам-заочникам для виконання індивідуальних робіт, а також система контролю рівня знань студентів і перелік рекомендованої літератури.


Слайд 14
Текст слайда:

338 К 89
Кукоба, В. П. Інвестиційний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посібник / В. П. Кукоба ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" - К. : КНЕУ, 2008. - 384 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-483-057-4.

Висвітлено теоретичні та методологічні засади менеджменту інвестиційних процесів: їх сутність, функції і роль у діяльності підприємства, інвестиційні моделі, стратегії та механізми, тощо. Охарактеризована за змістом і організаційною структурою система інвестиційного менеджменту суб`єкта господарювання та її складові. Наведено методологічні підходи формування, організації діяльності та оцінки ефективності складників системи управління інвестиційною діяльністю фірми.

338 Ш28
Шатарська, І. Ф. Економіко-математичне моделювання в маркетингу [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / І. Ф. Шатарська ; [голова редкол.: О. Д. Шарапов] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2009. - 120 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-483-263-9.

У навчальному посібнику викладено методологічні та методичні підходи й інструментарій економіко-математичного моделювання та аналізу економічних процесів, тенденцій та причинно-наслідкових зв`язків у маркетингу, що дають змогу застосовувати їх у прикладних питаннях щодо прийняття рішень-визначення виробничих і ринкових стратегій підприємств і фірм, діяльності у фінансовій та комерційних сферах, у сфері технічного обслуговування з урахуванням наявних економічних умов, обмежень та ризику.


Слайд 15
Текст слайда:

338Т8 М 12
Магістерська програма «Рекламний менеджмент» [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / кер. роботи Т. О. Примак. - К. : КНЕУ, 2010. - 529 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-483-390-2.

Дану магістерську програму сформовано на підставі чинних освітніх стандартів України та «Положення про магістерську програму» Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, затвердженого Вченою радою університету (протокол №10 від 29 березня 2007 року). Головною метою програми є формування у студентів компетенцій, необхідних для виконання фахових завдань за первинними посадами професіоналів.

33М Г93
Гужва, В. М. Інформаційні системи і технології в міжнародній економіці [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / В. М. Гужва ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К. : КНЕУ, 2010. – 216, [1] с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-483-305-6.

Посібник включає програму курсу, блок начально-методичного забезпечення до кожної теми. Містить плани практичних і лабораторних робіт за темами дисципліни та навчальні завдання для перевірки знань, методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт та модульних завдань (за допомогою конкретних програмних інструментальних засобів).


Слайд 16
Текст слайда:

34 Р51
Риндюк, В. І. Нормотворча діяльність [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост.вивч. дисц. / В. І. Риндюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2009. - 162 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-483-287-5.

Посібник для самостійного вивчення дисципліни «Нормотворча діяльність» включає програму курсу, методичні поради щодо вивчення тем курсу, список рекомендованої літератури та нормативно-правових аспектів до кожної з тем курсу, тестові завдання та програмні питання для самостійної роботи студентів і контролю знань.

34 Ф33
Федоренко, Г. О. Теорія держави і права [Електронний ресурс] : підручник / Г. О. Федоренко, Ф. П. Шульженко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2011. - 315 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-483-466-4.

Підручник написаний для студентів першого курсу юридичного факультету з урахуванням сучасних тенденцій розвитку юридичної науки і згідно з вимогами МОН України щодо підготовки юристів. У виданні розглядаються питання становлення теоретико-правової думки в Україні та за кордоном, основні поняття, сутність, особливості та функціонування державно-правових явищ у їх взаємозв`язку і розвитку.


Слайд 17
Текст слайда:

34С4 М48
Мельник, О. О. Корпоративне право [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. О. Мельник ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2009. - 274 с. - Назва з титул. екрану.

Висвітлюються найбільш значущі питання корпоративного права. Видання розроблене згідно з програмою навчальної дисципліни «Корпоративне право», яка вивчається студентами юридичних ВНЗів та факультетів. Складається з двох частин – загальної та особливої. Загальна частина присвячена правовому положенню господарського товариства, його учасників, правовим засадам формування статутного капіталу, змісту і формі установчих документів, питанням корпоративного управління, підставам та порядку припинення господарського товариства. В особливій частині розглядаються акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, повне товариство та командитне товариство.

34С4 Ц58
Цивільно-правові дисципліни [Електронний ресурс] : збірник ділових ігор / [С. І.Дячук, К. А. Демченко, Н. М. Демченко, І. О. Ізарова та ін.] ; за заг. ред. І. С. Ярошенко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2009. - 120 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-483-222-6.

Формування практичних знань, умінь та навичок найефективніше відбувається при використанні різноманітних активних методів навчання, зокрема ділової гри. Гра дозволяє скоротити час для нагромадження професійного досвіду, дає можливість експериментувати з подією, використовувати різні стратегії вирішення поставлених проблем. За допомогою ділової гри майбутні фахівці набувають практичні навички та знання, формується цілісне уявлення про професійну діяльність. Рольова гра дозволяє формувати практичні навички аргументування та доказування, складання процесуальних документів та їх перевірки.


Слайд 18
Текст слайда:

36 С 83
Страхові послуги [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост.вивч. дисц. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; за заг. ред. Т. М. Артюх ; О. О. Гаманкова, Т. Д. Кривошлик. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - К. : КНЕУ, 2009. - 148 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-483-247-9.

Методичний посібник розроблено відповідно до програми нормативної навчальної дисципліни «Страхові послуги», яку включено до навчального плану підготовки бакалаврів з економіки і підприємництва. Охоплює блок навчально-методичного забезпечення до кожної теми і містить методичні поради з адресним посиланням до навчальної літератури, план семінарських занять, термінологічний словник ключових понять теми з визначенням їх сутності, навчальні завдання, питання для перевірки знань, а також методичні вказівки до написання курсових і контрольних робіт із зазначенням тематики і основних питань, які рекомендується розглянути.

37 І-66
Інноваційні методи оцінювання навчальних досягнень [Електронний ресурс] : монографія / М. Б. Євтух, Е. В. Лузік, Л. М. Дибкова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2010. - 248 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-483-256-1.

У монографії досліджується широкий спектр методологічних, теоретичних і практичних проблем оцінювання результатів навчальної діяльності майбутніх фахівців як важливого аспекту сучасної професійної освіти. Впровадження нових методів навчання (тренінгові технології, кейс-методи тощо) актуалізує питання адаптації чинних методів оцінювання навчальних досягнень та впровадження інноваційних (тести, есе, портфоліо, тощо). Значну увагу приділено компетентному розробленню і використанню тестових завдань. Розглянуто аспекти оцінювання в кредитно-модульній системі на базі компетентнісного підходу.


Слайд 19
Текст слайда:

4У К59
Козловська, Л. С. Культура наукової мови [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. для студентів кредитно-економічного факультету / Л. С. Козловська, В. Р. Товстенко - К. : КНЕУ, 2009. - 83 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-483-265-3.

Посібник ознайомлює студентів із мовою сучасної кредитно-економічної галузі знання. Теоретичний матеріал висвітлює історію становлення термінології банківської справи. Практичні завдання допоможуть підвищити рівень мовно-професійної компетенції майбутніх фахівців цієї справи.

51 Ж76
Жлуктенко, В. І. Дослідження операцій [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В. І. Жлуктенко, Л. Г. Тарасова, С. С. Савіна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2010. - 472 с. - Назва з титул. екрану - ISBN 978-966-483-174-8.

У посібнику подаються численні задачі прикладного, зокрема, економічного змісту, розв`язання яких передбачає пошук оптимальних рішень із застосуванням ґрунтовно розробленого математичного апарату – стохастичних і детермінованих моделей, а також моделей,пов`язаних з нечіткими системами. Рівень засвоєння знань з кожної програмної теми визначається за допомогою теоретичних питань, прикладів для практичних завдань та завдань для модульного контролю.


Слайд 20
Текст слайда:

51 Л96
Лютий, О. І. Збірник конкурсних завдань вступних іспитів з математики [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. І. Лютий, О. І. Макаренко. - К. : КНЕУ, 2009. - 435 с. - Назва з титул. екрану - ISBN 978-966-483-200-4.

Посібник містить майже три тисячі задач з відповідями, які були запропоновані на вступних іспитах з математики до КНЕУ, а також методику їх розв`язування у скороченому вигляді. Може бути використаний для складання тестових завдань вступних випробувань з математики. Буде корисний учням і викладачам, що проводять заняття на підготовчих курсах, та студентам перших курсів.

51 М54
Методичні вказівки та навчальні завдання для індивідуальної роботи студентів з курсу "Вища математика для економістів" [Електронний ресурс] / ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; уклад. О. І. Лютий, Т. В. Манжос, О. М. Горохова. - К. : КНЕУ, 2010. - 108 с. - Назва з титул. екрану.

У даних методичних вказівках наведено індивідуальні навчальні завдання, які можна використовувати під час самостійного вивчення окремих тем із різних розділів вищої математики студентами першого курсу економічних спеціальностей. Кожному завданню передує план теми, яку треба опрацювати, а також розв`язання подібної задачі.


Слайд 21
Текст слайда:

57 К61
Колотило, Д. М. Концепції природознавства [Електронний ресурс] : навч. посібник / Д. М. Колотило ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2008. - 443 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-483-181-6.

Перший в Україні навчальний посібник, предметом якого є розв`язання комплексної проблеми дослідження і вивчення природознавства як узагальненої теоретичної основи системно інтегрованих економічних, технологічних, і екологічних дисциплін. Методологія викладання проблемних питань ґрунтується на авторській концепції холістичного підходу до аналізу емерджентних і ентропійних характеристик інтегрованих компонентів споріднених дисциплін, що плідно заповнює лакуну вітчизняної та наукової літератури. Методичні поради, структурно-логічні схеми, ілюстрації і контрольні запитання та термінологічний словник дають змогу вивчати предмет самостійно.

6П8 І-18
Іваненко, Ф. В. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ф. В. Іваненко - К. : КНЕУ, 2010. - 252 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-483-364-3.

Навчальний посібник дає можливість студенту отримати цілісну систему необхідних знань про технологію більшості виробничих процесів від одержання сировини до випуску готової продукції тваринництва. Невід`ємною частиною всього виробничого циклу є оцінка якості продукції та інших аспектів стандартизації і сертифікації, оцінки технологій за показниками якості одержуваної сировини, сучасних методів зберігання, транспортування, первинної і поглибленої переробки сільськогосподарської продукції, необхідних економісту агропромислового комплексу. Розкриваються головні питання технологічних і організаційних умов ефективної первинної переробки і зберігання сировини і продуктів переробки та оцінки її якості відповідно до вимог галузевих стандартів на продукцію тваринництва.


Слайд 22
Текст слайда:

6П2.15 У79
Устенко, С. В. Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій [Електронний ресурс] : навч. посібник / С. В. Устенко, Н. С. Орленко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2010. - 257 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-483-336-0.

 
У посібнику, підготовленому фахівцями кафедри інформаційних систем в економіці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, розглянуто теоретичні основи, наведено практичні приклади сучасних методів та засобів комп`ютерних інформаційних технологій, що використовуються в процесі збирання, реєстрації, передавання, оброблення економічної інформації. Наведено опис системи документації для її використання в інформаційних системах та описано методику оцінювання якості інформаційної технології. У кожному розділі посібника наведено термінологічний словник та літературу для поглибленого вивчення питань з даного курсу.Просимо завітати до
Е-бібліотеки навчальної літератури!


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика