Презентация на тему Проект Молодь України - майбутнє планети. Шаблон

Презентация на тему Проект Молодь України - майбутнє планети. Шаблон, предмет презентации: Английский язык. Этот материал содержит 30 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:Project
The Youth of Ukraine - the Maybutnian Planet

Автори проекту:
Харківська областна громадська організація
«Харківський інтернаціональний клуб (ХОГО «ХІК) «Екологія сучасного міста» Author of the project:
Kharkiv Regional Public Organization
"Kharkov International Club" (KhIC) “Modern City Ecology”

Проект «Молодь України – Майбутнє Планети


Слайд 2
Текст слайда:

Клуб був створений в 2007 році (Офіційно зареєстрований в 2009 році). Клуб проводить різні заходи по відродженню екологічної культури суспільства, щоб навчити людей) The club was created in 2007 (officially registered in 2009).The club carries out different activities to revive ecological culture of the society, to educate people

International Kharkiv Regional Public Organization
"Kharkov International Club" (KhIC) “Modern City Ecology”
HOGO "HIK" Ecology of a modern city "

Харківська обласна громадська організація "Харківський інтернаціональний клуб (ХОГО" ХІК) "Екологія сучасного міста" є громадською організацією, не має основною своєю метою отримання прибутку і не розподіляє прибуток між засновниками і (або) учасниками, є добровільним самоврядним громадським об'єднанням, створеним за ініціативою громадян, що об'єдналися на основі спільності інтересів на принципах добровільності, рівноправності всіх його учасників, самоврядування і законності.

Kharkiv Regional Public Organization "Kharkov International Club" Ecology of the modern city "is a public organization, does not have the main goal of extracting profits and does not distribute profits between the founders and (or) participants, is a voluntary self-governing public association created on the initiative Citizens, united on the basis of a community of interests on the principles of voluntariness, equality of all its participants, self-government and legality.


Учасниками клубу можуть бути громадяни, які досягли 12 років, а також юридичні особи - громадські об'єднання, які визнають цей Статут, які висловили підтримку цілям Руху і (або) його конкретних акціях, які беруть участь в його діяльності.

Club members can be citizens over 12 years, as well as legal entities - associations that recognize this Charter, have expressed support for the objectives of the Movement and (or) specific actions involved in its activities.Слайд 3
Текст слайда:

Спрямована на екологічні і соціальні проблеми.
Президент: Роппе – Тенеїшвілі Ольга, викладач вищої категорії, методист, Лауреат Харківського Фонду підтримки молодих дарувань, Голова Харківської обласної громадської організації «Харьківський інтернаціональний клуб
" Екологія сучасного міста»

Aimed at ecological and social problems.
The leader: Olga Roppe – Teneishvili , the teacher of the highest category, a methodologist, a laureate of The Kharkov Fund of Supporting Young Talents, the President of the Kharkov Region Public Organization « Kharkov International Club “Ecology of Modern City”»

Добровільна діяльність організації “Харківська обласна громадська організація «Харківський інтернаціональний клуб» (ХІК) «Екологія сучасного міста» Volunteer activity of the organization Kharkiv Regional Public Organization "Kharkov International Club" (KhIC) “Modern City Ecology”


Слайд 4
Текст слайда:


Закон визначає волонтерство як будь-яку добровільну, безкорисливу, соціально-орієнтовану некомерційну діяльність, здійснювану добровольцями і волонтерськими організаціями.
Ця діяльність включає в себе роботу того, хто прагне принести користь навколишньому середовищу або комусь (окремих осіб або груп). Волонтерство має бути вибором, вільно зробленим кожною людиною. Це може включати в себе формальну діяльність, проведену через державні, приватні або громадські організації, а також участь неформального співтовариства.
Волонтерська діяльність є формою благодійництва

The law defines volunteering as any voluntary, unselfish, socially-oriented, non-profit activity undertaken by volunteers and volunteer organizations.
This activity involves doing something that aims to benefit the environment or someone (individuals or groups). Volunteering must be a choice freely made by each individual. This can include formal activity undertaken through public, private or voluntary organizations as well as informal community participation.
Volunteering is a form of charity


Ми вважаємо волонтерство питанням реальної допомоги, а не питанням теоретичного дослідження
We consider volunteering to be the matter of REAL help, but not the matter of a theoretical research

Що таке волонтерство? What is volunteering?


Слайд 5
Текст слайда:

Why do the members of our club need volunteering?
We consider the volunteering to be one of the basic principles in the process of educating humane people who live healthy life and are ready to help.
The aim of our project:
to find the ways of cooperation with other voluntary organization of our city and help real people.
Expected results:
to form a group of like-minded people who support the voluntary activities, Support ecology culture
to extend voluntary activity.
The social significance:
promoting a moral outlook among pupils,
supporting people,
to draw attention to social or environmental problems.

Чому членам нашого клубу потрібно волонтерство?
Ми вважаємо, що волонтерство є одним з основних принципів в процесі виховання людей, які живі і готові допомогти.
Мета нашого проекту:
Реальні люди.

Очікувані результати:
Для того, щоб сформувати групу однодумців, підтримати екологічний культуру
Для розширення добровільної діяльності.
Соціальне значення:
Розвиток морального світогляду у школярів, підтримка людей, для того, щоб привернути увагу до соціальних і екологічних проблем.

Волонтерська діяльність нашого клубу
Volunteering our club


Слайд 6
Текст слайда:

Перший етап: пошук людей в клубі, які хотіли б взяти участь в добровольчої діяльності.
За даними опитування 83% членів клубу б хотіли бути волонтерами.
Другий етап: встановлення контактів з благодійними організаціями, щоб вивчити механізми їх роботи.
Третій етап: допомогти потребуючим прийняти неприємне, але необхідне лікування, ми зібрали іграшки, сувеніри, олівці, блокноти, намисто, браслети, книги, фарбу і написали їм дружні листи

First stage: to find the people in our school who would like to take part in volunteering.
According to the survey 83% of pupils would you like to be a volunteer.
Second stage: to establish contacts with charity organizations, to study the mechanisms of their work.
Third stage: to help the Needy to accept unpleasant but necessary treatment we collected toys, souvenirs, pencils, notebooks, necklaces, bracelets, books, paints and wrote them friendly letters.

Етапи діяльності клубу: The stages of the club:


Слайд 7
Текст слайда:

Волонтерські акції, які проводять учасники клубу

Volunteer actions that carry
a club member


Слайд 8
Текст слайда:

КЛУБ ПРОВОДИТЬ АКЦІЇ «МИ ПРОТИ ПЛАСТИКОВИХ ПАКЕТІВ І ПЛЯШОК»
THE CLUB HOLDS “WE ARE AGAINST PLASTIC BAGS AND BOTTLES”

Роздача жителям міста сумок, зшитих волонтерами клубу
Distribution city dweller bags, sewn Volunteers Club


Слайд 9
Текст слайда:

КЛУБ ПРОВОДИТЬ АКЦІЇ «МИ ПРОТИ ПЛАСТИКОВИХ ПАКЕТІВ І ПЛЯШОК»
THE CLUB HOLDS “WE ARE AGAINST PLASTIC BAGS AND BOTTLES”

Протягом 10 років було подаровано понад 100 сумок

Over 10 years, more than 100 bags were presented


Слайд 10
Текст слайда:

GOOD STARTS WITH YOU!!!!


Слайд 11
Текст слайда:


Волонтерська допомога сиротам із Маріупольського інтерната №1
Volunteer help for orphans from the Mariupol boarding school №1


Слайд 12
Текст слайда:

Проведення акцій учнями гімназії, студентами та членами клубу по захисту птахів в центральній частині мегаполісу The action school pupils, students and members of the club to protect birds in the central part of the metropolis


2007 – 2017


Слайд 13
Текст слайда:

Акція “Милосердя”
(присвячено захисту безпритульних тварин)

The action "Mercy"
(Concerning protection of stray animals)


Слайд 14
Текст слайда:

Ми знайшли інформацію про проект «Коробка Відваги» для дітей, які проходять лікування від раку.

We have found the information about the project «The Box of Courage» for children who undergo medical treatment against cancer.

За допомогою учасників клубу «Коробки Відваги» були спрямовані на дітей, щоб дати хворим дітям трохи радості. With the help of Club members «Boxes of Courage» were sent to the children to give sick children
a little joy.


Слайд 15
Текст слайда:

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ THE INTERNATIONAL COOPERATION


Слайд 16
Текст слайда:

Реалізація членами клубу проектів по захисту повітряного
басейну планети
Implementation by members of the club projects to protect the air
basin of the planet

Болгарія. Кранево
Bulgaria. Kranevo

Росія. "Державний природний заповідник" Білогір'я «
Russia. "State Nature Reserve" Belogorye "

Україна. Ужгород
Ukraine. Uzhhorod

Україна. Харків
Ukraine. Charkiv

Міжнародний дитячий екологічний форум «Зелена планета»
International Children's Environmental Forum "Green Planet“


Слайд 17
Текст слайда:

Реалізація членами клубу проектів по захисту повітряного
басейну планети
Implementation by members of the club projects to protect the air
basin of the planet

Спільна праця дозволяє впроваджувати якісні зміни в шкільній освіті України зсередини, що є дужеістотним в наш час. Основний вид спільної діяльності полягає в реалізації проектів учнів, які мають відповідати таким критеріям: проект створює певну цінність для учнів і може масштабуватися (поширюватися) на інші класи, школи та інші освітні установи; проект розвиває в учнях творчість,уміння працювати в команді, критичне мислення тощо - вміння XXI століття; проект є реалістичним у виконанні (має конкретну мету, графік реалізації, засоби вимірювання успішності), є корисним для суспільства.

Joint cooperation allows introducing qualitative changes in the school education of Ukraine from the inside, that is very significant nowadays. The implementation of student projects is the main type of joint activity, and such projects have to meet the following criteria: the project creates a certain value for students and it can be scaled to (cover) other classes, schools and other educational institutions; the project develops creativity of students, their ability to work in a team, critical thinking, etc. - skills of the XXI century; it is realistic to implement the project (it has a specific purpose, an implementation schedule, means of measuring the success), and it is useful for society.

Як випливає з тематики проектів, клуб ХОГО «ХІК« Екологія сучасного міста »бачить свою мету в тому, щоб привернути увагу світової громадськості до екологічних проблем і створити програми, здатні впливати на людей і розвинути їх екологічну культуру для збереження природи і життя на Землі.

As follows from the projects, HOOO HIK Ecology of the Modern City Club seeks to attract world attention to environmental problems and create programs that can influence people and develop their ecological culture to preserve nature and life on Earth.

Величезним досягненням спільної діяльності клубу є створення єдиного в своєму роді музею рослин червоної книги під відкритим небом

A huge achievement of the joint activity of the club is the creation of a unique in its kind Museum of plants of the Red Book in the open air


Слайд 18
Текст слайда:

За свою добровільну роботу в області екологічної освіти і охорони навколишнього середовища клуб був нагороджений численними дипломами. Клуб відправив понад 1000 робіт до подій цього екологічного руху.
В результаті більше 200 лауреатів були нагороджені грамотами та призами.

For his volunteer work in the field of environmental education and environmental protection club was awarded numerous diplomas. The club has sent more than 1,000 works to the events of the environmental movement.
As a result, more than 200 winners were awarded diplomas and prizes.

Співпраця з Міжнародним Соціальним дитячим екологічним рухом
«Зелена планета»
Cooperation with the International Social Children Ecological Movement
«Green Planet»


Слайд 19
Текст слайда:


У цьому році на щорічному форумі Міжнародного Соціально дитячого екологічного руху «Зелена планета», яка проходила в м Астрахані президент клубу Ольга Роппе – Тенеїшвілі була нагороджена медаллю Вернадського . Ця нагорода була заснована в честь 150-річчя великого вченого Володимира Івановича Вернадського. This year at the annual forum of International Social Children Ecological Movement «Green Planet» which was held in the city of Astrakhan the president of the club Olga Roppe - Teneishvili was awarded Vernadsky medal. This award was established in honour of 150-th anniversary of a great scientist Vladimir Ivanovich Vernadsky.


Слайд 20
Текст слайда:

Нагороди призерів клубу міжнародного проекту
«Екологічна стежка - екскурсія в природу»
Awards of the Club of the International Project
"Ecological path - excursion to nature"


Слайд 21
Текст слайда:

Міжнародне визнання науково - практичної і соціальної діяльності Харківської обласної громадської організації
«Харківський інтернаціональний клуб «Екологія сучасного міста»
International recognition of the scientific - practical and social activities of the Kharkov regional public organisation
  "Kharkiv international club" Ecology modern city "

Формування екологічної свідомості, екологічної культури може відбуватися різними шляхами і на різних рівнях державного устрою: через політику, економіку, освіту, і, звичайно, через систему освіти. Реалізація стратегія освіти в галузі навколишнього середовища названа Всесвітній екологічному форумі «Планета Земля - ​​XXΙ століття» (Ріо-де-Жанейро, 1992 р) пріоритетний напрямок міжнародної програми з порятунку біосфери і відновлення її життєві сили. За рішенням Всесвітнього саміту зі сталого розвитку в Йоганнесбурзі (ПАР) Генеральна асамблея ООН оголосила з січнем 2005 року по грудня 2014 року Всесвітньої декади освіти для сталого розвитку.

Formation эkolohycheskoho consciousness, culture эkolohycheskoy Can proyshodyt samыmy raznыmy putyamy raznыh level and at state-owned Device: through politics, economy, Education, and, of course, through education. Implementation strategy in the field of education okruzhayuschey environment Vsemyrnыm эkolohycheskym forum called "Earth - XXΙ Century" (Rio de Janeiro, 1992h) pryorytetnыm direction mezhdunarodnoy biosphere program for salvation and recovery of EE zhyznennыh forces. For solutions to Vsemyrnoho summit of sustainable development in Johannesburg (South Africa) Heneralnaya assambleya with UN announced the January 2005 to December 2014 the Year Vsemyrnuyu decade for education of sustainable development.


Слайд 22
Текст слайда:

Етапи створення членами клубу "Музею рослин Червоної книги під відкритим небом" в центральній частині міста Харкова
Stages of creation by members of the club "Museum of plants of the Red Book in the open air" in the central part of the city of Kharkov
(2009-2012)

2008

year

рік


Слайд 23
Текст слайда:

Етапи створення членами клубу "Музею рослин Червоної книги під відкритим небом" в центральній частині міста Харкова
Stages of creation by members of the club "Museum of plants of the Red Book in the open air" in the central part of the city of Kharkov
(2012-2015)


Слайд 24
Текст слайда:

Етапи створення членами клубу "Музею рослин Червоної книги під відкритим небом" в центральній частині міста Харкова
Stages of creation by members of the club "Museum of plants of the Red Book in the open air" in the central part of the city of Kharkov
(2014-2017)


Слайд 25
Текст слайда:

Етапи створення членами клубу "Музею рослин Червоної книги під відкритим небом" в центральній частині міста Харкова
Stages of creation by members of the club "Museum of plants of the Red Book in the open air" in the central part of the city of Kharkov
(2017)


Слайд 26
Текст слайда:

Провдення волонтерами клубу пізнавальних екскурсій в створеному Музеї рослин Червоної книги під відкритим небом в центральній частині міста Харкова

Volunteers of the club of cognitive excursions in the created Museum of plants of the Red Book in the open air in the central part of the city of KharkovСлайд 27
Текст слайда:

Значний внесок членів клубу у розбудову нової української школи
Significant contribution of members to the club in the creation
of a new Ukrainian school

“Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усві- домлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та само- реалізації, трудової діяльності та громадянської актив- ності”.
Проект Закону України “Про освіту” №3491-д від 04.04.2016

"The goal of complete secondary education is versatile development, education and ocialization that usvidomlyuye a citizen of Ukraine, is able to live in civilized society and interaction with nature has self-improvement and learning for life, ready for conscious life choices and self- sales, employment and civic actively ness. "
Draft Law of Ukraine "On Education" №3491-d on 04/04/2016

Особистісні якості, громадянську позицію, моральні підвалини учнівська молодь клубу впроваджувала в життя за допомогою наступних екологічних проектів: Курмаз А.О. "Визначення підвиду бруслини карликової (Euonymus nana Bieb.) в зібраній колекції роду бруслинових (Euonymus)" (2017 р.); Будаков В.А. "Еколого-біологічні особливості ялівцю звичайного (J. communis) як основи для стійких рослинних угруповань для озеленення міста" (2015 р.); Веремій Д.А. "Кизил звичайний (Cornus mas L) і кизил лікарський (Cornus officinalis) як приклад екологічно пластичного виду серед нетрадиційних плодових рослин" (2014 р.); Чепелюк А.А. "Моніторинг біорізноманіття рідкісних рослин Харківщини і рослин-червонокнижників на створеній екостежці в центральній частині міста Харкова" (2011 р.); Прохоров А.С. "Створення музею рослин Червоної книги під відкритим небом в центральній частині міста Харкова« (2011 р.); Віхров Н.О.,


Слайд 28
Текст слайда:

Personal qualities, civic stand, moral principles, the young students of the club implemented through the following ecological projects: A.O.Kurmaz "Definition of a Subspecies of the Dwarf Spindle (Euonymus nana Bieb.) in the Collection of Genus Euonymus" (2017); V.A.Budakov Ecological and Biological Features of Common Juniper (J. Communis) as the Basis for Sustainable lant  Communities for City Gardening" (2015); D.A.Veremei "Cornelian Cherry (Cornus Mas L) and Japanese Cornelian Cherry (Cornus officinalis) as Examples of Ecologically Plastic Species of Non-Traditional Fruit Plants" (2014); A.A.Chepeliuk "Monitoring of Biological Diversity of Rare Plants of the Kharkiv Region and Plants from the Red Book on the Ecological Path Created in the Central Part of the City of Kharkiv" (2011); A.S.Prokhorov "Creation of an Outdoor Museum of Plants from the Red Book in the Central Part of the City of Kharkiv" (2011); N.O.Vikhrov, V.A.Vasylenko "Introduction of Pulsatilla grandis l.(Eastern pasqueflower) – a Plant from the Red Book" (2010); A.A.Chepeliuk, N.O.Vikhrov "Adaptation of Rare Plants in Conditions of the Educational Ecological Path in the Central Part of the City of Kharkiv" (2010); P.A.Razumov " Ecological Monitoring of the Entomological Fauna of the Uphill Oak Wood in the Outskirts of the Village of Gaidary, Zmiiv District, Kharkiv Region; A.A.Chepeliuk "Ecological Features of Rare Plants of Ukraine in the Collection of the Botanical Garden of V.N.Karazin Kharkiv National Unicersity and Possibilities of Their Use in the Ecological Project 'Ecological Path as an Excursion into Nature'" (2009); A.R.Tuktarova "The World of Plants of the A.M.Gorky Park and Its Significance in the Life of Citizens of Kharkiv" (2008); D.G.Drokin "Regenerative Abilities of Propagules of Turkish Hazel" (2007); D.G.Drokin "Ecological and Biological Features of Turkish Hazel and Possibilities of Its Use in the Heraldry of the Kharkiv Region" (2006).

Василенко В.А. "Інтродукція Pulsatilla grandis l. (сон-трава) - рослини Червоної книги" (2010 р.); Чепелюк А.А., Віхров Н.О. "Адаптація рідкісних видів рослин в умовах навчальної екологічної стежки в центральній частині міста Харкова" (2010 р.); Разумов П.А. "Екологічний моніторинг ентомофауни нагірної діброви околиць села Гайдари Зміївського району Харківської області« (2009 р.); Чепелюк А.А. "Екологічні особливості рідкісних рослин України в колекції ботанічного саду ХНУ імені В.Н.Каразіна та можливості їх використання в екологічному проекті "Екологічна стежка - екскурс в природу" (2009 р.); Туктарова А.Р. "Світ рослин парку імені А. М.Горького і його значення в житті харків'ян" (2008 р.); Дрокін Д.Г. "Регенераційна можливість живців ліщини деревовидної" (2007 р.);  Дрокін Д.Г. "Еколого-біологічні особливості ліщини деревовидної і можливості її використання в геральдиці Харківщини" (2006 р.).

Значний внесок членів клубу у розбудову нової української школи
Significant contribution of members to the club in the creation
of a new Ukrainian school


Слайд 29
Текст слайда:

Ми - Європа

We - Europe


Слайд 30
Текст слайда:

Значимість соціальних і екологічних проектів в новій українській школі Significance of social and economic projects in new Ukrainian schools

Самостійний екологічний проект дитини - допомога батьком купувати спеціальні знання про розвиток дитини.
Співпраця між учителем, учнем і батьком.
Партнерство в дослідницьких проектах - можливість вирішення проблем в соціумі.


Волонтерство в дитячому-юнацькому віці - гарант результативності та запорука успіху збереження таких каческтв як сердечність, доброта, чуйність.
Взаємозв'язок дослідницької та соціальної діяльності членів клубу - науково обгрунтоване поєднання екологічних, економічних і соціальних інтересів людини, суспільства і держави з метою забезпечення сталого розвитку та сприятливого навколишнього середовища на планеті в цілому

Independent environmental project child - helping parents to buy special knowledge of child development.       Cooperation between teacher, student and parent.       Partners in research projects - an opportunity to solve problems in society. Volunteering in childhood, adolescence - the guarantor of the effectiveness and success of conservation kachesktv as warmth, kindness, compassion.       Relationship research and social activities club members - science-based combination of environmental, economic and social interests of man, society and the state to ensure sustainable development and a healthy environment on the planet as a whole


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика