Презентация на тему Instrumenty finansowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. (Wykład 2)

Презентация на тему Instrumenty finansowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. (Wykład 2), предмет презентации: Экономика. Этот материал содержит 16 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

Instrumenty finansowe na rynku pieniężnym i kapitałowym

Klasyfikacja i segmenty rynku finansowego
Formy prawne instrumentów
finansowych.
3. Cechy rynków finansowych.
Слайд 2
Текст слайда:

Segmentacja rynku finansowego

RYNEK FINANSOWY

RYNEK POZABANKOWY

RYNEK BANKOWY

Rynek papierów
wartościowych

Rynek
niebankowych
instrumentów
finansowych

DIF (długo-
terminowe
instrumenty
finansowe)

RYNEK PIENIĘŻNY

RYNEK KAPITAŁOWY

Rynek
depozytów
bankowych,
w tym między-
bankowych
w walucie
krajowej i
zagranicznej

Rynek
kredytów
krótko-
termino-
wych

Rynek
kredytów
długo-
termino-
wych

RPWK
krótko-
termino-
wych

RPWD
długo-
termino-
wych

KIF (krótko-
terminowe
instrumenty
finansowe)


Слайд 3
Текст слайда:

INSTRUMENTY FINANSOWE

Instrument finansowy: rodzaj zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu gospodarczego wobec drugiego.
Instrumenty finansowe występują w postaci:
dokumentu; środek dowodowy zapisu księgowego lub elektronicznego zobowiązania np.: pożyczka lub kredyt bankowy,
legitymacji; gdy zobowiązanie zapisane w dokumencie daje możliwość dochodzenia inkorporowanych (zawartych) w nim praw. Samoistna forma zobowiązania.


Слайд 4
Текст слайда:

to takie instrumenty finansowe, z których dochodzenie praw możliwe jest wyłącznie na podstawie posiadania dokumentu.
Występują w postaci materialnej - instytucja długu na okaziciela.
Papiery wartościowe mogą też występować w postaci niematerialnej.Papiery wartościowe


Слайд 5
Текст слайда:

Dematerializacja papieru wartościowego oznacza, iż


wszystkie dane o papierze wartościowym zawarte są w zapisie komputerowym. Papier wartościowy jest złożony w depozycie papierów wartościowych - w Polsce: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych - KDPW.


Слайд 6
Текст слайда:

Instrumenty finansowe rodzą prawa podmiotowe (majątkowe):wierzycielskie; pożyczka, kredyt
udziałowe; akcje, udziały, jednostki uczestnictwa
pochodne; swap, futures, opcje, itp.


Слайд 7
Текст слайда:

Instrumenty pochodne


to instrumenty pozabilansowe, derywaty, derywatywy,
instrumenty, których ceny rynkowe są pochodną cen instrumentów bazowych.


Слайд 8
Текст слайда:


INSTRUMENT BAZOWY

waluta
stopa procentowa
obligacje

akcje
metale szlachetne

INSTRUMENT
POCHODNY

walutowy kontrakt futures
swap procentowy
opcja kupna na obligację zerokuponową
kontrakty futures na akcje
towarowe opcje sprzedaży


Слайд 9
Текст слайда:

Do podstawowych instrumentów pochodnych zaliczamy:


kontrakt forward,
kontrakt futures,
opcje,
swapy,
pochodne z pochodnych,
nietypowe instrumenty pochodne np. waranty.


Слайд 10
Текст слайда:

Kryterium podziału. Okres zapadalności zobowiązania.

Instrumenty krótkoterminowe, których okres zapadalności jest krótszy niż rok,
Zaliczane są do rynku pieniężnego

Instrumenty długoterminowe, których okres zapadalności jest dłuższy niż 1 rok.
Zaliczane są do rynku kapitałowego


Слайд 11
Текст слайда:

CECHY RYNKÓW FINANSOWYCH


efektywność,
płynność
rzetelność,
przejrzystość.


Слайд 12
Текст слайда:

- Efektywność rynku finansowego

zdolność do przeprowadzania transakcji na instrumentach finansowych, tak aby w cenach instrumentów finansowych zawarte były wszystkie informacje niezbędne do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Rynek finansowy może być mniej lub bardziej efektywny.


Слайд 13
Текст слайда:

Skala efektywności rynku finansowego zależy od jego zdolności:

informacyjnej,
operacyjnej,
alokacyjnej.

Zdolność informacyjna rynku dotyczy szybkości i skali przetwarzania informacji i reakcji inwestorów na jej zaistnienie.


Слайд 14
Текст слайда:


Zdolność operacyjna rynku dotyczy atrakcyjności warunków dokonywanych transakcji.

Zdolność alokacyjna rynku dotyczy możliwości rynku w zakresie optymalnej alokacji środków finansowych między sektorami.


Слайд 15
Текст слайда:

- Płynność rynku finansowego

oznacza zdolność zamiany aktywów rynku na gotówkę.
Wysoka płynność = niskie ryzyko odzyskania zainwestowanego kapitału i dochodu.
Niska płynność = wysokie ryzyko odzyskania zainwestowanego kapitału i dochodu.
UWAGA: Płynność rynku mierzona jest koncentracją dzienną obrotów. Wysoka koncentracja dziennych obrotów instrumentami finansowymi stabilizuje ich ceny tzw. kursy rynkowe instrumentów finansowych.


Слайд 16
Текст слайда:

- Rzetelność rynku finansowego

dotyczy sposobu i trybu przekazywania informacji o instrumentach finansowych.

- Przejrzystość rynku finansowego

wyraża się w sposobie zawierania transakcji.


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика