Штат військової частини. Львів презентация

Содержание

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК Кафедра мобілізаційної, організаційно-штатної, кадрової роботи та оборонного планування Тема 7: Основи розробки штатів і табелів до штатів військових організаційних структур ЛЬВІВ Заняття

Слайд 2НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК
Кафедра мобілізаційної, організаційно-штатної,
кадрової роботи та оборонного

планування

Тема 7: Основи розробки штатів і табелів до штатів військових організаційних структур

ЛЬВІВ

Заняття 1: Штат військової частини


Слайд 3НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ
1. Керівні документи, які використовуються при розробці штату військової частини.
3
2.

Структура та зміст штату військової частини.

Слайд 4 МЕТА ЗАНЯТТЯ
1.Довести до слухачів загальні положення керівних документів, які необхідні

при роботі зі штатом.
2.Ознайомити слухачів з порядком побудови штату, його структурою та змістом.

4


Слайд 5   

1. Наказ Міністерства оборони України від 30.12.16 №740 “Про затвердження Інструкції

з розробки штатів і табелів до штатів органів військового управління, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій.”

2. Наказ Міністерства оборони України від 22.11.16 №620 “Про затвердження Настанови з організаційно-штатної роботи у Збройних Силах України”.

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

5


Слайд 6   

Своєчасне ведення штатів та табелів до штатів, порядок

відпрацювання переліків змін до штатів та їх внесення до штатів (табелів до штатів) є основою успішного виконання завдань з організаційно-штатної роботи.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

6


Слайд 7ПЕРШЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
Керівні документи, які використовуються при розробці штату військової частини.7Слайд 8 ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ
8


Слайд 9 КЕРІВНІ ДОКУМЕНТИ

9

9


Слайд 10 КЕРІВНІ ДОКУМЕНТИ З

ОШР


10


Слайд 11 КЕРІВНІ ДОКУМЕНТИ З

ОШР


10

типові нормативи структури військових ліцеїв.
Нормативи призначені для використання під час розробки штатів (штатних розписів) та переліків змін до них


Слайд 12 КЕРІВНІ ДОКУМЕНТИ З

ОШР


11


Слайд 13 КЕРІВНІ ДОКУМЕНТИ З

ОШР

12


Слайд 14 КЕРІВНІ ДОКУМЕНТИ З

ОШР


13


Слайд 15
ДРУГЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
Структура та зміст штату військової частини.


Слайд 16   

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Що таке штат?
Штат органу військового управління,

військової частини, військового навчального закладу, установи та організації – відомчий нормативний документ, що визначає їх:

15

- склад;

- організаційну структуру;

- чисельність особового складу;

- кількість основного озброєння та військової техніки

для обслуговування яких потрібні штатні обслуги (екіпажі) особового складу.


Слайд 17   

ЩО ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ У ШТАТІ
17


Слайд 18   

ШТАТИ РОЗРОБЛЯЮТЬСЯ НА:
18
Штати воєнного часу
Штати мирного часу
Штати воєнного

і мирного часу

Слайд 19   

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ШТАТУ
19
частини (розділи) штату
Штат

військової частини

Розділи титулу штату

Розділи тексту штату

Типи приміток


Слайд 20   Штат № 04/200 - ОКРЕМИЙ МОТОПІХОТНИЙ БАТАЛЬЙОН
В

центрі титулу дробом проставляється номер штату, де у чисельнику – дворозрядний номер штатної групи, а в знаменнику – трирозрядний реєстраційний номер. Під номером штату вказується його назва в називному відмінку однини великими літерами жирним шрифтом.

20


Слайд 21   

ТАБЛИЦЯ КОДОВИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА ІНШИХ ПОКАЗНИКІВ
Під час

заповнення цієї таблиці коди виду Збройних Сил України і роду військ (спеціальних військ) надаються зі Схеми обліку складу Збройних Сил України, назва штату – з Класифікатора, а індекси – з Директив. Присвоєння номерів штатам, а також кодів видам Збройних Сил України і родам військ здійснює ГУОМП ГШ ЗСУ.

КО

ГАО

Сухопутні війська ЗСУ

Мех. війська

Індекси

КОД штатного найменування

21


Слайд 22   

Титульний аркуш «ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОСОБОВИЙ СКЛАД»

Для кожного розділу тексту штату на титульних аркушах вказуються порядковий номер, назва та загальна штатна чисельність лише тих структурних підрозділів, командири яких безпосередньо підпорядковуються командиру військової частини, чи його заступникам.

20


Слайд 23   

21
Титульний аркуш «ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОСОБОВИЙ СКЛАД ”
У

зазначених розділах проставляється підсумкова чисельність військовослужбовців, працівників за розділами тексту штату і за штатом в цілому.

Слайд 24   

22
   
ПІДСУМОК
В кінці титульного аркушу «Організація

та особовий склад» вказується загальна штатна чисельність за категоріями:
генерали (адмірали);
офіцери;
сержанти (старшини);
солдати (матроси).
працівники ЗС України

Слайд 25   

Титульний аркуш “ОСНОВНЕ ОЗБРОЄННЯ ТА ТЕХНІКА”

На титульному аркуші “ОСНОВНЕ ОЗБРОЄННЯ ТА ТЕХНІКА” зазначається озброєння та техніка, яка безпосередньо застосовується для виконання завдань за призначенням військової частини. В разі відсутності озброєння та техніки розділ включається незаповненим.

23


Слайд 26   

Титульний аркуш “АВТОМОБІЛЬНА ТЕХНІКА”
24


Слайд 27   

25
ПОРЯДОК НАПИСАННЯ

“НАЙМЕНУВАНЬ РОЗДІЛІВ”

На титульних аркушах і в тексті штату найменування розділів

“ОРГАНІЗАЦІЯ І ОСОБОВИЙ СКЛАД”

“ОСНОВНЕ ОЗБРОЄННЯ ТА ТЕХНІКА”

“АВТОМОБІЛЬНА ТЕХНІКА”

“УПРАВЛІННЯ”

“ОСНОВНІ ПІДРОЗДІЛИ”

“ПІДРОЗДІЛИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ”

пишуться ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, жирним шрифтом і підкреслюються.


Слайд 28   

ДІАПАЗОНИ ІНДЕКСІВ ШТАТУ
Усім штатам воєнного і мирного

часу наказами, організаційними директивами Міністра оборони України або начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України, разом з номерами штатів, присвоюються двохрозрядні цифрові індекси:
- для штатів воєнного часу – у діапазоні від 01 до 06; - - штатів мирного часу – від 51 до 56.

27

Воєнний час

Мирний час

01

02


06

51


56


Слайд 29   

ЩОДО ІНДЕКСІВ ШТАТУ
Як правило, незалежно від особливостей організаційної структури

і чисельності військових частин штат повинен мати індекси воєнного та мирного часу.
При цьому числове значення індексів від першого до наступних зростає (01, 02,..., 51, 52 тощо), а штатна чисельність особового складу, що на них утримується, змінюється від більшої до меншої.

27


Слайд 30   

ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
Для всіх

штатів першим структурним підрозділом у розділі тексту штату “УПРАВЛІННЯ” є підрозділ “Командування”. До нього входять посади командира (керівника), його заступників (помічників) і окремі посади, що заміщуються особами, які безпосередньо підпорядковані командиру (керівнику) військової частини і не можуть бути введені до складу інших підрозділів.

28


Слайд 31   

ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
У розділ “УПРАВЛІННЯ” можуть включатись (за наявності): штаб,

підрозділи по роботі з особовим складом, родів військ і служб, матеріально-технічного забезпечення та інші підрозділи, що належать до органів управління.

 Найменування посад заступників (помічників) у штатах розміщуються в тому порядку, у якому викладені їх обов’язки в Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України. 

31


Слайд 32   

32
ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
У розділ тексту штату

“ОСНОВНІ ПІДРОЗДІЛИ” входять структурні підрозділи, які виконують завдання за призначенням військової частини.

У розділ тексту штату “ПІДРОЗДІЛИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ” включаються структурні підрозділи, які не входять до розділів “УПРАВЛІННЯ” та “ОСНОВНІ ПІДРОЗДІЛИ”.


Слайд 33   

ЩО ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ В ГРАФІ
“Військове звання”
У

графі “Військове звання”, зазначаються військові звання військовослужбовців, які визначені відповідними керівними документами.

33


Слайд 34   

ЩО ВИЗНАЧАЄТЬСЯ В ГРАФАХ
У графі “Кількість” на

кожен індекс штату зазначається кількість однотипних підрозділів, чисельність особового складу за посадами, підсумок за підрозділи, а також кількість одиниць озброєння та техніки.

33


Слайд 35   

ЩО ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ В ГРАФІ “Посадовий оклад”
У

графі “Посадовий оклад” зазначаються за посадами:
офіцерського складу – розміри посадових окладів (у гривнях) або номери приміток до штату;
рядового, сержантського і старшинського складу – тарифні розряди;
працівників – номери приміток до штату.

35


Слайд 36   
В ЯКИХ ГРАФАХ ВКАЗУЄТЬСЯ ОЗБОЄННЯ ТА ТЕХНІКА

Найменування озброєння та техніки вказується в називному відмінку множини (незалежно від кількості), згідно зі ЗШТН, у перших двох графах тексту штату (“Найменування” і “Військове звання”) після підсумкової чисельності особового складу за підрозділами.

36


Слайд 37
ОСОБИСТА СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ
Найменування та загальна кількість стрілецької

зброї записуються в кінці тексту штату. Крім того, в примітках до штату вказуються призначення особистої стрілецької зброї для різних категорій військовослужбовців, визначених штатом.

37


Слайд 38
ПРИМІТКИ ДО ШТАТУ
38


Слайд 39   

ПОРЯДОК ЗАПИСУ ПРИ ЗВІРЦІ ШТАТУ
39


Слайд 40   

40


Слайд 41   
41
ПРОДОВЖЕННЯ


Слайд 42   
СПРАВА-ФОРМУЛЯР
42


Слайд 43   
1.Вивчити матеріали заняття.
2.Законспектувати основні положення матеріалу заняття.
ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ ПІДГОТОВКУ


Слайд 44   
ПИТАННЯ Є?


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика