Презентация на тему Внутрішній аудит

Презентация на тему Внутрішній аудит, предмет презентации: Финансы. Этот материал содержит 42 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

Внутрішній аудит - це органічна складова загальної системи менеджменту комерційної організації, що здійснює внутрігосподарський контроль з метою визначення адекватності фінансової політики цілям і завданням діяльності організації.


Слайд 2
Текст слайда:

Організація роботи служби внутрішнього
аудиту в банках


Слайд 3

Слайд 4
Текст слайда:

Функціональне призначення і роль внутрішнього аудиту в банках


Слайд 5
Текст слайда:

Доцільність створення служби внутрішнього аудиту в банківських установах обумовлена такими обставинами:

внутрішні аудитори здійснюють контроль за збереженням банківських активів

внутрішні аудитори не тільки виявляють недоліки та порушення, але й визначають невикористані резерви, надають рекомендації щодо підвищення ефективності банківської діяльності.

внутрішні аудитори аналізують відповідність посадових інструкцій і внутрішніх процедур вимогам технологічних карт на проведення банківських операцій та контролюють їх реальне виконання.

необхідність існування служби внутрішнього аудиту виникає у банках, що мають розгалужену мережу філій та безбалансових відділень

спеціалісти внутрішнього аудиту надають іншим структурним підрозділам банку консультативну допомогу з різних аспектів банківської діяльності


Слайд 6
Текст слайда:

Внутрішній аудит, це незалежна експертна діяльність аудиторських служб банку для перевірки та оцінки адекватності і ефективності системи внутрішнього контролю та якості виконання співробітниками банку своїх обовязків.

За МСА 610 термін «Внутрішній аудит» означає оцінювальну діяльність служби, яка створена суб’єктом господарювання в самій системі управління такого суб’єкта.

Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України/затверджено постановою Правління НБУ №114 від 20 березня 1998 р. (із змінами і доповненнями)


Слайд 7
Текст слайда:

Таким чином внутрішній аудит оцінює два аспекти банківської діяльності:

Безпосередньо банківські операції.
Системи внутрішнього контролю у структурних підрозділах банку.

Незалежність – суть та зміст аудиту, який принципово відрізняє його від будь-якого іншого виду контролю .


Слайд 8
Текст слайда:

Сутність внутрішнього аудиту проявляється у його функціях

Координаційна

Консультаційна

Контрольна

Захисна

Аналітична

Інформаційна


Слайд 9
Текст слайда:

Організаційні моделі служби внутрішнього аудиту в банках


Слайд 10
Текст слайда:

Служба внутрішнього аудиту банку – це самостійний структурний підрозділ банку, який створюється за рішенням виконавчого органу банку і підпорядковується безпосередньо Спостережній Раді.

Структура та чисельність працівників підрозділу внутрішнього аудиту визначається :

масштабами діяльності банку;
розгалуженістю філійної мережі банку;
важливістю задач, виконання яких покладається на функціональний підрозділ банку.


Слайд 11
Текст слайда:

Типова структура відділу внутрішнього аудиту

Спостережна рада

Правління банку

Підрозділ внутрішнього аудиту

Керівник підрозділу

Сектор внутрішнього аудиту

Завідувач сектору

Сектор внутрішнього аудиту інформаційних

Завідувач сектору

Старший аудитор

Аудитор

Старший аудитор

Аудитор


Слайд 12
Текст слайда:

Положення про службу внутрішнього аудиту банку має містити такі розділи:

Функції та напрями діяльності

Загальні положення

Місце структурного підрозділу в організаційній структурі банку

Основні задачі підрозділу

Права, обов’язки та повноваження

Відповідальність

Структура підрозділу і основні принципи організації роботи, методології та етики поведінки аудиторів

Взаємовідносини підрозділу з іншими підрозділами


Слайд 13
Текст слайда:

Організаційно службу внутрішнього аудиту можна побудувати за кількома моделями.


Служба внутрішнього аудиту

Підрозділ внутрішнього аудиту банківської справи

Підрозділ контролю за інформаційними системами

Підрозділ моніторингу та оцінки ризиків

Підрозділ економічного аналізу діяльності банків

Модель І організації служби внутрішнього аудиту може бути рекомендована для великих банків.


Слайд 14
Текст слайда:

Головний аудитор банку

Експерти –аудитори

Експерт інформаційних систем

Експерт аналітик

Експерт бухгалтер

Відділ внутрішнього аудиту

Експерт юрист

Модель ІІ організації служби внутрішнього аудиту в банках

Коли за основу береться “командний підхід”, організація служби внутрішнього аудиту може виглядати наступним чином.


Слайд 15
Текст слайда:

Завдання і функції служби внутрішнього аудиту банку


Слайд 16
Текст слайда:

Головними функціями служби внутрішнього аудиту банку є:

Надання рекомендацій структурним підрозділам банку

Зменшення ризиків у проведенні операцій

Перевірка результатів поточної фінансової діяльності банку

Проведення аудиту діяльності структурних підрозділів банку

Перевірка систем управління та передання фінансової інформації

Координація своєї діяльності з діями незалежних аудиторських фірм при проведенні зовнішнього аудиту банку

Складання та надання висновків і звітів при проведенні перевірки ;


Слайд 17
Текст слайда:

сприяння адекватності системи внутрішнього контролю банку та операційних процедур;
здійснення неупередженої та об’єктивної оцінки фінансової, операційної, інших систем і процедур контролю в банку;
сприяння організації ведення бухгалтерського обліку ;
впровадження ефективної, достовірної та повної інформації системи управління для своєчасного виявлення та усунення недоліків і порушень у здійснення банківських операцій;
своєчасного виявлення порушень та недоліків в діяльності структурних підрозділів, опрацювання оптимальних рішень щодо їх ліквідації та усунення причин виникнення цих недоліків в процесі діяльності банку;

Завдання, які покладаються на службу внутрішнього аудиту банку:


Слайд 18
Текст слайда:

розслідування в межах своїх повноважень вчинених і запобігання майбутнім порушенням у системі внутрішнього контролю, а також попередження випадків будь-яких ризиків ;
виявлення сфер потенційних збитків для банку, сприятливих умов для шахрайства, зловживань і незаконного присвоєння коштів банку ;
перевірки і рекомендацій виконання вимог з ефективного управління ризиками банківської діяльності ;
налагодження і підтримка взаємодії із зовнішніми аудиторами, державними органами контролю та службою банківського нагляду Національного банку України;
надання Правлінню банку та керівникам структурних підрозділів, що перевіряються, висновків про результати проведеної аудиторської перевірки і пропозицій щодо поліпшення діючої в банку системи внутрішнього контролю ;


Слайд 19
Текст слайда:

Повноваження, обов’язки та вимоги до працівників служби внутрішнього аудиту в банку. (СРС)


Слайд 20
Текст слайда:

Відомий філософ та математик Рене Декарт (1596 - 1650) у своїй праці “Роздуми про метод" навів чотири правила наукового аналізу, які повністю відповідають характеру аудиторської діяльності, а отже обов'язково повинні враховуватись аудитором у роботі.

Перше правило: „Ніколи не брати нічого на віру, в чому з очевидністю не впевнений; іншими словами, старанно уникати поспішності та упередження, включати в міркування лише те, що уявляється моєму розуму настільки чітко і ясно, що ніяким чином не може дати привід для сумніву".

Друге правило: „Вибрану для вивчення проблему розділити на стільки частин, на скільки можливо для найкращого її вирішення".

Третє правило: „Розкласти свої думки у певному порядку, починаючи з предметів простіших та легкопізнаваних, і піднімаючись поступово, як по сходах, до пізнання найскладніших, припускаючи існування порядку навіть серед тих предметів, які у природному ході речей не передують один одному".

Четверте правша: „Робити скрізь переліки настільки повні та огляди настільки всеохоплюючі, щоб бути впевненим, що нічого не пропущено".


Слайд 21
Текст слайда:

Критерії оцінки роботи підрозділу внутрішнього аудиту. (СРС)


Слайд 22
Текст слайда:

Оцінка стану ефективності роботи служби внутрішнього аудиту банку


Слайд 23

Слайд 24

Слайд 25
Текст слайда:

Планування діяльності служби внутрішнього аудиту в банку.


Слайд 26
Текст слайда:

Процес планування діяльності служби внутрішнього аудиту можна поділити на декілька етапів.

Визначення об’єктів внутрішнього аудиту

Оцінка природного ризику, що притаманний кожному об’єкту аудиту

Оцінка системи внутрішнього контролю за кожним об’єктом аудиту

Урахування дії специфічних чинників (факторів)

Висновок щодо обсягів, періодичності та пріоритетності проведення аудиту

Розробка виробничого та фінансового планів служби внутрішнього аудитуСлайд 27
Текст слайда:

Етапи проведення внутрішнього
аудиту в банках


Слайд 28
Текст слайда:

Загальна схема безпосереднього процесу підготовки проведення аудиту передбачає п'ять етапів:

етап 4 - верифікація (встановлення достовірності)

етап 1 - планування завдань

етап 2 - вивчення

етап 3 - оцінка

етап 5 - підготовка та надання звітності


Слайд 29
Текст слайда:

Етап 1 - планування завдань

Ознайомлення зі сферою діяльності, в якій буде проводитись аудиторська перевірка.
Відбір специфічних видів діяльності чи систем, в яких слід здійснити аудиторську перевірку.
Визначення ресурсних вимог, необхідних для виконання запланованих завдань.

На цьому етапі підготовка до проведення аудиторської перевірки здійснюється таким чином:


Слайд 30
Текст слайда:

Програма перевірки об’єкту внутрішнього аудиту

Мета та завдання аудиторської перевірки

Термін та виконавці аудиту

Перелік питань, що підлягають аудиту

Основні аудиторські процедури, що використовуються у ході аудиту

Зміст анкет та тестів для опитування працівників


Структура програми внутрішньої аудиторської перевірки в банку


Слайд 31
Текст слайда:

Етап 2 – вивчення.

попередня зустріч з керівником підрозділу, який підлягає аудиторській перевірці;
збір даних;
документальне оформлення та вивчення системи внутрішньотехнологічного контролю у підрозділі, що перевіряється;
узагальнення матеріалів внутрішнім аудитором за результатами попереднього ознайомлення з об’єктом аудиту.

На цьому етапі здійснюються такі дії:


Слайд 32
Текст слайда:

Робочі документи - це записи аудиторів, що відповідають загальноприйнятим аудиторським стандартам. У них повинно міститися обґрунтування вибору необхідних процедур, що здійснюється в ході перевірки.


Слайд 33
Текст слайда:

Робочі документи внутрішнього аудиту можна поділити на групи:

Аудиторські адміністративні документи управління перевіркою

Документи, що ведуться безперервно

Документи аудиторської інформації

Поточні документи

Робочі документи
внутрішнього аудиту


Слайд 34
Текст слайда:

Аудиторські документи повинні відповідати певним принципам


Вимоги до
поточного
документу

Повнота

Доцільність

Стандартне
оформлення

Зрозумілість

Підтвердження


Слайд 35
Текст слайда:

Етап 3 - оцінка

Етап 4 – верифікація (встановлення достовірності)

На етапі верифікації необхідно пересвідчитися у справедливості попередньої оцінки, яка базується на:

тестуванні операцій
підтвердженні даних
аналізі та порівнянні
спостереженні
записі виявленних недоліків та порушень
аналізі причин, які призвели до появи недоліків у роботі банку
розробці рекомендацій


Слайд 36
Текст слайда:

На цьому етапі внутрішній аудитор готує звіт, який складається з метою:

Етап 5 – звітування

інформування правління банка про найбільш важливі проблеми, виявлені під час аудиторської перевірки;
визначення ефективності систем контролю;
надання рекомендацій правлінню щодо необхідності впровадження змін, які приведуть до покращання і підвищення якості систем контролю;
надання доповіді правлінню банку щодо адекватності системи контролю і ефективності процедур, які забезпечують внутрішній контроль перевіреного підрозділу банку.


Слайд 37
Текст слайда:

Процес підготовки і написання аудиторського звіту має декілька етапів:

групування і систематизація виявлених відхилень;
узагальнення аудиторської інформації;


Слайд 38
Текст слайда:

Протиправні дії,
пов’язані з роботою банку

Викривлення фінансової звітності

Інші викривлення та порушення
етики


Похибки


Фінансові порушення

Введення невірних даних

Пропуски даних у фінансовій
звітності

Основні фінансові порушення банку

У ході аудиторської перевірки можуть бути виявлені різні фінансові порушення.


Слайд 39
Текст слайда:

Аудиторський звіт будується за певними принципами:

принцип достовірності;
принцип кількісної характеристики;
принцип передбачливості;
принцип своєчасності;
принцип вирішення проблем.


Слайд 40
Текст слайда:

Внутрішній аудит у банку це:
А) Служба аналітичного забезпечення банку
Б) Ревізійна комісія банку
В) Незалежна експертна діяльність спеціального підрозділу

Тестовий самоконтроль

Об’єктом внутрішнього аудиту банку є:
А) Дії Правління банку
Б) Дії Спостережної Ради банку
В) Структурні підрозділи банку

Аудитор банку це:
А) Особа, яка уповноважена проводити ревізії
Б) Особа, яка уповноважена проводити аналіз фінансово-господарської діяльності
В) Особа, яка уповноважена проводити аудиторську перевірку


Слайд 41
Текст слайда:

Службу внутрішнього аудиту очолює:
А) Головний бухгалтер
Б) Експерт-аудитор
В) Керівник підрозділу

Суть та зміст аудиту:
А) Контроль
Б) Координація
В) Незалежність

Аналітична функція внутрішнього аудиту це:
А) Зусилля направлені на збереження активів банку від потенційних крадіжок та фактів шахрайства неефективного управління банківським бізнесом
Б) Аналіз ефективності та експертна оцінка різних аспектів (операцій) банківської діяльності
В) Надання поточних консультацій працівникам підрозділів


Слайд 42
Текст слайда:

Процес планування діяльності служби внутрішнього аудиту можна поділити на:
А) Два етапи
Б) Дванадцять етапів
В) Шість етапів

Робочі документи аудитора це:
А) Записи аудиторів, що містять інформацію з питань, які цікавлять аудиторів протягом багатьох років
Б) Головне джерело інформації, для ознайомлення нових членів аудиторської групи
В) Записи аудиторів, які відповідають загальноприйнятим аудиторським стандартам

Процес підготовки проведення аудиту передбачає:
А) Два етапи
Б) Шість етапів
В) П’ять етапів


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика