Презентация на тему Uwarunkowania przedsiębiorczości

Презентация на тему Презентация на тему Uwarunkowania przedsiębiorczości, предмет презентации: Финансы. Этот материал содержит 41 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Uwarunkowania przedsiębiorczościSystem ekonomiczny występujący w danym kraju (gospodarka rynkowa)Uwarunkowania kulturowePoziom wykształcenia
Текст слайда:

Uwarunkowania przedsiębiorczości

System ekonomiczny występujący w danym kraju (gospodarka rynkowa)
Uwarunkowania kulturowe
Poziom wykształcenia zatrudnionych przekładający się na innowacyjność podmiotów
Predyspozycje ludzi


Слайд 2
Udział przedsiębiorstw w tworzeniu PKB 
Текст слайда:

Udział przedsiębiorstw w tworzeniu PKB

 


Слайд 3
Liczba przedsiębiorstw aktywnych
Текст слайда:

Liczba przedsiębiorstw aktywnych


Слайд 4
Polska na mapie konkurencyjnosci
Текст слайда:

Polska na mapie konkurencyjnosci


Слайд 5
Zewnętrzne i wewnętrzne  uwarunkowania przedsiębiorczości
Текст слайда:

Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przedsiębiorczości


Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8
Czynniki kształtujące przedsiębiorczośćCzynniki  wpływające  na rozwój przedsiębiorczościCzynniki  hamujące
Текст слайда:

Czynniki kształtujące przedsiębiorczość

Czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorczości

Czynniki hamujące na rozwój przedsiębiorczości

Źródło: Z. Makieła


Слайд 9
Zdolność przedsiębiorstwa do sprostania konkurencji na rynkuKonkurencyjnośćZdolność przedsiębiorstwa do rozwojuPowiększanie udziału
Текст слайда:


Zdolność przedsiębiorstwa do sprostania konkurencji na rynku

Konkurencyjność

Zdolność przedsiębiorstwa do rozwoju

Powiększanie udziału w rynku

Zwiększenie wolumenu dotychczasowej produkcji

Wprowadzenie na rynek nowych wyrobów

Ulepszenie dotychczas produkowanych wyrobów

Wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych

Innowacyjność


Слайд 10
O losie działalności gospodarczej nie decydują pojedyncze czynniki, ale zestaw elementów
Текст слайда:

O losie działalności gospodarczej nie decydują pojedyncze czynniki, ale zestaw elementów oddziałujących wzajemnie. Nie wszystkie jednak zależą od przedsiębiorcy – wiele z nich pozostaje poza jego kontrolą.

Czynniki wewnętrzne

Największy wpływ na to, czy przedsiębiorstwo odniesie sukces, mają czynniki wewnętrzne. W tej grupie czynników znajdują się m.in.:

odpowiedni wybór lokalizacji przedsiębiorstwa – ta długoterminowa decyzja stanowi jeden z pierwszych problemów, jakim przyjdzie stawić czoła nowemu przedsiębiorcy. W zależności od tego, czym zajmować się będzie firma, warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań, takich jak: Czy będzie ona dostępna dla klientów? Czy na danym terenie znajdą się wykwalifikowani pracownicy? Jakie są możliwości rozwoju przedsiębiorstwa? Czy będzie stały dostęp do niezbędnych przy produkcji surowców? Czy na tym terenie istnieją sprzyjające warunki klimatyczne?.
zdolność finansowa przedsiębiorstwa – nazywana także zdolnością kredytową. W razie zaciągniętej pożyczki umożliwi kredytobiorcy spłatę długu wraz z odsetkami.
organizacja i zarządzanie firmą – odgrywa bardzo dużą rolę w prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz może stanowić część strategii firmy.


Слайд 11
Zasobowe podejście do strategiiKoncepcja budowy i realizacji strategii na bazie najsilniejszych
Текст слайда:

Zasobowe podejście do strategii

Koncepcja budowy i realizacji strategii na bazie najsilniejszych atutów przy jednoczesnej likwidacji lub ograniczaniu słabych stron wyraża się w tzw. zasobowym podejściu do strategii (resource-based view strategy),
Wg tego podejścia to zasoby, ich posiadanie i łączenie, by skorzystać z efektu tzw. dźwigni zasobów,
Zasoby powinny być rozpatrywane jako jeden z elementów w układzie: zasoby – działanie – cel


Слайд 12
Konkurencyjność zasobówZdolność firmy do kreowania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej zapewniają:Zasoby peryferyjne,Zasoby podstawowe,Zasoby rdzenne,Zasoby przełomowe.wysokaniskaPrzewagakonkurencyjna
Текст слайда:

Konkurencyjność zasobów

Zdolność firmy do kreowania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej zapewniają:
Zasoby peryferyjne,
Zasoby podstawowe,
Zasoby rdzenne,
Zasoby przełomowe.


wysoka

niska

Przewaga
konkurencyjna


Слайд 13
Zasoby jako baza strategii firmyFirma jako zbiór zasobów i umiejętności ocenianych
Текст слайда:

Zasoby jako baza strategii firmy

Firma jako zbiór zasobów i umiejętności ocenianych
w kontekście otoczenia rynkowego



Baza strategii i źródło uzyskiwania
przewagi konkurencyjnej

Unikalna kombinacja zasobów
i umiejętności



Слайд 14
Czynniki zewnętrzneCzynniki zewnętrzne determinujące sukces lub porażkę działalności gospodarczej z reguły
Текст слайда:

Czynniki zewnętrzne

Czynniki zewnętrzne determinujące sukces lub porażkę działalności gospodarczej z reguły są łatwiejsze do uchwycenia niż czynniki wewnętrzne. Zazwyczaj bowiem nie odnoszą się one do struktury firmy, ale do obecnej sytuacji na rynku lub aspektów prawnych. Do czynników tych zalicza się m.in.:

skuteczność przedsiębiorstw konkurencyjnych – działanie sprawiające, że przedsiębiorstwa dążą do ciągłego rozwoju przez: przywództwo jakościowe, wprowadzanie nowych (często atrakcyjniejszych dla klientów) ofert, redukcję kosztów, próby uzyskania statusu lidera na rynku;
wielkość rynku – oszacowania wielkości przedsiębiorstwa dokonuje się na podstawie danych finansowych oraz liczby osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie;
rodzaj rynku – kryteria podziału rynku stanowią: przedmiot wymiany, branża, sposób sprzedaży, zasięg relacji, liczba dostawców, stan zaspokojenia potrzeb, stopień zorganizowania oraz stan równowagi;
tworzenie strategii przedsiębiorstwa – odpowiednie planowanie działań, których realizacja zapewni firmie dominację na rynku bez względu na sposób działania konkurencyjnych spółek.


Слайд 15
Instytucje Otoczenia BiznesuIOB to istotne ogniwo nowoczesnych systemów wsparcia rozwoju gospodarczego,
Текст слайда:

Instytucje Otoczenia Biznesu
IOB to istotne ogniwo nowoczesnych systemów wsparcia rozwoju gospodarczego, obejmujące
zróżnicowane grupy niekomercyjnych instytucji, aktywnych w obszarze wspierania
przedsiębiorczości, transferu i komercjalizacji technologii oraz poprawy konkurencyjności małych
i średnich przedsiębiorstw (MSP).
Do kategorii IOB zaliczamy: agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, izby gospodarcze, fundusze
kapitału zalążkowego, lokalne i regionalne fundusze pożyczkowe oraz fundusze poręczeń
kredytowych. W skład IOB wchodzą także: sieci aniołów biznesu, ośrodki szkoleniowo doradcze,
klastry, a także Polskie Platformy Technologiczne.
W związku z dynamicznym rozwojem nowych technologii i wzrostem roli innowacji jako czynnika
rozwoju, coraz większego znaczenia nabiera działalność ośrodków innowacji i przedsiębiorczości,
takich jak: centra transferu technologii, preinkubatory i inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory
technologiczne oraz parki technologiczne.


Слайд 16
Innowacja (innovation) to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonegoproduktu (wyrobu lub usługi)
Текст слайда:

Innowacja (innovation)
to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego
produktu (wyrobu lub usługi)
lub procesu,
nowej metody marketingowej
lub nowej metody organizacyjnej
w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem.


Слайд 17
Innowacyjność polskich MSP (% respondentów):Innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne, marketingowe: 60
Текст слайда:




Innowacyjność polskich MSP (% respondentów):

Innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne, marketingowe: 60 %
Nakłady na działalność innowacyjną:




Własna działalność badawczo-rozwojowa: 7 %
Zlecanie prac badawczo-rozwojowych firmom zewnętrznym: 4 %
Wykorzystanie technologii teleinformatycznych:




Ochrona własności przemysłowej (patenty): 1,7 %






Innowacyjność w Polsce – w świetle badań PARP

firmy małe i średnie – 80 %
firmy mikro – 56 %

dostęp do internetu – 97 %
strona www – 55 %


Слайд 18
Główne bariery dla innowacyjności:Brak zewnętrznego finansowania procesów innowacyjnychCzynniki organizacyjne (m.in.
Текст слайда:




Główne bariery dla innowacyjności:

Brak zewnętrznego finansowania procesów innowacyjnych
Czynniki organizacyjne (m.in. niedostosowanie infrastruktury organizacyjnej do wymagań procesów innowacyjnych)
Wewnętrzne czynniki ekonomiczne (szczególnie dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w regionach najuboższych)
Czynniki rynkowe (niepewny popyt i opanowanie rynku przez dominujące przedsiębiorstwo)
Bariery związane z wiedzą (problemy w znalezieniu partnerów zgłaszane przeciętnie przez 22% MSP oraz brak wykwalifikowanego personelu – średnio 15% MSP).





Innowacyjność w Polsce – w świetle badań PARP


Слайд 19
Stopień innowacyjności polskich MSP zależy od:BranżyWykształcenia kadry zarządzającejPochodzenia kapitałuOkresu działania
Текст слайда:


Stopień innowacyjności polskich MSP zależy od:

Branży
Wykształcenia kadry zarządzającej
Pochodzenia kapitału
Okresu działania firmy na rynku


Dominują innowacje wymuszone przez rynek.




Innowacyjność w Polsce – w świetle badań PARP


Слайд 20
Uwarunkowania przedsiębiorczości MSP (badania B. Bojewskiej )
Текст слайда:

Uwarunkowania przedsiębiorczości MSP (badania B. Bojewskiej )


Слайд 21
Bariery rozwoju przedsiębiorczości MSP (badania B. Bojewskiej )
Текст слайда:

Bariery rozwoju przedsiębiorczości MSP (badania B. Bojewskiej )


Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

Слайд 25
Prof. Michael E. Porter klastry /grona (clusters) ..Są to geograficzne skupiskawzajemnie
Текст слайда:

Prof. Michael E. Porter

klastry /grona (clusters) ..


Są to geograficzne skupiska
wzajemnie powiązanych firm,
wyspecjalizowanych dostawców
jednostek świadczących usługi,
firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących miedzy sobą, ale także współpracujących

Klastry


Слайд 26

Слайд 27
KLASTRY = WSPÓŁPRACA + KONKUROWANIEŹródło: PARP, 2013geograficzna koncentracja i świadomość terytorialnej
Текст слайда:

KLASTRY = WSPÓŁPRACA + KONKUROWANIE

Źródło: PARP, 2013


geograficzna koncentracja i świadomość terytorialnej tożsamości klastra

konkurencja, ale i współpraca

koncentracja wokół dominującej branży

trwałość współpracy

wspólne inicjatywy

klastry mogą być formalnie zarejestrowane, jak i nieposiadające formy organizacyjno-prawnej


Слайд 28
KORZYŚCI Z FUNKCJONOWANIA KLASTRÓWniższe koszty transakcyjne – wspólne zakupy, zaopatrzenie, usługi,
Текст слайда:

KORZYŚCI Z FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW

niższe koszty transakcyjne – wspólne zakupy, zaopatrzenie, usługi, produkty, kanały informacji

przestrzenna bliskości licznej grupy niezależnych podmiotów - skupienie określonej wiedzy i kwalifikacji, specjalizacji; łatwość znalezienia pracowników i partnerów biznesowych (podwykonawców i usługodawców) oraz realizacji wspólnych działań w pewnych obszarach.

dostępne lokalnie, wyspecjalizowane i unikalne zasoby – w tym wiedza i kapitał ludzki – oraz odpowiednia infrastruktura.

klaster staje się atrakcyjnym rynkiem pracy przyciągającym wykwalifikowanych pracowników i absolwentów (talenty). Niższe koszty pozyskiwania i szkolenia nowych pracowników.

oprócz konkurencji występuje także współpraca, czy też współdziałanie (często niesformalizowane i nieuświadomione), zwłaszcza pomiędzy sektorem przedsiębiorstw, administracją i sektorem badawczo-rozwojowym.

Źródło: PARP, 2013


Слайд 29
KLASTERŹródło: PARP, 2012
Текст слайда:

KLASTER

Źródło: PARP, 2012


Слайд 30
KlastryKlaster jest zatem odmianą sieci występującą w określonej lokalizacji geograficznej, w
Текст слайда:

Klastry

Klaster jest zatem odmianą sieci występującą w określonej lokalizacji geograficznej, w której bliskie sąsiedztwo firm i instytucji zapewnia istnienie pewnych rodzajów wspólnoty oraz zwiększa częstotliwość i znaczenie interakcji.

Czasami pojawiają się postulaty „tworzenia” klastrów i to najlepiej w dziedzinach wysokich technologii, co miałoby prowadzić do powtórzenia sukcesów najbardziej dynamicznych struktur gospodarczych z krajów wysoko rozwiniętych.

Tymczasem klastry stanowią struktury niezależnie wykształcające się w ramach obiektywnych relacji rynkowych w korzystnych warunkach lokalizacyjnych


Слайд 31

Слайд 32

Слайд 33

Слайд 34

Слайд 35

Слайд 36

Слайд 37
Inicjatywa klastrowaBariery w rozwoju współpracy: problemy z organizacją i koordynacją
Текст слайда:

Inicjatywa klastrowa

Bariery w rozwoju współpracy:

problemy z organizacją i koordynacją
współpracy
brak zaufania do partnerów
kradzież pomysłów
złe doświadczenia ze współpracy
obawa o utratę niezależności
/autonomii
obawa o utratę wykwalifikowanych
pracowników.




Слайд 38
Inicjatywa klastrowaW ramach omawianego klastra działa 140 firm produkujących kotły centralnego
Текст слайда:

Inicjatywa klastrowa

W ramach omawianego klastra działa 140 firm produkujących kotły centralnego ogrzewania.
Firmy małe – średnia zatrudnienia: 19 pracowników, 1 podmiot zatrudnia powyżej 50 pracowników.
Zatrudnienie łączne: 481 osób.
Łączna wartość sprzedaży – ponad 41 mln zł.


Слайд 39
Inicjatywa klastrowaProduktami wszystkich podmiotów w inicjatywie są kotły centralnego ogrzewania
Текст слайда:

Inicjatywa klastrowa

Produktami wszystkich podmiotów w inicjatywie są kotły centralnego ogrzewania

W jednym przypadku głównym produktem firmy są regulatory temperatury (sterowniki).

7 spośród 25 firm ma w swojej ofercie również montaż/instalacje oferowanych produktów


Слайд 40
Inicjatywa klastrowa21 podmiotów wprowadziło na rynek w ciągu 3 ostatnich lat
Текст слайда:

Inicjatywa klastrowa

21 podmiotów wprowadziło na rynek w ciągu 3 ostatnich lat nowe produkty, w 4 przypadkach były to produkty nowe dla branży.


Znaczna część firm wprowadziła znaczące modyfikacje swoich produktów.


Слайд 41
Inicjatywa klastrowaFirmy współpracują w zakresie: wspólne zakupy materiałów i surowców (60
Текст слайда:

Inicjatywa klastrowa

Firmy współpracują w zakresie:
wspólne zakupy materiałów i surowców (60 % firm)
podwykonawstwo (52 %)
produkcja – w obszarze B+R
wspólny marketing
dystrybucja (48 %)
usługi serwisowe (36 %)
udział w targach (32 %)
wspólne szkolenia pracowników (60%)
badanie rynków zbytu (28 %)



Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика