Презентация на тему Проблема буття у філософії. Основні поняття

Презентация на тему Проблема буття у філософії. Основні поняття, предмет презентации: Философия. Этот материал содержит 79 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

ПРОБЛЕМА БУТТЯ У ФІЛОСОФІЇ


1. Фундаментальне значення проблеми буття у філософії
2. Історико-філософський екскурс у проблему буття
3. Сучасні уявлення про буття


Слайд 2
Текст слайда:

Основні поняття

Антропія, буття, небуття, дао, інь-ян, ніщо, сат, асат, сансара, рух, простір, час, матерія, праматерія, субстанція, розвиток, становлення, діалектика, матерія, метафізика, інтенція, предметність, онтологія, потенціальне, актуальне, свідомість


Слайд 3
Текст слайда:

Антропія – принцип наявності людини у світі, неможливість створити наукову картину світу без участі її свідомості

Інтенція – властивість думки опредметнюватися,
здатність ідеального
впливати на
матеріальний світ


Слайд 4
Текст слайда:

Буття

Проблема буття – це проблема сутності всього існуючого (сущого) та єдності світу як цілокупності
Синонім існування – є
Визначене – Тут і Тепер
Безпосередня дійсність – чуттєве
Протилежність свідомості


Слайд 5
Текст слайда:

ФОРМИ БУТТЯ

НЕОРГАНІЧНІ ПРОЦЕСИ, НЕЖИВА ПРИРОДА (механічні, фізичні,
хімічні, геологічні, астрономічні явища)

ОРГАНІЧНІ ПРОЦЕСИ, ЖИВА ПРИРОДА
(клітина, організм, популяція, вид, біосфера)

СОЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ, ЛЮДСЬКЕ БУТТЯ
(суспільний устрій, духовність,
ноосфера, техніка)


Слайд 6
Текст слайда:

СТАРОДАВНІ КОНЦЕПЦІЇ БУТТЯ

Парменід:
справжнє Б. є незмінним і сталим, а зміни, що спостерігаються у світі, є оманою

Геракліт: стабільного, стійкого Б. немає, сутність Б. у вічному становленні, в єдності Буття і Небуття


Слайд 7
Текст слайда:

Давньогрецький філософ Платон (427-347 до н.е.):
божественна частка в людині має дещо ‘’демоністичний характер’’.
Це – образ іскри, що ледь тліє або розгорається, перетворюючи все людське єство у світло


Слайд 8

Слайд 9
Текст слайда:

Концепція буття у Середньовіччі

Бог – абсолютне Буття
Б. має тотальний, системний та ієрархізований порядок, а в його виявленні вирішальна роль належить активності, в т.ч. – людській. Обидва напрями енергетичної єдності світу оформились в ідею єдності еманації та еволюції – сходження від простого (форми сущого) до складного і вищого


Слайд 10
Текст слайда:

Істина буття Бога проявляється
- у величі будови світу;
- у гармонії природи;
- у доцільній праці;
у поривах людської душ

Бог – першооснова реальності, верховна надприродна сутність, яка наділена вищим розумом, абсолютною досконалістю і всемогутністю, є творцем світу і причиною всього, що в ньому відбувається.
Буття з Богом – внутрішнє саморозкриття людини стосовно Бога через акт прозріння.
Повірити – означає узріти Бога.


Слайд 11
Текст слайда:

Основоположник християнської антропології, теолог Августин Аврелій (354-430): люди не шукали б Бога, якби в певному розумінні його вже не мали.

У філософській концепції Августина людина – субстанція, побудована з двох компонентів – безмежної нематеріальної душі і смертного тіла. Вони хоч і мають одне джерело походження – Бога, все ж докорінно відрізняються один від одного: душа домінує абсолютно, а тіло постає лише як знаряддя душі


Слайд 12
Текст слайда:

Онтологічний (від грец. – суще і логія) доказ буття Бога розвинув архиєпископ, представник середньовічної філософії Ансельм Кентерберійський (1033-1109рр). у трактаті ‘’Прослогіон’’.
‘’Вірую для того, щоби розуміти’’ – життєве кредо філософа.


Слайд 13
Текст слайда:

Космологічний доказ (від грец.- Всесвіт і логія) розвинув відомий богослов і релігійний філософ Тома Аквінський (1225-1274 рр.)


Слайд 14

Слайд 15
Текст слайда:

Подвоєння світу в рамках земного буття не може задовольнити самосвідомість людини, яка усвідомлює себе духовною істотою, продовжує себе у плодах своєї діяльності, переживає своє життя у вічності.
Віруючий живе з відчуттям наявності в собі якогось надприродного Начала і одночасно вірить у можливість долучитися до Вищої Сутності – це є необхідною умовою входження людини у світ, утвердження людського в людині


Слайд 16
Текст слайда:

- Людина перетворює світ і себе у світі силою своєї уяви і за допомогою уяви.

- У свідомості людини, перш за все, виникає духовний світ образів та ідей у наочно-чуттєвій формі та абстрактних формах.

- Завдяки уяві створюється образ мети (як кінцевий результат діяльності), одночасно ідеальний образ майбутнього (до чого прагне людина).

- Уявний образ, який визначає прагнення до мети формує віру, здатність сприймати і переживати те, що може бути як дійсне.


Слайд 17
Текст слайда:

У філософії Блеза Паскаля людина вже цілісна, переважно духовно-природна істота, яка має свої власні ціннісні характеристики і самостійний творчий потенціал. Але ця цілісність переповнена глибокими духовно-моральними суперечностями.

Мислитель будує ієрархію цінностей: тілесні – найнижчі, духовні – вищі, і надприродні блага – найвищі.


Слайд 18
Текст слайда:

Чуттєве подвоєння світу
Блез Паскаль є автором концепції ‘’логіки серця’’ як найвищої, вкоріненої у надприродному, емоційно цілісної пізнавальної інстанції особливого гатунку, що перебуває над чуттєвістю і розумом і безмежно їх переважає. Знаменитий афоризм Паскаля ‘’серце має свої резони, яких не знає розум’’ свідчить, що образ серця в його інтерпретації набуває рис містично-ірраціонального начала, воно здатне до безпомилкового інтуїтивного осягнення надприродних сутностей, доступних не розуму, а вірі.


Слайд 19
Текст слайда:

Концепція буття у Новому часі

Буття – це субстанція
Якщо духовна – ідеалізм
Якщо матеріальна - матеріалізм


Слайд 20
Текст слайда:

КАТЕГОРІАЛЬНІ ВИМІРИ БУТТЯ У КЛАСИЧНІЙ ПАРАДИГМІ

Буття
Усе, що існує – Архе

Стале, Незмінне

Абсолют – Причетність – Ієрархія

Субстанція

Атрибут – Модус
Матерія - Дух


Слайд 21
Текст слайда:

Категоріальні визначення буття у некласичній філософії

Інтенція свідомості (умова, за якою свідомість може вибудовувати свій зміст)
Предметність (екзистенціальна зустріч; при-бутті-перебування)
Правильне мислення (окреслення межі між буттям і небуттям); тривалість
Буття – це тривалість, неперервність, націленість свідомості на змістовне відношення


Слайд 22
Текст слайда:

БУТТЯ У СУЧАСНІЙ НАУКОВІЙ КАРТИНІ СВІТУ

БУТТЯ – ДИНАМІЧНЕ
СИСТЕМНО-ІЄРАРХІЧНЕ
БАГАТОРІВНЕВЕ
ЕВОЛЮЦІЙНО-ДЕМОНСТРАТИВНЕ

ЄДНІСТЬ ОБ’ЄКТА І СУБ’ЄКТА


Слайд 23
Текст слайда:

Основні виміри буття

Рух – спосіб реалізації суперечності буття, форма його існування
Простір і час – філософські категорії, що позначають основні форми буття і матерії.
Простір передає спосіб співіснування розмаїтих матеріальних утворень,
Час – спосіб зміни матеріальних явищ.
Матерія – категорія для означення об'єктивної реальності, незалежного від свідомості буття


Слайд 24
Текст слайда:

ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА ДАВНЬОї ГРЕЦІЇ


Слайд 25
Текст слайда:

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ранньої (досократичної) та класичної давньогрецької філософії

агностицизм, анамнезис, апорія, архе, атомістичний матеріалізм, стихійна діалектика, детермінізм, дефініція, дуалізм, душа, ідея, іронія, індукція, космос, логос, майєвтика, метапсихоз, монізм, об’єктивний ідеалізм, політеїзм, релятивізм, софістика, наївний (стихійний) матеріалізм, соціоантропоморфізм, суб’єктивний ідеалізм, субстанція, телеологія, хаос.


Слайд 26
Текст слайда:

BASIC CONCEPTS

agnosticism, anamnezys, anticipation, apathy, paradoxes, аrche, ataraxia, atomistic materialism, hedonism, dialectics, determinism, soul, divine aura, idea, induction, cosmology, logos, matter, metaphysics, objective idealism, polytheism, space, relativism, movement, consciousness, sophistry, spontaneous materialism, subjective idealism, substance, teleology, time.


Слайд 27
Текст слайда:

 Антична філософія

1. Особливості античної цивілізації. Теоретичні джерела давньогрецької філософії (передфілософія).
2. Рання грецька філософія: Мілетська та Елейська школи, Геракліт, Піфагор.
3. Класична антична фiлософiя: атомізм, софістика, Сократ, Платон, Аристотель.
4. Елліністично-римська фiлософiя: епікуреїзм, стоїцизм, скептицизм, неоплатонізм.


Слайд 28
Текст слайда:

ПЕРЕДФІЛОСОФІЯ ТА РАННЯ ГРЕЦЬКА ФІЛОСОФІЯ

Особливості античної цивілізації
4 теоретичних джерела давньогрецької філософії
Мілетська школа (Фалес, Анаксагор, Анаксимен, Анаксимандр; VІ ст. до н.е.)
Елейська школа (Парменід, Ксенофан, Зенон Елейський; VІ ст.до н.е.)
Діалектичне вчення Геракліта про зміни
Нумерологія Піфагора та його релігійно-філософсько-математичний орден


Слайд 29
Текст слайда:

Періодизація античної філософії

Ранній (досократичний): VІ ст. до н.е. - V ст. до н.
Класичний: кінець V ст. до н.е. - ІV ст. до н.е.
Елліністичний: ІІІ ст. до н.е. - І ст. до н.е.
Римський: І ст. - ІV ст.Слайд 30
Текст слайда:

ОСОБЛИВОСТІ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

СПРИЯТЛИВЕ ГЕОГРАФІЧНЕ ТА КЛІМАТИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ
РОЗВИНЕНЕ РАБОВЛАСНИЦТВО (ГЕРОЇЗАЦІЯ, ІНДИВІДУАЦІЯ)
ПОЛІСНА СТРУКТУРА (МІСЬКА КУЛЬТУРА, ТОЛЕРАНТНІСТЬ)
АНТИЧНА ДЕМОКРАТІЯ (СВОБОДА СЛОВА, ВІЛЬНІ ГРОМАДЯНИ)
ПОЛІТЕЇЗМ (ОЛІМПІЙСЬКА РЕЛІГІЯ, СОЦІОАНТРОПОМОРФІЗМ)
РОЗКВІТ НАУКИ, ФІЛОСОФІЇ, МИСТЕЦТВА


Слайд 31
Текст слайда:

ПЕРЕДФІЛОСОФІЯ (теоретичні джерела давньогрецької філософії)

ПОЕМИ ГОМЕРА «ІЛІАДА», «ОДИССЕЯ»
ПОЕМИ ГЕСІОДА «ТЕОГОНІЯ», «ТРУДИ І ДНІ»
ДІЯЛЬНІСТЬ 7 МУДРЕЦІВ ( 3 ВИДИ ГНОМІВ)
ОРФІЗМ (ДУХОВНЕ СП’ЯНІННЯ, ЕКСТАЗ, ЕНТУЗІАЗМ)


Слайд 32
Текст слайда:

Класичний період в давньогрецькій філософії


Атомізм і детермінізм Левкіппа-Демокріта.
Софістика. Релятивізм Протагора і Горгія.
Методи пізнання Сократа та Сократичні школи (кінічна, кіренська, мегарська, елідо-еритрейська).
Платонівське вчення про душу та ідеальну державу.
Аристотель як систематизатор наук та фундатор формальної логіки.


Слайд 33
Текст слайда:

ПЕРШОДЖЕРЕЛА

Аристотель. Метафизика // Соч. В 4 т. – М., 1991. –Т.1.
Демокрит // Фрагменты ранних греческих философов. Ч.1: От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики / Отв.ред. Рожанский И.Д. – М.: Наука, 1989.
Епікур. Лист до Геродота. Головні думки // Читанка з історії філософії. – К., 1992.
Лукрецій, Тіт Кар. Про природу речей. – К., 1988.
Марк Аврелій. На самоті з собою. Роздуми // Читанка з історії філософії. – К., 1992.
Плотин. Эннеады. – М., 1995.
Платон. Тімей // Читанка з історії філософії, книга І. Філософія Стародавнього світу. – К., 1992.
Платон. Пир // Соч. В 4 т. – М., 1993. Т. 2.
Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию. – М., 1986.


Слайд 34

Слайд 35

Слайд 36

Слайд 37
Текст слайда:

НАТУРАЛІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ

«…всі релігії виникли із невміння людини пояснити грізні сили природи, котрі викликали у неї страх…»

Демокріт


Слайд 38

Слайд 39

Слайд 40

Слайд 41

Слайд 42

Слайд 43

Слайд 44

Слайд 45

Слайд 46
Текст слайда:

Особливості античної цивілізації у період кризи суспільної свідомості
Епікуреїзм
Стоїцизм
Скептицизм
Неоплатонізм

Елліністично-римська філософія


Слайд 47

Слайд 48
Текст слайда:

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЕЛЛІНІСТИЧНО-РИМСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ

Космополітизм
Евдемонізм
Цинізм
Гедонізм
Апатія
Атараксія
Скепсис
Еманація божественна
Антиципація


Слайд 49
Текст слайда:

Давньосхідна філософія

Дао, де, у-вей, інь-ян, жень, лі;
Сат-асат, сансара, нірвана, карма, дхарма, прамавана, пракриті, пудгала, брахмана, атмана, пуруша


Слайд 50
Текст слайда:

ЧАСТИНИ ВЕД

РІГВЕДА (хвалебні гімни)
САМАВЕДА (пісні)
ЯДЖУРВЕДА ( заклинання для жертвоприношення)
АТХАРВЕДА ( магічні заклинання)


Слайд 51
Текст слайда:

ОРТОДОКСАЛЬНІ СИСТЕМИ (визнають авторитет вед)

Веданта
Санкх‘я
Йога
Ньяя
Вайшешика
Міманса


Слайд 52
Текст слайда:

ВЧЕННЯ ПРО КАРМУ І ПЕРЕВТІЛЕННЯ

КАРМА - перевтілення людини у нову форму на підставі своїх вчинків
САНСАРА („біг, що повертається до свого початку”) – вічний ланцюг перевтілень, круговорот перетворення душі
ДХАРМА – вічний всесвітній закон, який є впорядковуючою основою всіх космічних подій


Слайд 53

Слайд 54
Текст слайда:

ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ НЬЯЯ-ВАЙШЕШИКА:

НЬЯЯ – школа, яка розробила вчення про логіку і логічний висновок
ВАЙШЕШИКА – школа з ідеями атомістичної натурфілософії

субстанція
якість
діяльність
відносини спільності
особливість
притаманність
небуття


Слайд 55

Слайд 56
Текст слайда:

САНКХ’Я

вчення про дуалістичну картину світу
ПУРУША – свідоме, але пасивне світове начало
ПРАКРИТІ – активна діюча сила, але позбавлена свідомості , що скадається з трьох гун (світла і радісна, рухлива і пристрасна, темна і стримуюча)


Слайд 57

Слайд 58
Текст слайда:

ВІСІМ СТУПЕНІВ ЙОГИ

1. Стримування (дотримання моральних заповідей}.
2. Дисципліна (інструкції з очищення, аскеза, навчання).
3. Правильне положення тіла.
4. Контроль за диханням.
5.Відволікання почуттів від зовнішніх об”єктів.
6. Концентрація думок на певній точці.
7. Медитація.
8. Занурення (злиття духу з божественним, припинення індивідуального буття).


Слайд 59
Текст слайда:

Міманса

займається правилами правильного тлумачення вед, які вона наділяє авторитетом вічності й несотвореності. Щоб з'ясувати значення тексту, необхідно пройти п'ять певних фаз.
Відповідно до свого предмета міманса займається перш за все герменевтикою і філософією мови.


Слайд 60
Текст слайда:

ДЖАЙНІЗМ

Засновник вчення джайнізму - маха-віра (близько 500 р. до н. е.).
Основні елементи світу — це індивідуальні душі, від природи здатні до само­вдосконалення, і неживе (до якого нале­жать простір, ефір і матерія), Душі не можуть розвинути свої природні задатки до всевідання і блаженства, оскільки їх пронизує матеріальне. Адже діючи, вони вбирають у себе частини матерії, а разом з ними й матерію карми, яка завдяки пристрастям закріплюється і зумовлює приреченість душ на круговорот пе­ревтілень.
Мета спасіння полягає у вивільненні душі й піднесенні її до місця перебування досконалих істот. Щоб досягти цього місця, душа має позбутися карми, завдяки доброчинному життю запобігаючи подальшому її проникненню і врешті-решт позбавляючись наявної карми за допомогою аскези.


Слайд 61

Слайд 62
Текст слайда:

БЛАГОРОДНІ ІСТИНИ БУДДИЗМУ

Усе буття сповнене страждання.
Причина страждання — жага до життя.
Звільнення від страждання полягає у вгамуванні жаги до життя.
До припинення жаги до життя веде "благородний восьмеричний шлях".


Слайд 63
Текст слайда:

ВОСЬМЕРИЧНИЙ ШЛЯХ У БУДДИЗМІ

правильний погляд
правильний настрій
правильне мовлення
правильна пове­дінка
правильний спосіб життя
правильні прагнення
правильна спрямованість думки
правильна зосередженість


Слайд 64
Текст слайда:

НАПРЯМКИ БУДДИЗМУ

Школа хінаяни ("мала колісниця") являє собою чернечий буддизм, який працює над пошуком шляху спасіння для невеликої кількості обраних.
Махаяна ("велика колісниця"), навпаки, звертається до широких верств. Вшану­вання Будди набуває теїстичних рис. Окрема людина на шляху до спасіння може заручитися допомогою бодхісатв — просвітлених, які з любові до людей відмовляються від того, щоб увійти в нірвану.


Слайд 65
Текст слайда:

КОНФУЦІЙ

"Хто хоче керувати своєю країною, повинен перш за все підтримувати порядок у своїй сім'ї. Хто хоче підтримувати поря­док у своїй сім'ї, повинен перш за все сформувати свій характер. Хто хоче сформувати свій характер, повинен перш за все мати справедливе серце. Хто хоче мати справедливе серце, повинен перш за все відверто мислити. Хто хоче відверто мислити, повинен перш за все досягти проникливості".


Слайд 66
Текст слайда:

КОНФУЦІАНСТВО


Слайд 67
Текст слайда:

"Мірилом людини є земля, мірилом землі є небо, мірилом неба є дао, мірилом дао є воно саме


"Дао споконвіку недіяльне, але у нього нічого не залишається незробленим".


Слайд 68
Текст слайда:

У - вей


Слайд 69
Текст слайда:

Що таке «людина»?

"Одного разу Чжуан Чжоу приснилось,що він - щасливий метелик, і пурхає на свободі й нічого не знає про Чжуан Чжоу. Раптом він прокинувся і ось він знову Чжуан Чжоу. Тепер вже він не знає, чи він Чжуан Чжоу, якому приснилося, ніби він метелик, чи метелик. якому приснилося, що він Чжуан Чжоу „


Слайд 70
Текст слайда:

Умови методу Мо-Цзи

порівняння з поглядами попередніх мислителів;
перевірка на відповідність емпіричним фактам;
підтвердження в суспільній практиці


Слайд 71
Текст слайда:

КУЛЬТУРНІ ЦЕНТРИ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ

ЄГИПЕТ – уявлення про життя після смерті
МЕСОПОТАМІЯ – Шумер, Аккад, Ассирія і Вавилон стали батьківщиною епосів про створення світу
ІРАН – монотеїстична релігія зороастризму


Слайд 72

Слайд 73

Слайд 74
Текст слайда:

ТОТЕМІЗМ

Це віра у таємничий родинний зв’язок між групою людей та певними видами рослин, тварин або явищ природи. Така рослина або тварина були тотемом даної группи людей.

Принц племені зулу, ПАР


Слайд 75
Текст слайда:

Зображення древньоєгипетських богів у вигляді істот з тілом людини та головою тварини свідчить про сильний вплив тотемізму у Древньому Єгипті.

Анубіс


Слайд 76
Текст слайда:

ФЕТИШИЗМ

Від “фетіско” (португ. “зачарована річ”)
Вшанування матеріальних предметів, нібито наділених надприродніми властивостями

Бурятія, Аршан


Слайд 77
Текст слайда:

АНІМІЗМ

віра в духів та душу або у всезагальну одухотвореність природи


Слайд 78
Текст слайда:

Магія-

мистецтво впливати на оточуючий світ з допомогою спеціальних маніпуляцій, заклинань, молитов та ін.


Слайд 79
Текст слайда:

ШАМАНІЗМ – СВІТОВИЙ ФЕНОМЕН


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика